×
liste
liste1

MEB, meslek liselerindeki şeflik yönergesini değiştirdi - 03.07.2015

Ekleyen: ilketkinlik | Okunma Sayısı: 2484

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84. Maddesi gereğince hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge" Bakanlık Makamının 24-06-2015 tarih ve 6526948 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuş olup, 25-06-2015 tarih ve 6587650 sayılı yazı ile tüm Valiliklere gönderilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI ALAN/BÖLÜM, ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında eğitimi yapılan meslek alanlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Alan/bölüm: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış kazandıran ve istihdam imkanı sağlayan programlardan her birini,

b) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği alan/dal derslerinde bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim-öğretim, uygulama, tasarım ve üretim yapılan ortamı,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmeni: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği alan/dal derslerini derslik, atölye ve laboratuvar ortamında okutan; mesleki rehberlik, işletmelerde mesleki eğitim, staj, sektörle işbirliği, tasarım, üretim ve araştırma-geliştirme hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmeni,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Laboratuvar: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği alan/dal derslerinde iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim-öğretim, uygulama, tasarım ve üretim yapılan ortamı,

e) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında diploma, belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarını,

f) Şef: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlarda ilgili mevzuatında belirtilen görevleri yürütmek üzere ilgili alandan görevlendirilen atölye ve laboratuvar öğretmenini,

g) Uygulama sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında;

a) Atölye ve laboratuvarların amacına uygun olarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, tertipli, düzenli tutulması,

b) Öğrencilerin araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin kullanımı, bakım ve onarımı konusunda, iş sağlığı ve güvenliği koşulları da dikkate alınarak bilgi ve beceri kazanmalarına ortam sağlanması,

c) Atölye ve laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin temini için çevredeki resmi/özel okul, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması,

ç) Atölye ve laboratuvarlarda kullanılan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazır halde bulundurulması,

d) Atölye ve laboratuvarların teknolojinin gerektirdiği araç-gereç ve donatım malzemeleri ile geliştirilmesi,

e) Atölye ve laboratuvarların ihtiyaç olması halinde Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına açık tutulması,

f) Eğitim-öğretim, tasarım ve üretim süreçlerinin bir bütünlük içinde yürütülmesi,

g) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlar ile uygulama sınıflarındaki çalışmaların amacına uygun olarak planlanması; eğitim-öğretim, tasarım ve üretim faaliyetlerinin gerçek iş ortamı içinde yürütülmesi,

ğ) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, sektörle işbirliğiyle eğitim-öğretime yansıtılması,

temel ilkedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerinin Oluşturulması,

Görevleri ve Görevlendirilmesi

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerinin oluşturulması

MADDE 6- (1) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında açılan her alan/bölüm için 1 (bir) alan/bölüm şefliği, donanımı bulunan her atölye ve laboratuvar için 1 (bir) atölye ve laboratuvar şefliği ile uygulama sınıfında yer alan her şube için 1 (bir) atölye şefliği oluşturulur.

(2) Bir kurumda bir alan/bölüme ait (uygulama sınıfları hariç olmak üzere) sadece bir atölye veya laboratuvarın bulunması halinde ayrıca atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulmaz ve atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmez. Alan/bölüm şefi bu atölye veya laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

(3) Olgunlaşma Enstitülerinde araştırma, tanıtım ve pazarlama ile tasarım bölüm şeflikleri de oluşturulabilir.

(4) Fiziki mekan ve/veya donanım yetersizliği nedeniyle birden çok alan/dalın, aynı atölye/laboratuvarda eğitim-öğretim ve üretim yapması durumunda, yalnızca donanımı sağlanan alan için atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulur.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevleri

MADDE 7- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili mevzuatta yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar

MADDE 8 - (1) Şef olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Görevlendirileceği alanda okulun kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

b) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

c) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu şeflik ve/veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

(2) Şef görevlendirilecek alanda bu maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde, belirtilen şartları taşıyan öğretmen atanıncaya kadar, okul müdürü tarafından yakın alan durumu da dikkate alınarak okuldaki atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden biri alan/bölüm veya atölye/laboratuvar şefi olarak görevlendirilir.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesi

MADDE 9- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine 8 inci maddedeki şartları taşıyan öğretmenler arasından, okul/kurum müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılır.

(2) Dört yıllık sürenin dolacağı tarihten önceki bir ay içinde okul müdürünün yeni teklifte bulunmaması halinde şeflerin görevi, görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren dört yıl daha devam eder.

(3) Aynı eğitim kurumunda, aynı unvanla sekiz yılını tamamlayan şeflerin şeflik görevi sona erer. Ancak, alanda hiç öğretmen bulunmaması halinde bu alanda belirtilen şartları taşıyan öğretmen başlayıncaya kadar şeflik görevi devam eder.

(4) Alanda yeterli öğretmen olduğu halde istekli öğretmen bulunmaması halinde okul/kurum müdürü tarafından ilgili alan öğretmenleri arasından bu maddenin birinci fıkrasına göre resen görevlendirme yapılır.

(5) Okul/kurum/alan değişikliğinde, önceki okul/kurum/alandaki şeflik süreleri dikkate alınmaz.

(6) Alan/bölüm şefleri atölye ve laboratuvar şefliğine, atölye ve laboratuvar şefleri de alan/bölüm şefliğine görevlendirilebilir. Bu durumda önceki şeflikteki görevlendirme süreleri dikkate alınmaz.

(7) Aynı yönetim altında birden fazla program uygulanan kurumlarda aynı adı taşıyan alan/bölümler için ikinci bir şef görevlendirilmez.

(8) Herhangi bir nedenle şeflik görevinden ayrılanların yerine en geç bir ay içerisinde şef görevlendirilmesi yapılır.

(9) Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında oluşan her uygulama sınıfının öğretmeni atölye şefi olarak görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şeflik Görevinin Sona Ermesi

Şeflik görevinin sona ereceği haller

MADDE 10- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden;

a) 9 uncu maddede belirtilen süreyi tamamlayanların,

b) Alanı değişenlerin,

c) Görev yeri değişenlerin,

ç) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarları herhangi bir nedenle kapatılanların,

d) Alanı birleşenlerin,

e) Alanda norm kadrosu kalmayanların,

f) Yurt içi ve yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda altı ay ve daha fazla geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi kapsamında altı ay ve daha fazla süre ile aylıksız izin alanların,

ğ) 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların,

şeflik görevleri sona erer.

Şeflik görevlendirmesinin sona erdirilmesi

MADDE 11- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden;

a) Görevinden ayrılma isteğinde bulunanların, okul müdürünün uygun görmesi halinde,

b) Haklarında yapılan soruşturma sonucuna göre şeflik görevi üzerinden alınması uygun bulunanların,

görevlendirmeleri valilikçe iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Şubat 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge" yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut şefler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yayımı tarihinde alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefliği görevinde bulunanlardan aynı okulda 4 yıllık süreyi tamamlayanların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre şeflik görevi sona eren alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri, bu Yönergede öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen şefler göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam eder.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

SON EKLENEN YAZILAR
Web tasarımı ve programlama 2. dönem 2. uygulama sınavı ve cevapları 2017 - 2018Veritabanı Organizasyonu 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2017 - 2018Güvenli İnternet Sunusu2018 MEB LGS Nitelikli okulların listesiDeğerler Eğitimi İle İlgili Özlü Sözler
KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ KURS PLANIANA DİLDE İLETİŞİM KURS PLANI12. sınıf Nesne tabanlı programlama 1. dönem 2. yazılı soruları 2017 - 201810. sınıf programlama temelleri 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 201810. sınıf paket programlar 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 2018
11. Sınıf Web tasarımı ve programlama 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 201811. Sınıf Veritabanı Organizasyonu 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 2018Derslerde Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyım2017 - 2018 Web tasarımı ve programlama BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Veritabanı Organizasyonu BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Temel Elektronik ve Ölçme BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Bilişim Teknik Resmi BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Programlama Temelleri BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Paket Programlar BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Grafik ve Animasyon BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Bilişim Teknolojilerinin Temelleri BEP Yıllık PlanıNesne Tabanlı Programlama 1. dönem 1. yazılı (3 saatlik)İnternet programcılığı 1. dönem 1. yazılı 2017 - 20182017 - 2018 Paket programlar yıllık planı2017 - 2018 Nesne tabanlı programlama yıllık planı ( 3 saatlik )

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, fatih(at)ilketkinlik.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

üst