Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler. Bölgede tarıma elverişli toprakların olması o bölgede tarım yapılmasına imkân sağlar. Bölgede yetiştirilen ürünleri de o bölgenin iklimi belirler, ekonomik faaliyetleri,ulaşım yolları, ticaret ve turizmi etkiler.

Geçmişten günümüze geçim kaynakları

İnsanın varoluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur. İnsanların geçim kaynakları ile ilgili olarak paleolitik çağdan günümüze kadar geçirdiği evreleri sırasıyla incelemek gerekir.

Türkiye'de görülen başlıca toprak tipleri

Türkiye, toprak tipleri bakımından oldukça zengindir. Ekvatoral bölge, kutup bölgeleri ve çöllerde oluşan toprak tipleri dışında kalan topraklar, Türkiye'de bulunur. Bu durum Türkiye'nin iklim, yükselti, yer şekilleri ve bitki örtüsü yönünden gösterdiği çeşitliliğin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Göçün mekansal etkileri ve sonuçları

Dünya'da göçmenlerin sayısı artıyor. İstatistiklere göre, dünya çapında göçmen sayısı 1965'te 75 milyon ve 1985'te 105 milyon iken, şu sıra 175 milyona çıkmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 2,5'i, yani her 35 kişiden biri göçmen durumunda.

Nüfus piramitleri ve özellikleri

Nüfus piramitleri; nüfus miktarı, cinsiyet durumu, nüfusun yaş gruplarına dağılımı, ortalama yaşam süresi, doğum ve ölüm oranları, nüfustaki hareketlenmeler hakkında bize bilgi verir.

Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler

Yeryüzünde diğer canlılarda olduğu gibi, bitki örtüsünün de yetişme şartlarını belirleyen faktörler bulunur. Bu faktörlerin biri ya da birkaçı bitkinin yetişmesinde hakim rol oynar. Bu bakımdan ortam şartları, bitki türü veya topluluğunun yetişmesinde son derece etkili rol oynar. Bitkinin yetişmesi ise iklim, topoğrafya, ana kaya ve toprak ile canlılar belirleyici olur.

Menu