Sözlü edebiyat dönemi metin örnekleri

Başlangıçtan İslamiyetin kabulüne kadar geçen dönemde bilinen en önemli yazılı eserler, 8. yüzyıla aittir. Bundan önceki devirlerde, sözlü bir edebiyatın bulunduğu kesindir. Bu devrelerde oluşmuş, kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını sürdürmeye çalışmış bu edebi ürünlerin çoğu, zamanında yazıya geçirilmediği için kaybolmuştur. Bilinenlerse çeşitli ulusların kaynaklarında yazıya geçmiş olanlar ve unutulmadan yazıya geçirilebilenlerdir.

İslamiyet öncesi türk kültürü

İslamiyetten önceki Türk edebiyatı, çok eski tarihlerden başlayarak 11. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu edebiyatın oluştuğu coğrafi bölge ise kesin sınırlarla çizilememekle birlikte, dönemin sanat ve edebiyat ürünleri, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da oluşmuştur.

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında ölçütler

Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin dil aralığıyla ifade edildiği yazılı ve sözlü ürünlerin tamamını kapsar. Bu kapsamda var olan bilginin, duygu ve düşüncenin ifade ediliş tarzı ise bir sanattır. Buradan da edebiyatın söze dayalı, sözü araç olarak kullanan bir sanat dalı olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Edebiyat tarihçisi kimdir, görevleri neler ve edebiyat tarihi

Türk tarihi, Türklerin yeryüzünde görüldüğü tarihten itibaren başlar. Türk edebiyatı tarihi de, Türk adıyla ilk yazının yazıldığı tarihten itibaren başlar. Gidilen ve yerleşilen her coğraya, karşılaşılan her dil ve kültür, Türk dilini ve edebiyatını etkiler.

Fiilimsiler (eylemsiler), isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, fiillere getirilen "fiilimsi ekleri" ile ortaya çıkarlar. Fiilimsiler sözcüğün cümlede "isim, sıfat ve zarf" görevinde kullanılmasını sağlarlar.

Menu