Blog ne / nedir | 3841

İnsanların ve olayların gülünç yanlarını sergileyen her tür tiyatro eserine komedi denir. İlk komediler de trajediler gibi MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan’da yazılmış ve oynanmıştır. Bu dönem komedyalarının ve bunların örnek alınmasıyla sonraki dönemlerde oluşturulan klasik komedyaların özellikleri şöyle sıralanabilir:

1. Komedyada kişisel ve toplumsal bozuklukların yol açtığı gülünç durumlar sahnelenmiş, seyircinin güldürülürken düşündürülmesi ve doğru yola yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

2. Komedyada konular, günlük yaşamdan; kişiler halktan seçilmiştir.

3. İzleyicinin korkmasına ve acı duymasına neden olabilecek her tür olay (vurma, yaralama) sahnede gösterilebilmiştir.

4. Antik Yunan ve Roma komedyaları diyalog ve koro bölümlerinden oluşmuş; manzum olarak yazılan bu metinlerde üç birlik kuralına uyulmuştur.

5. Üslupta soyluluk aranmamış, metinde her türlü kaba söze yer verilebilmiştir.

6. Antik komedyanın en tanınmış yazarları, Aristophanes, Menandros ve Plautus’tur. Klasisizm akımı sanatçılarından Moliere de 17. yüzyılda birçok komedya yazmıştır.

İlk komedya yazarları

7. Klasik komedyalar konuları bakımından karakter komedyası, töre komedyası ve entrika komedyası olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.

a. Karakter komedyası: Kişilerin olumsuz, çarpık, gülünç taraflarının ön plana çıkarıldığı komedyalara karakter komedyası denir. Moliere’in Cimri ve Tartuffe, Shakespeare’in Venedik Taciri, bu tür komedyalara örnek gösterilebilir.

b. Töre komedyası: Toplumun, geleneklerin ve çeşitli toplumsal değerlerin gülünç, çarpık ve aksayan yönlerinin ele alındığı komedyalara töre komedyası denir. Aristophanes’in Eşek Arıları, Moliere’in Gülünç Kibarlar, Gogol’ün Müfettiş, Şinasi’nin Şair Evlenmesi, bu tür komedyalara örnek gösterilebilir.

c. Entrika komedyası: Olayların, insanı şaşırtacak, kişide merak duygusu uyandıracak biçimde geliştiği komedya türüne entrika komedyası denir. Moliere’in Scapin’in Dolapları, Shakespeare’in Yanlışlıklar Komedyası bu türden yapıtlardır.

Menu