İklim türleri (sıcak iklimler, ılıman iklimler, soğuk iklimler)

İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları

Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Sıcak, soğuk ve ılıman iklim kuşakları içinde, özel konum (yükselti, karasallık gibi) özellikleri nedeniyle farklı iklim tipleride bulunabilir.

Başlıca çevre sorunları (hava kirliliği, radyoaktif kirlilik, su kirliliği, toprak kirliliği vb.)

İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları

Sağlıklı bir çevrede yaşamak, temel insan haklarında biridir. Anayasamızın 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli görevler düşmektedir.

Fiilimsiler (eylemsiler), isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil

İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, fiillere getirilen "fiilimsi ekleri" ile ortaya çıkarlar. Fiilimsiler sözcüğün cümlede "isim, sıfat ve zarf" görevinde kullanılmasını sağlarlar.

Yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir

İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisi ve olası sonuçları

Geniş anlamda yerleşme bir yararlanma ve ekonomik faaliyette bulunma sahasıdır. Barınma ya da belirli bir faaliyet sürdürme amacıyla bir saha üzerinde inşa edilmiş bir veya birden fazla konuttan oluşan ünitelere yerleşme denir.

Menu