Blog ne / nedir | 693

Atatürk'ün ölümü tüm dünyada geniş bir yankı uyandırdı. İç ve dış basın ve devlet adamları görüşlerini açıklayarak bunu dile getirdiler.

"Unutulmaz Atatürk'ün büyük hatırası Türk ulusu kadar ebedidir."
Mareşal Fevzi Çakmak

"Atatürk, seni sevmek, tebcil etmek, her Türk vatanseverinin millî ödevi ve namus borcudur."
Celâl Bayar

"... Atamız öldü! Bu ölümle yalnız büyük bir millet, şanlı bir millet, oğlunu kaybetmedi; tarih en yiğit kahramanını, insaniyet en yüce dehasını kaybetti."
Orhan Seyfi Orhon

"... Bugün ona ağlayıp yanmak için bir tek kalbiz; yarın onun eserini ve davasını müdafaa etmek için bir tek irade gibi kaynaşacağız."
Falih Rıfkı Atay

"Atatürk, istiklâl hissini taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür."
Alman Basını

"Dünya, bir harp ve sulh kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür."
Macar Basını

"Atatürk'ün, birçok insanların başarmaya maddeten muktedir olmadıkları işleri başarmakta gösterdiği azim ve cesarete ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır."
Amerikan Basını

"Atatürk, olağanüstü bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi. Atatürk olmasa idi, yeni Türkiye var olmazdı."
Finlandiya Basını

"Atatürk adı kadar, çağdaş hiçbir isim büyük saygı telkin edememişti."
İngiliz Basını

"ATATÜRK ihtilâlinin getirdiği en büyük yenilik, yönetimde, toplumda ve kültürde Avrupa yaşama yolunun kabul ve uygulanması olmuştur. Hiç şüphe yoktur ki, Batılılaşma ihtilâli Türk ulusal hayatının geniş ve önemli alanlarından artık geri dönülmeyecek bir tarzda gerçekleşmiş bulunmaktadır."
Prof, Bernard Lewis

"Atatürk, şecaat ve kabiliyetin en büyük sembolüydü. O, yirminci yüzyılın en büyük gerçeğini yaratan adamdır."
Danimarka Basını

"Atatürk, en elverişli anları bulup seçmekte eşsizdi. Bu anlarda evrimci değil daima inkılâpçı olmuştur. Görenleri hayretten hayrete düşüren bu kadar büyük eserleri başarmak ancak onunki gibi bir dehaya vergidir."

"O, gerektiği yerde amansızca yıkıp atmış; fakat aynı şekilde, soğukkanlılıkla yapmasını ve yaratmasını da bilmiştir."
Alman Yazarı Dr. Reinhard Hüber

"Tarihte Mustafa Kemal gibi, yurdunu kurtaran, daha doğrusu dirilten büyük insanlar vardır. Böyle korkunç bir serüvene atılmak bile, çoğu zaman kişinin ölümsüzlüğe ulaşması için yeter. Vercingetori bunun en güzel örneğidir. Galyalı kahraman gibi Türk kahramanı, tam herşeyin bitti sanıldığı anda ortaya çıktı. Böylece, bütün meseleler masanın üstüne kondu. Ben de Sevres'ten sonra TÜRKİYE'nin öldüğünü sanmıştım. Ama TÜRKİYE yaşıyor; hem Mustafa Kemal başına geçeliden beri öylesine canlı yaşıyor ki, bir Lloyd George'un bütün çabaları, bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor... Kişi, bir ölünün, tıpkı Lazare gibi tabutunun kapağını atıp yürüdüğünü görseydi bundan daha çok şaşmazdı doğrusu."
Fransız Yazarı Claude Farrere

"Mustafa Kemal, beslediği umutları, giriştiği işleri bir yaygara konusu yapmaksızın çalışmıştır. Bu nedenledir ki, bu göz kamaştıran eserin büyüklüğü gereği gibi bilinmemektedir. Öbür yandan bu eser; İngiliz, Fransız, Rus devrimlerinin başarılarından bambaşkadır. Örneğin, hiçbiri dil, yazı gibi konulara el atmamıştır. Ne Cramwel ne Robespierre ne Lenin ne de ondan sonra gelenler, çekip çevirdikleri ulusların bilim felsefesini, düşünme metotlarını, kısacası bütün bir alın yazısını değiştirme yükünü omuzlarına alamamışlardır."
Fransız Akademisi Üyesi George Duhamel

"O, kalben o derece imanlı bir barışseverdir ki, geçmişin bütün düşmanlıklarına son verip bütün komşularıyla dost olmuştur. Böylece komşuları da yurdu kadar onun çabalarından yararlanmıştır."
Amerikan Eski Elçisi Charles H. Sherril

"Ölümüyle, dünya büyük bir dâhi önderini, Türk milleti en seçkin ve kahraman evlâdını, insanlık da, ileri görüşlü ve korkusuz bir savaşçısını kaybetmiştir."
A.B.D'li General Mc Arthur

"Dünya daha ona muhtaçtı."
Churchill

"Atatürk'ün hatırası, teselli bulmaz acılarla dolu olan kalbimizin aziz timsalidir. Kadir bilen ve büyük evlat yetiştiren milletimizin yüreğinde, Kemal Atatürk adı, sevgi ve hürmet içinde ebedi olarak yaşayacaktır."
Ulus gazetesinde 12 Kasım 1938’de çıkan bir yazı

"Atatürk, zamanın hatırasını gevşetmediği, unutturmadığı ilk büyük şahsiyettir. Birbirinin ardından geçen yıllar O'nu bizden uzaklaştırmıyor, bir kat daha kendisine yaklaştırıyor. O'nun en üstün ve temiz bir vatanseverlikten şaşmayan önderliğinin özlemini çekiyoruz."
Ahmet Emin YALMAN

"Türkiye’de çağdaş düşüncenin ve demokratik düzenin temellerinin atılmasının baş mimarı ve öz sahibi Atatürk'tür."
Fethi BOLAYIR

Menu