×
liste
liste1

Türklerin İslamiyeti Girişi, İlk Müslüman Türk Devletleri Özet Konu Anlatımı

Ekleyen: ilketkinlik | Okunma Sayısı: 4994

TÜRKLERİN İSLAMİYETE GİRİŞİ
751 Talaş Savaşı, Türklerin İslam Dinini seçmesinde büyük bir rol oynamıştır. Savaşından sonra İslam ordularında ve halife hizmetlerinde Türkler önemli gör getirilmiştir. Türklerin İslam Dinini seçmesindeki bir diğer neden ise Gök tanrı inancı ile İslamiyet'in birbirine benzerlik göstermesidir. Bu benzerlikler;
1) Türklerin, İslamiyet gibi tek tanrı inancını daha önceden de benimsemiş olmaları,
2)  İki inançta da ahiret anlayışının olması,
3) Türklerdeki fetih anlayışıyla, İslamiyet'teki cihat anlayışının birbirine benzemesi
4) Türklerde de kurban adama anlayışının bulunması,
5) Türk örf, gelenek ve ahlaki değerlerinin İslam Dini ile paralellik göstermesidir.


Türkler İslam Dinini kabul ettikten sonra;
- İslam Dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişler,
- İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuşlar,
- Bilim ve sanatın her dalında önemli eserler yaratarak, Türk İslam Medeniyeti'nin ilermesine katkıda bulunmuşlardır.


KARAHANLILAR (840-1212)
-  Uygur Devleti yıkıldıktan sonra 840-1212 tarihleri arasında, Türkistan ve Maveraünnehir'de kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
-  Karahanlılar; Kartuk, Çiğil, Basmil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelmiştir.
-  Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur.
-  Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet hızla yayılmış ve İslamiyet resmi din haline gelmiştir.
-  Karahanlılar, halkının tamamı Türk olan bir bölgede kurulduğu için resmi dili, konuşma dili ve edebi dili Türkçedir. Bu sayede yeni bir Türk-İslam kültürü ve edebiyatı doğmuştur.
-  Yusuf Kadir Han'ın ölümünde sonra oğulları arasında çıkan taht kavgaları sonucunda  ülke Doğu ve Batı Karahanlı lar olmak üzere ikiye ayrıldı.
-  Doğu Karahanlılar 1211'de Karahitaylar tarafından, Batı Karahanlılar ise 1212 oe Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.


Karahanlıların Önemli Özellikleri
•  İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir.
•  Karahanlılar İslamiyeti kabul etmekle birlikte Türklük bilincini kaybetmediler ve millî benliklerini korudular.
•  Türkçeyi resmî dil olarak kabul ederek, Türkçenin gelişmesine katkıda bulundular.
•  Türk - islam kültürünün temellerini atarak, bu alanda ilk yazılı eserleri verdiler.


DEĞERLİ MİRAS
Kaşgarlı Mahmut (1008 -1075)
İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemlerde Türkçenin en büyük savunucusu ve Türk milliyetçiliğin ilk temsilcisi olan Kaşgarlı Mahmut, Doğu Türkistan'nın Kaşgar şehrinde doğdu.
Divan-ı Lügâti't - Türk yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla 1073 -1077 tarihleri arasında Bağdat'ta yazılmış bir sözlüktür. Eser, Türk dilini Araplara tanıtmak amacıyla yazıldığından, Arapça olarak kaleme alınmıştır. İçinde pek çok Türkçe deyim, şiir, atasözü yer almaktadır. Türk sözcüğünün kuvvet, güç, kudret anlamı taşıdığını bize bildiren ilk kişi Kaşgarlı Mahmut'tur.


GAZNELİLER (963-1183)
•  Gazne Devleti, Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuştur.
•  Kurucusu Alp Tekin'dir.
•  Gazneliler en parlak dönemini Sultan Mahmut döneminde yaşamıştır.  Sultan Mahmut,  İslamiyet'i yaymak için Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir.
•  Sultan Mahmut'tan sonra yerine Sultan Mesut geçmiştir
•  Sultan Mesut, Selçuklularla Dandanakan Savaşı'nı' yapmış ve devlet yıkılma sürecine girmiştir.
-  Gazne Devletinde, Sultan Mesut'un ölümünden sonra iç karışıklıklar yaşanmış ve devlet Gurlular tarafından yıkılmıştır.


Gaznelilerin Özellikleri
•   Egemenlikleri altına aldıkları bölgede farklı milletlerin bulunması Gaznelilerin yıkılmasında etkili oldu.
•   Arapların ve İranlıların etkisinde kaldılar. Resmî yazışmalarda Arapçayı, sarayda Türkçeyi, edebiyat dili olarak Farsçayı kullandılar.
•   Çok uluslu yapıya sahip oldukları için millî birliği sağlayamadılar.


BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ(1038-1157)
-   Tuğrul ve Çağrı beyleri tarafından kurulan devlet, adını dedeleri Selçuk Bey'den almıştır.
-   1038'deTuğrul Bey Nişabur şehrinde kendi adına hutbe okutup para bastırmıştır. Böylece Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur.
-   Selçuklular, Gaznelilerle  1040'da yaptıkları  Dandanakan Savaşı'nı  kazanmış ve Gazne Devleti, Selçuklu egemenliği altına girmiştir.
-   Dandanakan Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yönelen Selçuklular, Bizans'la savaşmışlardır. 1048'de gerçekleşen Pasinler Savaşı, Selçukluların Bizans'a karşı kazandığı ilk zaferdir.
-   Tuğrul Bey, 1055 yılında Büveyhioğullan'nın baskısı altında kalan Abbasi Halifesi'ne yardım etmiş ve onu kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey'e "Doğunun ve Batı'nın Sultanı" ünvanını vermiştir. Tuğrul Bey'den sonra yerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçmiştir.
-   Alparslan döneminde Selçukluların Doğu Anadolu'da etkili olmaları üzerine Bizans İmparatoru Romenos Diogenes, hazırlamış olduğu ordusuyla Selçukluların üzerine yürümüştür. 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda yapılan savaşta Selçuklular çok büyük bir zafer kazanmıştır. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Peçenek ve Oğuz Türkleri'nin Selçuklu tarafına geçmeleri etkili olmuştur.

 

Malazgirt Savaşı sonucunda
•   Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmış
•   Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması başlamış
•   Bizans'ın  savunma gücü kırılmış ,
•   Anadolu'da ilk Türk beylikleri Alparslan'ın komutanları tarafından kurulmuştur.


Alparslan'ın ölümünden sonra yerine oğlu Melikşah geçmiştir.
-   Melikşah dönemi devletin en geniş sınırlara ulaştığı, kültür-uygarlık seviyesi bakımından en üst düzeye eriştiği dönemdir. Dönemin ünlü veziri Nizamülmülk devlet teşkilatlanması alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kurduğu Nizamiye Medreseleri ile eğitimi geliştirmiş, "Siyasetname" adlı eserinde ise devlet yönetimi ile ilgili bilgiler vermiştir.
-   Melikşah 1092 yılında ölmüştür. Ölümünden sonra devlette sürekli taht kavgaları olmuştur. Bu şekilde zayıflayan devlet, 1141 yılında yapılan Katvan Savaşı'nın kaybedilmesiyle yıkılış sürecine girmiştir. Bu dönemde devleti ayakta tutmaya çalışan Sultan Sencer'in 1157 yılında ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.


Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk (1018- 1092)
-  Asıl adı, Ebu Ali Hasan'dır.  Babası Ali,  o dönemde | oğluna, çağın en ileri bilgin kişilerini öğretmen olarak tuttu, iyi bir eğitim almasını sağladı.
-  İlk görevi, babası ile birlikte gittiği Gazne Devleti'nde olmuştur. - 
-  Bu sırada, Gazne Türk Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında Dandanakan Savaşı (1040) patlak verdi.

- Savaşta Büyük Selçuklular üstün geldiklerinden,  Horasan düştü. Hasan ile babası Ali, Gazne'ye çekilmek zorunda kaldılar.  Fakat birkaç yıl sonra, Horasan'a döndü ve Selçukluların hizmetine girdi. Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Hasan'a, iç yönetimde önemli görevler verdi.  Alparslan döneminde vezirlik görevine getirildi.
- Kendisine Abbasi Halifesi Kaim bi - Emrillah tarafından Nizamülmülk lakabı verildi.
- Nizamülmülk, Malazgirt Savaşı hariç bütün savaşlara hükümdarla katılarak yalnız iyi bir bürokrat olmayıp, iyi bir asker olduğunu da ispatlamıştır.
- 1092'de öldürülen Nizamülmülk, 29 yıl süren vezirliği sırasında ülkeyi refah ve huzura kavuşturmuş, "Siyasetname" adıyla, yazdığı eserle, modern devlet yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini,   zamanındaki ve sonraki hükümdarlara ve bürokratlara örneklerle anlatmıştır.

• İlketkinlik Online Test Merkezi

• İlketkinlik Eğlence Merkezi

SON EKLENEN YAZILAR
Web tasarımı ve programlama 2. dönem 2. uygulama sınavı ve cevapları 2017 - 2018Veritabanı Organizasyonu 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2017 - 2018Güvenli İnternet Sunusu2018 MEB LGS Nitelikli okulların listesiDeğerler Eğitimi İle İlgili Özlü Sözler
KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ KURS PLANIANA DİLDE İLETİŞİM KURS PLANI12. sınıf Nesne tabanlı programlama 1. dönem 2. yazılı soruları 2017 - 201810. sınıf programlama temelleri 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 201810. sınıf paket programlar 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 2018
11. Sınıf Web tasarımı ve programlama 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 201811. Sınıf Veritabanı Organizasyonu 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 2018Derslerde Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyım2017 - 2018 Web tasarımı ve programlama BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Veritabanı Organizasyonu BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Temel Elektronik ve Ölçme BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Bilişim Teknik Resmi BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Programlama Temelleri BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Paket Programlar BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Grafik ve Animasyon BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Bilişim Teknolojilerinin Temelleri BEP Yıllık PlanıNesne Tabanlı Programlama 1. dönem 1. yazılı (3 saatlik)İnternet programcılığı 1. dönem 1. yazılı 2017 - 20182017 - 2018 Paket programlar yıllık planı2017 - 2018 Nesne tabanlı programlama yıllık planı ( 3 saatlik )

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, fatih(at)ilketkinlik.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

üst