×

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde değişiklik, yeterlik belgesi şartı kaldırıldı

Eklenme Tarihi : 16.02.2014 | Okunma Sayısı : 1446 | Kategori : DİĞER

1- Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarına ilk defa yapılacak atamalardaaranan "yeterlik belgesi" şartı kaldırılmıştır.

2- KPSS'den belirli bir puana sahip olanlar sözlü sınava alınacaktır.

3- Bu uygulama 15/10/2014 tarihinden sonra geçerliolacaktır. Bu tarihe kadar yapılacak personel alımlarında, mevzuat gereğince yeterlik belgesi aranmaya devam edilecektir.

MADDE 1 - 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sınav kurullarının" ibaresi "sınav komisyonlarının/kurullarının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile yeniden atanacaklar" ibaresi ile ", yeterlik belgesi alacaklar" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ile yeniden atanacaklar" ve "ve/veya uygulamalı" ibareleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (e) bendinde yer alan "atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, ifade yeteneğini" ibaresi "atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını, ifade ve temsil yeteneğini" şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Yazılı Sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ile yeterlik sınav sonuçları" ibaresi ile (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına veya üniversitelere de" ibaresi "başka kamu kurum veya kuruluşlarına da" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden" ibaresi "görevli bulunanlardan" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "valilik ve kaymakamlıklarca" ibaresi "Valiliklerce" şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "derecesi" ibaresi ile dördüncü fıkrasının sonundaki "ve ayrıca müftülüklerde ilan edilir" ibareleri yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "valilik veya kaymakamlıklarca uygun görülecek yerlerde" ibaresi "Valiliklerce" şeklinde; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "kırk beş gün" ibaresi "otuz gün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınav başvuruları, Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

(2) Müracaatlarda ilgilinin beyanı ve başvuru esnasında verdiği bilgiler esas olup zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden belge talep edilmez."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav komisyonları/kurulları ve görevleri

MADDE 9 - (1) Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak komisyonlar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile bir başkan ve en az iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.

(3) Dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezince açılan sınavları yapacak olan komisyon, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim görevlisi ve/veya uzmanlar arasından ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dahil üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav komisyonlarına/kurullarına, atama yapılacak kadronun özelliğine göre gerektiğinde başka kuruluşlardan üye alınabilir.

(5) Sınav komisyonlarında/kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(6) Sınav komisyonu/kurulu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üye/üyeler görev alır.

(7) Sınav komisyonları/kurulları, sınavı düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenler için;

a) Kur'an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dini ve mesleki genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularından sorular sorulur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenlere;

a) Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

b) Arapça,

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı),

ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

alanlarından sorular sorulur."

"(4) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri için otuzar, (ç) bendi için on puan üzerinden yapılır."

"(6) Bu maddede belirtilen unvanların dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, Başkanlıkça belirlenecek konularda ve atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulur."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona/kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu/kurulu başkanı sorumludur."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 - (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav komisyonu/kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

b) Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

c) Sözlü sınav puanı sınav komisyonu/kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

ç) Yazılı ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı ve sözlü sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsuratlar da dikkate alınır.

d) Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Başarı sırası belirlenirken; EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı "Başarı sıralaması" şeklinde; aynı maddenin birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 - (1) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "başarı listesindeki sıralamaya göre" ibaresi "başarı sırasına göre" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sınav açılan unvanlarda, atama işleminden sonra çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara, müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılabilir."

MADDE 17 - Bu Yönetmelik 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

SON EKLENEN YAZILAR
Web tasarımı ve programlama 2. dönem 2. uygulama sınavı ve cevapları 2017 - 2018Veritabanı Organizasyonu 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2017 - 2018Güvenli İnternet Sunusu2018 MEB LGS Nitelikli okulların listesiDeğerler Eğitimi İle İlgili Özlü Sözler
KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ KURS PLANIANA DİLDE İLETİŞİM KURS PLANI12. sınıf Nesne tabanlı programlama 1. dönem 2. yazılı soruları 2017 - 201810. sınıf programlama temelleri 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 201810. sınıf paket programlar 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 2018
11. Sınıf Web tasarımı ve programlama 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 201811. Sınıf Veritabanı Organizasyonu 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 2018Derslerde Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyım2017 - 2018 Web tasarımı ve programlama BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Veritabanı Organizasyonu BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Temel Elektronik ve Ölçme BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Bilişim Teknik Resmi BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Programlama Temelleri BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Paket Programlar BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Grafik ve Animasyon BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Bilişim Teknolojilerinin Temelleri BEP Yıllık PlanıNesne Tabanlı Programlama 1. dönem 1. yazılı (3 saatlik)İnternet programcılığı 1. dönem 1. yazılı 2017 - 20182017 - 2018 Paket programlar yıllık planı2017 - 2018 Nesne tabanlı programlama yıllık planı ( 3 saatlik )

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, fatih(at)ilketkinlik.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

üst