Türkiye'nin dağları (orojenik ve volkanik hareketlerle meydana gelen dağlar)

Türkiye'de dağlar; I. jeolojik zamanda oluşmaya başlamıştır. Bu dağlar zamanla dış kuvvetler tarafından aşındırılarak, yüksekliklerini kaybetmişlerdir. II. jeolojik zamanda Tetis Denizi'nin tabanında birikerek oluşan kalın tortul tabakalar, III. jeolojik zamandaki Alp orojenezi ile kıvrılmış, Anadolu'nun kuzey ve güneyindeki dağ sıraları oluşmuştur.

Türkiye arazisinin jeolojik değişimi

Türkiye, bugünkü jeomorfolojik görünümünü, III. jeolojik zamanın sonlarıyla IV. jeolojik zamanın başlarında almıştır. Ancak Türkiye'de I. ve II. jeolojik zamanlara ait oluşumlara da rastlanmaktadır.

Türkiye'deki yer şekillerinin temel özellikleri ve dağılışı

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan çeşitli kuvvetler vardır. Bu kuvvetler kaynağını aldığı yere göre iç ve dış kuvvetler olarak adlandırılır. İç ve dış kuvvetlerin etkileşimleri sonucunda yeryüzünde dağlar, tepeler, vadiler, çukurluklar, ovalar, platolar gibi yer şekilleri meydana gelir.

Türkiye'nin coğrafi konumu ve etkileri

Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya’daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. Coğrafi konum mutlak ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılır.

Levha hareketlerinin sonuçları

Levhalar, levha sınırı ya da levha kenarı ile sonlanır. Depremlerin ve yanardağların bir çoğu bu levhaların birbirleriyle temas halinde oldukları yerlerde oluşur. Her bir levha sınırında ne olacağını levhaların hareket biçimleri belirler.

Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler. Bölgede tarıma elverişli toprakların olması o bölgede tarım yapılmasına imkân sağlar. Bölgede yetiştirilen ürünleri de o bölgenin iklimi belirler, ekonomik faaliyetleri,ulaşım yolları, ticaret ve turizmi etkiler.

Geçmişten günümüze geçim kaynakları

İnsanın varoluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur. İnsanların geçim kaynakları ile ilgili olarak paleolitik çağdan günümüze kadar geçirdiği evreleri sırasıyla incelemek gerekir.

Türkiye'de görülen başlıca toprak tipleri

Türkiye, toprak tipleri bakımından oldukça zengindir. Ekvatoral bölge, kutup bölgeleri ve çöllerde oluşan toprak tipleri dışında kalan topraklar, Türkiye'de bulunur. Bu durum Türkiye'nin iklim, yükselti, yer şekilleri ve bitki örtüsü yönünden gösterdiği çeşitliliğin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Göçün mekansal etkileri ve sonuçları

Dünya'da göçmenlerin sayısı artıyor. İstatistiklere göre, dünya çapında göçmen sayısı 1965'te 75 milyon ve 1985'te 105 milyon iken, şu sıra 175 milyona çıkmış durumda. Dünya nüfusunun yüzde 2,5'i, yani her 35 kişiden biri göçmen durumunda.

Menu