Menu

TEST : Online - 10. Sınıf 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Değişim ve Diplomasi Testi

• 863 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Tarih 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Değişim ve Diplomasi Testi Çöz

1

Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda izlediği dış politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A) İç isyanları bastırmak
B) Yitirilen toprakları geri almak
C) Ortadoğu'uy denetim altında tutmak
D) İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları kontrol etmek
E) Batı'nın bilim ve tekniğinden yararlanmak


2

Osmanlıların XVIII. yüzyılda Batılılışmayı askerlik alanında başlatması, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


A) Sık sık ayaklanmaların çıkmasının
B) Önceliğin ülke savunmasına verilmesinin
C) Devletin diğer alanlarda başarılı olmasının
D) Diğer alanlarda Avrupa'nın ilerde olmasının
E) Askeri başarısızlıkların gerilemenin nedeni olmasının


3

Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ilk yarısında Karlofça ve İstanbul Antalaşmalarıyla yitirdiği toprakları geri almak için Rusya, Venedik ve Avusturya ile yaptığı savaştan sonunda Prut, Pasarofça ve Belgrad Antlaşmaları'nı imzaladı.
Bu antlaşmalarda, sırasıyla hangi devletlere karşı başarılı sayılabilecek sonuçlar alınmıştır?


A) Rusya – Venedik – Avusturya
B) Rusya – Avusturya – Venedik
C) Venedik – Avusturya – Rusya
D) Venedik – Rusya – Avusturya
E) Avusturya – Rusya – Venedik


4

III. Selim Dönemi'nde;
– Avrupa başkentlerinde ilk sürekli elçiliklerin kurulması
– Eğitim kurumlarında, yabancı dilin ilk kez zorunlu kılınması
– İlk kez gayrimüslüm devletlerle ittifaklara gidilmesi
durumlarına bakarak;
I. Klasik Osmanlı politikasından vazgeçilmiştir.
II. Osmanlı Devleti, yalnızlık siyasetinden kurtulmuştur.
III. Din adamlarının yönetimdeki etkinliği son bulmuştur.
yargılarından hangilerinin, duruma bağlı olarak ortaya çıktığı söylenemez?


A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III
D) I ve III             E) I, II ve III5

Osmanlı Devleti ile Venedik arasında 1715 yılında başlayan savaş 1718 yılında Osmanlıların Mora'yı Venedikten alması ile sonuçlanmış Karlofça ile Garantörlük elde etmiş olan Avusturya bu duruma müdahil olmuş, Avusturya'ya yenilen Osmanlı Belgrad'ı, Avusturya'ya bırakmak zorunda kalmıştır.
Bu bilgilere dayanarak;
I. Avusturya'nın, Orta Avrupa'daki etkinliği daha da artmıştır.
II. Osmanlı ordusu, Venedik karşısında başarılı olmuştur.
III. Rusya, ilk kez Osmanlı Devleti ile ittifak içinde olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III


6

I. İbrahim Müteferrika'nın ilk Osmanlı matbaasını kurması
II. Avrupa'da önemli başkentlerde, sürekli elçiliklerin açılması
III. Mühendishane–i Berri ve Bahri Hümayunların açılması
Osmanlı Devleti'nde, XVIII. yüzyılda yaşama geçen bu uygulamalardan hangileri doğrudan askeri alanla ilgilidir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) I ve III


7

Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması (1718) ile Avusturya'ya vermek zorunda kaldığı Belgrad'ı, Belgrad Antlaşması (1739) ile yeniden kendi egemenlik alanına katmayı bilmiştir.
Yalnızca bu bilgiye bakarak;
I. Devletler arasındaki savaşlar sınır değişikliklerine neden olmuştur.
II. Belgrad'ın Orta Avrupa'da fazlaca önemi kalmamıştır.
III. Antlaşmalarda Fransa'nın arabuluculuğu önemlidir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II       E) II ve III


8

XVIII. yüzyılda sıcak denizlere açılmaya çalışan ve genişlemesini Osmanlı'ya karşı sürdüren devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A) Venedik       B) Lehistan
C) Rusya          D) Fransa
E) İngiltere


9

– Küçük Kaynarca Antlaşması
– Aynalıkavak Tenkihnamesi
– Yaş Antlaşması
Yukarıdaki antlaşma ve düzenlemelerin ortak noktaları arasında;
I. Rusya ile yapılmış olması
II. XVIII. yüzıylda yaşama geçmiş olması
III. Kırım'ın, yazgısı ile ilgili olması
gelişmelerinden hangileri vardır?


A) Yalnız II      B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III      E) I, II ve III


10

XVIII. yüzyılda yaşanan Lale Devri'ni başlatan ve sonlandırılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A) Pasarofça Antlaşması – Patrona Halil Ayaklanması
B) Prut Antlaşması – Patrona Halil Ayaklanması
C) Belgrad Antlaşması – Kabakçı Mustafa Ayaklanması
D) Küçük Kaynarca Antlaşması – Kabakçı Mustafa Ayaklanması
E) Yaş Antlaşması – Bab-ı Ali Baskını


11

Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda batıda ilk sürekli elçilik açtığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A) İngiltere      B) Fransa
C) Rusya         D) Lehistan
E) Avusturya


12

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi'nde imzaladığı antlaşmalar içinde yer almaz?


A) Belgrad Antlaşması
B) Yaş Antlaşması
C) Ziştovi Antlaşması
D) Hotin Antlaşması
E) Prut Antlaşması


13

Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması'nın (1774) sonuçlarından biri değildir?


A) Kırım'ın, Rusya'ya bırakılması
B) İstanbul'da daimi bir Rus elçisinin bulunması
C) Rusya'nın, Karadeniz'de donanma bulundurması
D) Rusay'ya, Osmanlı Ortodokslarını koruma hakkının tanınması
E) Rusya'nın gecikmeli olarak kapitülasyonlardan yararlanması


14

I. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
II. Yeniçerilerden, itfaye bölüğünün oluşturulması
III. Avrupa'nın önemli merkezlerinde sürekli elçiliklerin bulunması
yukarıdaki gelişmeler, sırasıyla hangi dönemlerde gerçekleştirilmiştir?


A) III. Selim – I. Mahmut – III. Ahmet
B) I. Mahmut – II. Selim – III. Ahmet
C) I. Mahmut – III. Ahmet – III. Selim
D) III. Ahmet – I. Mahmut – III. Selim
E) III. Ahmet – III. Selim – I. Mahmut


15

Aşağıdakilerden hangisi, 1739 Belgrad Antlaşmaları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


A) Osmanlı için son kârlı antlaşmadır.
B) Kırım'a ayrıcalıklar verilmiştir.
C) Osmanlı Devleti'nin, Karadeniz'deki üstünlüğünün son örneğidir.
D) Fransa'ya, 1740 kapitülasyonlarının verilmesine ortam oluşturmuştur.
E) Osmanlı Devleti'nin, hem Rusya hem de Avusturya ile imzaladığı antlaşmadır.


16

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nu XVIII. yüzyıldaki gelişmelerden biri değildir?


A) Topçu ve Humbaracı Ocaklarında düzeltime gidilmesi
B) Ordunun subay ihtiyacını karşılaması için Kara ve Deniz Mühendishanelerinin açılması
C) 2000 kişilik Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
D) Reaya'nın, dolaylıda olsa ülke yönetiminde söz sahibi olması
E) Yeni açılan askeri ocaklarını, eğitimi ve öğretimi için Fransa ve İsveç'ten teknik uzmanların getirilmesi


üst