Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Beylikten Devlete Testi 1

• 750 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Tarih 1. Ünite Beylikten Devlete Testi Çöz

1

Osmanlı Beyliği'nin, çeşitli nedenlerle fetih yönü olarak, Anadolu'nun içlerini değil de batıyı tercih etmesi, aynı zamanda onun imparatorluk tamellerini de atmasını sağlamıştır. Kendisi de göçebe olan Osmanlılar, batıya yönelmekle yerleşik kültürün kurumlarıyla karşı karşıya gelmiş ve güçlü Roma–Bizans kültürünün etkisiyle karşılaşmıştı.”
Bu bilgilere göre, batıya yönelmelerin Osmanlılara;
I. İslâm dünyasının liderliğini ele geçirmiştir.
II. Doğu'ya karşı siyasi üstünlük sağlamıştır.
III. Göçebe kültürden uzaklaşmasına neden olmuştur.
yargılarından hangilerini kazandırdığı söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III

2

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskan (yerleştirme) politikasında;
– Göçmenlerin, iskan bölgesine yakın yerlerden alınması
– Yeni yerleşim alanlarında göçmenlerden belirli bir süre vergi alınmaması
– Göç edenlerin ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunun devlet tarafından karşılanması uygulamaları
Osmanlı yönetiminin;
I. Göç veren bölgedeki siyasi karışıklığa son verme
II. Ülkede yaşanan göç anarşisini sonlandırma
III. Göçmenlerin, yeni yurtlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırma
gelişmeleriden hangilerini öncelikle amaçladığı söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III

3

Osmanlı yöneticilerinin, Bizans'tan aldığı topraklara doğudan gelen Türkmenleri yerleştirme, Anadolu'daki diğer beylikler arasında takdir ile karışık bir kıskançlığın yaşanmasına neden olmuştur.
Bu bilgilere dayanarak ;
I. İskan (yerleştirme) politikası uygulanmıştır.
II. Bizans'ın egemenlik alanı genişlemiştir.
III. Türkmen göçleri, Osmanlı Beyliğini nüfusça güçlendirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve III        E) II ve III

4

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde önceliği Batı'ya yönelik fetih hareketlerine vermiştir.
Bu durumun gerekçeleri arasında;
I. Bizans'ın, iktidar mücadeleleri sonucu zayıf düşmesi
II. Osmanlı'nın kendisine sığınan, Türkmenlerden bir an önce kurtulmak istemesi
III. Balkanlarda, siyasal ve mezhepsel çatışmaların yaşanması
gelişmelerinden hangileri gösterilemez?


A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II         E) II ve III

5

Osmanlı Devleti'nde;
I. Vakıf sistemi
II. Tımar sistemi
III. Devşirme sistemi
uygulamalarından hangileri, orduyu, toplumu ve taşrayı aynı anda denetim altında tutma amacına yöneliktir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

6

I. Bayezid Dönemi'nde, Bizans'la yapılan antlaşmada (1401) İstanbul'daki Türklerin davalarına bakmak için bir kadı bulundurulması şart koşulmuştur.
Buna göre;
I. Bizans, Osmanlı Devleti'ne vergi vermekle yükümlü kılınmıştır.
II. Bizans, Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını resmen tanımıştır.
III. Osmanlı Devleti, Bizans'ın her türlü egemenliğine son vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II           E) II ve III

7

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde Balkanlarda oluşan haçlı birliklerini Varna (1444) ve II. Kosova (1448) savaşlarıyla yenilgiye uğratmış ve bu savaşlar haçlıların Osmanlı Devleti'ne karşı son saldırıları olmuştur.
Bu bilgiler;
I. Balkanlar tümüyle Türkleşmiş ve İslâmlaşmıştır.
II. Osmanlılar batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
III. Osmanlılar, Balkanlara kalıcı olarak yerleşmiştir.
yargılarından hangilerini kanıtlar?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin güçlenmesine etki eden faktörler içinde yer almaz?


A) Bölgedeki siyasi otorite boşluğu
B) Jeopolitik konumu
C) Ahilerin desteği
D) İktidarın paylaşılması
E) Nüfus etkeni

9

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı'nın Kuruluş Dönemi politikaları içinde sayılamaz?


A) Bizans'la yapılan savaşlar
B) İltizam sisteminin yaygınlaşması
C) Haçlı Birliği ile yapılan savaşlar
D) Balkanlarda izlenen iskan(yerleşim)
E) Rumeli'ye geçiş ve Rumeli'ye yerleşme

10

Osmanlı Devleti'nin, Kuruluş Dönemi'nde Balkanlarda izlediği iskan politikasındaki temel amaç aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Karamanoğlu Beyliği'nden göçmen alarak bu beyliği nüfusça zayıflatmak
B) Konar–göçerlerin, yerleşik yaşama geçmelerini sağlamak
C) Balkanlarda, Türk nüfusunu artırarak kalıcı olmak
D) Anadolu ve Rumeli arasında nüfus dengesini kurmak
E) Göçebe Tükmenlere, yeni bir yurt sağlamak

11

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde;
– Orhan Bey'in, Divan örgütünü kurması yaya ve müsellem adı verilen ordunun oluşturulması
– I. Murat Hüdaverdigar'ın, Devşirme Yasası'nı çıkarması Yeniçeri Ocağı'nı kurması
– I. Bayezid (Yıldırım)'ın Gelibolu'da gemi yapımevini kurması
gelişmelerine bakarak;
I. sınırların genişlemesi
II. sorunların artması
III. ekonominin bozulması
durumlarından hangileri arasında ilgi olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

12

Osmanlı Devleti'nin;
– Güçlü ve yetenekli padişah ve yöneticilere sahip olması
– Başarılı bir iskan politikası uygulaması
– Kurulduğu bölgenin jeopolitik koşullarından yararlanmayı bilmesi
gelişmelerine bakarak Osmanlı Devleti için;
I. Devşirme sisteminden, vazgeçilmiştir.
II. Kısa zamanda gelişip güçlenmiştir.
III. Anadolu'nun, Türkleşme süreci hızlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III

13

Osmanlı Devleti'nde;
– Türklerden oluşan
– Tüm ihtiyaçları dirlik sahiplerince karşılanan
askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Acemiler
B) Yeniçeriler
C) Tımarlı Sipahiler
D) Derbent muhafızları
E) Kapıkulu Süvarileri

14

Osmanlı ordusu, Çirmen Savaşı'nda Sırplar'ı yenilgiye uğratmıştı dolayısıyla bu başarı Türkler'e Makedonya'nın yollarını açmıştı. Batı Trakya ile Makedonya'nın bir kısmı Osmanlı kontrolüne girerken diğer bölümü Bulgar ve Sırp egemenliğini tanımak zorunda kalmışlardır.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti için
I. Balkanlarda az da olsa direnişle karşılaşmıştır.
II. Balkanlardan Türklerin atılamayacaını kesin kanıtlamıştır.
III. Balkanlarda askeri ve siyasi başarılara imza atmıştır.
yargılarından öncelikle hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II          E) I ve III

15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde, Devlet ülke yönetimi veya askeri alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?


A) Divan örgütünün kurulması
B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
C) Tımar Sistemi'nin kurulması
D) Kafes Sistemi'nin oluşturulması
E) Devşirme Yasası'nın çıkarılması

üst