Blog ne / nedir | 1686

Dünya'da nüfusun dağılışı ve yoğunluğu sürekli bir değişim içerisindedir. Nüfusun dağılışındaki ve yoğunluğundaki değişimin en önemli nedeni doğal nüfus artışı ile göçlerdir. Bir ülkede bir yıl içerisinde doğanlarla ölenler arasındaki sayısal farka doğal nüfus artışı ya da gerçek nüfus artışı denir. Doğumlar, ölümlerden fazla ise o ülkede doğal nüfus artışı var demektir. Doğal nüfus artışı yüzde (%) veya binde (%o) olarak ifade edilir. Göçler yoluyla da bir ülkenin nüfusu artabilir veya azalabilir. Ancak tüm ülkelerde toplam nüfus miktarı üzerinde en büyük etkiyi doğumlarla ölümler arasındaki fark yani doğal nüfus artışı yapmaktadır.

Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları

 • Kalkınma hızını yavaşlatır.
 • İşsizlik artar.
 • Tüketim artar.
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) azalır.
 • Şehirleşme hızı artar.
 • İç ve dış göçler artar.
 • Konut sıkıntısı artar.
 • Demografik yatırımlar (nüfusa yapılan yatırımlar; yol su, elektrik, konut, hastane, okul gibi) artar.
 • Bağımlı nüfus artar.
 • Tüketici nüfus artar.
 • Belediye hizmetleri zorlaşır.
 • İhracat azalır, ithalat artar.
 • Geçim sıkıntısı artar.
 • Sosyal ve ekonomik sorunlar oluşur.
 • Temel tüketim mallarının fiyatları artar.
 • Enflasyon artar.
 • Doğal kaynakların tüketilme hızı artar.
 • Artan nüfus için ilaç vb. tedavi malzemeleri ve doktor vb. sağlık personeli ihtiyacı karşılanamaz.
 • Artan ihtiyacı karşılamak için fabrikalar üretimlerini artırarak hava ve su kirliliğini artırırlar.
 • Artan nüfusla birlikte ortaya çıkan çöp miktarı da artar (özellikle katı çöpler).
 • Artan enerji talebini karşılamak için enerji kaynakları daha çok tüketilir.
 • İhtiyacı karşılamak için daha fazla kimyasal gübre ve zararlılarla mücadele ilaçları vb. kullanılması tarım alanlarının kirlenmesine yol açar.
 • Toprağın bilinçsiz ve aşırı kullanılması sonucu toprak verimsizleşir.
 • İhtiyacı karşılamak için yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyulur. Bunun sonucunda, ormanlık ya da mera-çayır alanları tarım alanlarına dönüştürülür.
 • Yeni tarım alanları açmak için ağaçlar kesilerek ve daha bir sürü şekilde vahşi yaşama ve doğaya zarar verilir ve doğa kirletilir. Bu da çeşitli türlerin nesillerinin tükenmesine yol açar.
 • Fosil yakıtlar daha fazla ve hızla tüketilir.

Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları

 • Mal ve hizmete talep artar.
 • Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.
 • Yeni endüstri kolları ortaya çıkar. Böylece ekonomik çeşitlilik artar.
 • Vergi gelirleri artar.
 • Savaş anında hazır asker kaynağını oluşturur.
 • İşçi ücretleri azalır. Böylece üretim maliyetleri düşer.

Menu