Dini - tasavvufi halk şiiri ve türleri

Dini-tasavvufi halk şiirinde asıl amaç sanat yapmak değil, din ve tasavvuf düşüncesini geniş halk kitleleri arasında yaymaktır. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye tekke edebiyatının başlıca şiir türleridir.

Halk edebiyatı, halk edebiyatının genel özellikleri

Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya yerleşen Türkler, ulusal kültür ve edebiyatlarını da Anadolu'ya taşımışlardır. Anadolu'da 13. yüzyılda başlayan Halk şiiri, kaynağını İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneklerinden alır.

Nesirlerin sınıflandırılması, divan edebiyatında nesir türleri, nesir metin örnekleri

Divan edebiyatında öğretici konular hem nazım (şiir) hem de nesirle kaleme alınmıştır. Halk edebiyatında da nesir türünün yazılı ilk örneği Dede Korkut Hikayeleri olmuştur. Divan edebiyatında üslup özelliği açısından değerlendirildiğinde edebi nesir, tarihi nesir ve herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla yazılmış öğretici nesir olmak üzere üç farklı nesir anlayışı görülür.

Menu