Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Arayış Yılları (1600 - 1700) Testi

• 786 defa çözüldü.

Online - 10. sınıf tarih 3. ünite Osmanlı Devleti duraklama dönemi testi çöz

1

Osmanlı Devleti'nin;
Arayış yıllarında ulema (din bilginleri) sınıfı, kimi zaman yeniçerilerle birlikte olup saraya karşı, kimi zamanda yönetimin yanında yer alarak yeniçeri ve sipahilere karşı tavır almıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Merkezi otorite eski gücünde değildir.
II. Çıkar çatışmaları, kurumları karşı karşıya getirmiştir.
III. Ulema üyeleri gerek siyasi gerekse askeri entrikaların her zaman dışında kalmıştır.
yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılamaz?


A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III
D) I ve III             E) II ve III

2

Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nda yükselmenin eski hızı kesilmiş, devleti ayakta tutan kurumlarda bir çözülme görülmeye başlanmıştır.
Arayış yıllarında;
I. Koçi Bey
II. Ayni Ali
III. Katip Çelebi
gibi devlet görevlilierinden hangileri dönemin padişahlarının ülkenin içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin rapor sunmuştur?


A) Yalnız I              B) Yalnız II               C) Yalnız III
D) I ve III              E) I, II ve III

3

Kağıt ve modern matbaanın yaygın olarak kullanılması İncil'in başta Almanca olmak üzere ulusal dillere çevrilmesi,
I. Haçlı Seferleri'nin başlaması
II. Katolik Kilisesi'ne olan bağlılığın sarsılması
III. Hıristiyanlığın Katolik ve Ortodoks Mezhepleri'ne ayrılması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?


A) Yalnız I               B) Yalnız II                 C) Yalnız III
D) I ve II                E) II ve III

4

Aşağıdakilerden hangisi Arayış yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik çöküntüsünü hazırlayan etkenlerden biri değildir?


A) Coğrafi Keşiflerle, İpek ve Baharat Yolları'nın eski önemini kaybetmesi
B) Osmanlı Akçesi'nin yabancı para birimleri karşısında değer yitirmesi (Devalüasyon)
C) Yabancılara giderek artan kapitülasyonların verilmesi
D) Merkantalizm anlayışı ile korumacı ekonominin uygulanması
E) Padişah değişikliklerine bağlı olarak, culüs bahşişlerinin sıklıkla dağıtılması

5

Osmanlı Devleti'nde;
– "Dirlik"; toprak, arazi değil devlet geliridir.
– "Tımarlı Sipahi"; çiftlik ya da köy sahibi değil köyün vergilerini toplayan kişidir.
– "Dirlik gelirleri"; sadece üretimden alınan paylar değil çarşı pazar vergileri ve para cezalarıdır.
– "Tımarlı Sihapiler" gelirleri oranında atlı asker (cebelü) beslemişlerdir.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde;
I. Toprak ve ordu yönetimi bir bütün olarak düzenlenmiştir.
II. Ordu'nun çekirdek gücü, Tımarlı Sipahilerdir.
III. Toprakta, özel mülkiyeti özendirici önlemler alınmıştır.
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilir?


A) Yalnız I              B) I ve II                C) I ve III
D) II ve III             E) I, II ve III

6

II. Osman (Genç); şeyhülislamın "fetva vermek dışında" tüm yetkilerini kısıtlamıştır.
II. Osman bu tutumu ile;
I. Saray
II. Ulema
III. Ordu
teşkilatlarından öncelikle hangilerini karşısına aldığı söylenebilir?


A) Yalnız I                 B) Yalnız II                   C) I ve III
D) I ve III                 E) I, II ve III

7

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin zayıflaması sonucunda merkezden uzak olan bağlı beyliklerde isyanlar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin sözü geçen yerlerden biri olduğu söylenemez?


A) Erdel            B) Eflak
C) Boğdan         D) Kırım         E) Habeş

8

Osmanlı İmparatorluğu'nda; Anadolu'da çıkan Celali (Halk) Ayaklanmaları'nın yaygınlaştığı ve bu isyanların şiddet ve siyasi zor yoluyla bastırıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Gerilime dönemi
B) Duraklama dönemi
C) Yükselme dönemi
D) Kuruluş dönemi
E) Dağılma dönemi

9

– Veraset sisteminde değişiklik yapılması (Osmanlı soyundan en büyük ve akıllısının padişah olması)
– Şehzadelerin, sancaklarda sancak beyi olarak görev almasından vazgeçilmesi uygulamaları Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde gerçekleşmiştir?


A) I. Ahmet             B) I. Selim
C) I. Süleyman        D) I. İbrahim          E) I. Mehmet

10

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;
– Fetih hareketlerinde gözle görülür bir yavaşlamanın yaşanması
– Ülkede farklı nedenlerle bir dizi iç isyanın görülmesi
– Bilimsel gelişmelerde Avrupa'nın gerisinde kalınması
durumlarına bakarak, Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. Fetih siyaseti, tamamen son bulmuştur.
II. Merkezi otorite, eski gücünü koruyamamıştır.
III. Avrupa'yı örnek alan, düzeltim çabalarına gidilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I             B) Yalnız II              C) Yalnız III
D) I ve III             E) II ve III

11

I. Halkın, satın alma gücünün azalması
II. Tımar gelirlerinin açık artırma yolu ile iltizama verilmesi
III. Yeniçerilerin üç aylık (ulufe)larını kırpık akçe ile alması
gibi yaşanmışlıklardan hangileri Osmanlı Devleti'nde ekonominin bozulduğunun göstergesidir?


A) Yalnız I           B) I ve II                C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

12

Osmanlı Devleti'nin Arayış yıllarında;
– İstanbul'da Kapıkulu Askerleri
– Anadolu'da ise Tımarlı Sipahiler bir dizi ayaklanma çıkarmışlardır.
Bu durumun;
I. ekonomik sıkıntıların yaşanması
II. tahta geçişin belli kuralları bağlanması
III. ülkede, güvenlik zafiyetinin olması
gelişmelerinden hangilerine yol açıtığı söylenebilir?


A) Yalnız I             B) I ve II             C) I ve III
D) II ve III            E) I, II ve III

13

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Barış Antlaşması ile Osmanlıların kaybettiği yerlerden biri değildir?


A) Azak Kalesi
B) Mora Yarımadası
C) Dalmaçya kıyıları
D) Podolya Bölgesi
E) Macaristan ve Erdel toprakları

14

Aşağıdakilerden hangisi IV. Mehmet Dönemi sadrazamlarından Tarhunca Ahmet Paşa'nın düzeltim çabalarından biri değildir?


A) Harcamaların düzenli kayıtlarının tutulması
B) Savaş giderlerinin, özellikle valide sultanların masraflarının sınırlanması
C) Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edilmesi
D) İlk kez Osmanlı bütçesinin denkleştirilmesi
E) Dışarıdan alınan borç para ile denk bütçe yapılması

15

Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda;
I. Merkezi otoritenin bozulması
II. Devşirme – Türkmen çatışması
III. Yerel yöneticilerin halka baskı yapması
durumlarından hangileri, Celali Ayaklanmaları'nın çıkmasında etkili olmuştur?


A) Yalnız II                B) Yalnız III                    C) I ve II
D) II ve III                E) I, II ve III

16

– " Bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu" söyleyen
– Basınç Kanunu'nu açıklayan, bir hesap makinesi icat eden
– Kendi adını taşıyan karakteristik üçgeni bulan
XVII. yüzyılda bilime yön veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Newton            B) Pascal               C) Galile
D) Kopernik          E) Kepler

üst