Dünyayı birbirine bağlayan önemli ulaşım yolları

İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir. Bir ülkenin ekonomik kaynaklarının değerlendirilmesi, diğer ülkelerle ticari, kültürel vb. ilişkilerin kurulabilmesi bakımından ulaşım sistemlerinin önemi büyüktür.

Dünyadaki önemli boğazlar ve kanallar

Deniz yolu ulaşımı liman ve iskeleler arasındaki yolcu ve yük taşıma işlerini kapsamaktadır. Deniz yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı kara yolu, demir yolu ve hava yolu taşımacılığına göre daha ucuzdur. Çünkü çok sayıdaki yolcu ve binlerce ton ağırlığındaki yük çok uzak mesafelere birlikte taşınabilmektedir.

Türkiye'de mesken tipleri (hımış, kerpiç, ahşap, taş)

Türkiye'nin üzerinde bulunduğu topraklar, yeryüzünde yerleşmelerin ilk kurulduğu sahalar arasında yer almaktadır. Bu nedenle Anadolu toprakları çeşitli kültür ve medeniyetlerin kurulup gelişmesine beşiklik etmiş ve topraklarımızda birçok beylik, devlet ve krallıklar kurulmuştur.

İklim türleri (sıcak iklimler, ılıman iklimler, soğuk iklimler)

Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Sıcak, soğuk ve ılıman iklim kuşakları içinde, özel konum (yükselti, karasallık gibi) özellikleri nedeniyle farklı iklim tipleride bulunabilir.

Başlıca çevre sorunları (hava kirliliği, radyoaktif kirlilik, su kirliliği, toprak kirliliği vb.)

Sağlıklı bir çevrede yaşamak, temel insan haklarında biridir. Anayasamızın 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli görevler düşmektedir.

Yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir

Geniş anlamda yerleşme bir yararlanma ve ekonomik faaliyette bulunma sahasıdır. Barınma ya da belirli bir faaliyet sürdürme amacıyla bir saha üzerinde inşa edilmiş bir veya birden fazla konuttan oluşan ünitelere yerleşme denir.

Doğal (fiziki), beşeri ve ekonomik özelliklerine göre bölgeler

Dünya'yı, herhangi bir ülkeyi, bölge ve bölümlere ayırarak tüm fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri inceleyen bilim dalı bölgesel coğrafyadır. Bölgesel coğrafyada, ülkenin doğal ortamını oluşturan jeomorfolojik, iklim, bitki, toprak özellikleri ayrı ayrı ele alınır. Beşeri özellikleri oluşturan nüfus, yerleşme anlatılır. İnsanların geçimlerinde tarım, sanayi, ticaret gibi etkinliklerin önemi ve bunların doğal ortamla ilişkileri incelenir.

Coğrafi keşiflerin nedenleri, yapılan keşifler ve coğrafi keşiflerin sonuçları

Avrupa'da kültürel hayatın canlanmasında, düşüncelerin hızla yayılmasında ve düşüncenin önündeki engellerin ortadan kalkmasında etkili oldu. Bu da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına ortam sağladı. Pusulanın Avrupalı gemiciler tarafından kullanılması ve gemicilik sanatının gelişmesi, Coğrafi Keşifler'in yapılmasında kolaylaştırıcı etmen oldu.

Menu