Menu

TEST : Online - 10. Sınıf 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Değişim ve Diplomasi Testi 1

• 588 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Tarih 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi, Islahatlar , Değişim ve Diplomasi Testi Çöz

1

I. III. Ahmet, Lâle Dönemi'nde batı tarzı yenilikler yaptığı
II. III. Selim, "Nizam–ı Cedit" adıyla yeni bir düzen kurmaya çalıştığı için tahttan indirilmişlerdir.
Bu gelişmelere bakarak;
I. Devlet yönetiminde hoşgörü egemendir.
II. Yeniliklere karşı olanlar güçlü ve etkindir.
III. Halk bütün yenilikleri sorgulamadan desteklemektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) I ve III       E) II ve III

2

III. Selim Dönemi'nde; "yurt dışından mal alımına sınırlamalar getirilmesi." uygulamasından, Osmanlı Devleti'yle ilglii;
I. Kapitülasyonların olumsuz etkileri azaltılmak istenmiştir.
II. İthal ikamesi politikası terkedilmiştir.
III. Ekonomiyi düzeltme çabası içine girilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve III
D) II ve III      E) I, II ve III

3

– Yaş Antlaşması
– Prut Antlaşması
– Küçük Kaynarca Antlaşması
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti yukarıdaki antlaşmaları aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır?


A) Fransa         B) Rusya      C) İngiltere
D) Avusturya    E) İran

4

XVIII. yüzyılda;
– I. Mahmut zamanında, Fransız asıllı Kont dö Boneval Humbaracı Ocağı'nı Avrupai tarzda düzenlemiştir.
– III. Mustafa zamanında Baron Dö Tot, Sürat Topçular Ocağı'nı kurmuştur.
Bu bilgilerden hareketle;
I. Batı'nın askeri tekniğinden yararlanılmıştır.
II. Osmanlı Devleti, batı ile askeri alanda karşılıklı alışveriş halindedir.
III. Batı, her alanda, Osmanlı Devleti'ne, her zaman yardımcı olmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II         E) II ve III

5

XVIII. yüzyılda Fransa'da;
– Voltaire; "Düşüncelerinize katılmıyorum; fakat onları söyleme hakkınızı sonuna kadar savunacağım."
– Kral XV. Louis; "Bu adamı (Voltaire) kimse susturmuyacak mı?"
– Kraliçe Eugeine;"Hiç bir zaman anlamayacağım düşünceleri bana kabul ettirdiği için onu asla affetmeyeceğim."
Bu düşüncelere göre;
I. Kral ve Kraliçe, Monarşi'den yanadır.
II. Voltaire, düşünce özgürlüğünü savunmuştur.
III. Voltaire, Kraliçeye anlaşılması güç şeyleri zorla kabul ettirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II
D) I ve III     E) II ve III

6

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 1774 yılında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre; "Kırım bağımsız olacak ancak dini açıdan Osmanlı Halifesi'ne bağlılığını sürdürecektir." hükmüne yer verilmiştir.
Antlaşmada böylesi bir yaklaşımın yer alması;
I. Kırım halkı ile kültürel bağların kopmasına izin verilmemiştir.
II. Osmanlı Devleti'nden, bağımsızlığını kazanan ilk devlet Kırım olmuştur.
III. Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödemek durumunda kalmıştır.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?


A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II
D) I ve III     E) II ve III

7

Osmanlı Devleti'nde; Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik üstünlüğü XVIII. yüzyıl başlarında kabul edilerek, Lale Devri'yle birlikte Avrupa örnek alınmaya başlanmıştır.
Bu duruma bakarak;
I. Yerel otorite, padişahın yetkilerini kısıtlamıştır.
II. Islahatlar Askeri alanla sınırlı tutulmuştur.
III. Osmanlı Devleti'nde, Batılılaşma süreci başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II      E) II ve III

8

III. Selim Dönemi'nde; Avrupa devletlerinin başkentleri olan Viyana, Paris ve Londra'da Osmanlı Devleti'nin devamlı elçilikler açması, aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmeye başladığını kanıtlar?


A) İç politikadaki tutarlılığa
B) Devletin kurumlaşmasına
C) Denge politikasının yaygınlaşmasına
D) Avrupa'dan dış borç alınmasına
E) Avrupa politikasının yakından takip edilmesine

9

Kuruluş Dönemi'nden başlayarak Osmanlı Devleti, tüm sorunlarını kendi iç dinamiği ile çözümlemeye çalışmıştır. XVIII. yüzyılın sonlarında, önce bazı Avrupalı devletlerle ittifaklar kurmuş sonra da dış yardımlar almaya başlamıştır.
Bu bilgilerin ışığında, Osmanlı Devleti'nde nasıl bir değişim olduğu söylenebilir?


A) Güç kaybının kabullenilmesi
B) Uluslaşma sürecine hız verilmesi
C) Düzeltim çabalarının sonuç vermesi
D) Yitirdiği toprakları geri almaktan vazgeçmesi
E) Yükselme Dönemi'nin görkemli günlerine dönmek istemesi

10

Prut Savaşı'nda, Rusya'ya karşı elde edilen başarılar, Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşmaları ile yitirilen toprakların geri alınabileceği duygu ve düşüncesini doğurmuştur.
Bu duruma bakarak, Osmanlı Devleti için;
I. Kaybettiği toprakları geri alma arzusu artmıştır.
II. Elindeki toprakları savunmaya çalışmaktadır.
III. Rusya'dan sonra, Avusturya ve Venedik'e de savaş açmayı düşünmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II       E) II ve III

11

Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması ile; "İşgal ettiği Eflak, Boğdan bölgeleri ve Ege Adaları'nı Osmanlı topraklarındaki Ortodoksların koruyuculuğu karşılığında Osmanlılara geri vermiştir."
Rusya bu tutumu ile;
I. Osmanlı Devleti'nden çekinmektedir.
II. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışacaktır.
III. Osmanlı Devleti ile siyasi ilişkilerini iyi bir noktaya taşımak istemeleri
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız II        B) Yalnız III       C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III

12

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda; Avrupa devletlerinin siyasi, askeri ve mali desteğini sağlamak için;
I. Batılılar gibi davranmaya çalışmıştır.
II. Batı teknolojisinden vazgeçmiştir.
III. Gittikçe artan kapütülasyonları sürekli olarak vermeye başlamıştır.
yargılarından hangilerini yaşama geçirmiştir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II       E) II ve III

13

Rusya'nın XVIII. yüzyılda;
– Mora Rumlarını, Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması
– Osmanlı Donanması'nın ikinci yangını Çeşme ve dördüncü yangını Sinop'ta etkili olması
– Küçük Kaynarca Antlaşması uyarınca Karadeniz'de donanma bulundurma hakkına sahip olması
gelişmeleriyle ulaşmak istediği kapsamlı amaç için ;
I. İpek Yolu ticaretini canlandırmaya çalışmaktadır.
II. Balkanlardaki Slavları bir çatı altında toplama gayreti içindedir.
III. Karadeniz, Boğazlar ve Balkanlar üzerinden Akdeniz ticaretinde etkili olma çabası taşımaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız III      B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

14

III. Selim Dönemi'nde; Batı'yı örnek alan düzeltim çabalarının, devletin resmi politikası haline getirilmesi;
I. İlk devlet matbaasının açılması
II. Islahatçı kadroların yetiştirilmesi
III. Yeni ordunun masraflarını karşılamak için özel bir hazinenin oluşturulması
gelişmelerinden hangileri ile daha kapsamlı olarak açıklanabilir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II       E) I ve IIII

15

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda toprak kaybetmesine karşın siyasi varlığını sürdürmüştür.
Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


A) Güçlü bir siyasi yapıya sahip olmaları
B) Siyasi sıkıntı yaratacak toprakları terk etmeleri
C) Devletin sürekliliğini her şeyin üstünde görmeleri
D) Büyük Avrupa devletleri, arasındaki çıkar çatışmaları
E) Devlet yönetimi ile toprak yönetimini ayrı organlarca sürdürmeleri

16

Osmanlıların 1739 yılında Avusturya ve Rusya ile imzaladığı Belgrad Antlaşmalarına arabuluculuk yapan batılı devlet aşağıdakilerin hangiside doğru verilmiştir?


A) Prusya            B) İngiltere
C) Piyomente       D) İtalya
E) Fransa

üst