Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Beylikten Devlete Testi

• 653 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf 1. Ünite Beylikten Devlete Testi Çöz

1

XVIII. yüzyıl sonlarında Orta ve Batı Anadolu’da;
– Artan Moğol baskısıyla, Konya’daki Anadolu Selçuklu yönetiminin güç kaybına uğraması
– Uçlara (sınırlara) yerleşen konar göçer Türkmenlerin baskısıyla Bizans’ın savunmasının zayıflamasının
aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?


A) Yüzyıl Savaşları’nın, sonuçlanmasına
B) Türkmen beyliklerinin, kurulmasına
C) Anadolu’nun, tamamen Moğol egemenliği altına girmesine
D) Haçlı Seferleri’nin, başlamasına
E) Anadolu’da, siyasi birliğin sağlanmasına

2

I. Bizans İmparatorluğu’nda, tekfurlar arasında taht kavgalarının yaşanması
II. Anadolu Selçuklu Devleti’nin, Moğol baskısı nedeniyle çöküş sürecini yaşaması
III. Anadolu ve Balkanlarda güçlü siyasi yapıların olmaması
gibi gelişmelerden hangileri Osmanlı Beyliği’nin kuruluş aşamasında siyasal alanda olumlu koşullar oluşturmuştur?


A) Yalnız II      B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III      E) I, II ve III

3

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;
– Karamanoğulları ile savaşılması,
– Hamitoğullarının, topraklarının bir kısmının para ile alınması,
– Karesioğullarındaki, taht kavgalarında taraf olunması
– Germiyanoğluları ile akrabalık kurularak bazı toprakların kız çeyizi olarak alınması
gibi gelişmelere bakarak;

I. Beyliklerden, bazılarının iç işlerine karışılmıştır.
II. Deniz ticaret yollarının kontrolü sağlanmıştır.
III. Anadolu’da, Türk siyasi birliğini kurna çabası görülmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız II     B) I ve II     C) I ve III
D) II ve III     E) I, II ve III

4

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde gerçekleştirdiği;
I. Bursa’nın alınması
II. Sırp Sındığı Savaşı’nın kazanılması
III. İznik ve İzmit’in alınması
gibi gelişmelerden hangileri hem batıda ilerleme hem de Anadolu egemenliği ile ilgilidir?


A) Yalnız II     B) Yalnız II     C) I ve II
D) I ve III      E) II ve III

5

Osmanlı Devleti; Rumeli ve Balkanlar’da fethettiği topraklara Anadolu’dan kaçıp gelen Türkmen aşiretlerini yerleştirirken bu topraklardaki Hıristiyanların bir kısmını da Anadolu’ya yerleştirmiştir.
Bu yer değiştirme (mübadele) politikası, aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?


A) Fetihlerin, kalıcılığının sağlanmasına
B) Anadolu ve Rumeli arasında nüfus dengesi kurulmasına
C) Balkanlarda, güvenli ortam oluşmasına
D) Göçerlerin yerleşik yaşama geçirilmesine
E) Balkanların tamamen, Türkleştirilip ve İslâmlaştırılmasına

6

Osmanlı Devleti İskan(yerleşim) politikasında;
I. Yeni yerleşim yerine uyum sağlanması çabası
II. Göç edenlere iyi cins tohum, gübre araç, gereç yardımının yapılması
III. Göçmen alınan bölgenin üretim düzeninin büyük ölçüde korunması
gibi kurallardan hangileri, yeni yerleşim yerine yakın bölgelerden göçmen alımını zorunlu kılmıştır?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II      E) I ve III

7

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;
I. Fethedilen bölgede istimalet (hoşgörü) politikasının uygulanması
II Moğol baskısından kaçan Türkmenlerin fethedilen topraklara yerleştirilmesi
III. Mancınıklı topun kullanılması
gibi etkenlerden hangileri, fethin gerçekleştirilmesinden çok fethedilen toprakların elde tutulmasına yöneliktir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II
D) II ve III     E) I, II ve III

8

Osmanlılar’ın, Edirne ve Filibe’yi almaları, Sırp ve Bulgarları tedirgin etmiş ve bu iki şehrin geri alınması konusunda Papa’dan yardım istemişlerdir. Papa’nın çağırısına uyan Macar, Eflak, Sırp, Bulgar, Bosnalılar bir ittifak yapıp “Haçlı birliği” oluşturmuşlardır.
Bu duruma bakarak;
I. Haçlı anlayışı, Avrupa’da devam etmektedir.
II. Bu başarı Osmanlı’yı Balkanlarda kalıcı hale getirmiştir.
III. Papa siyasi oluşumlarda da etkilidir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve III      E) I, II ve III

9

Ankara Savaşı ve yenilgisinin neden olduğu Fetret Dönemi’nde Osmanlı şehzadeleri arasında çıkan taht kavgaları, Bizans Devleti tarafından da desteklenmiştir.
Bizans Devleti’nin izlediği bu politikanın;
I. Kendi varlığını koruma ve devam ettirme
II. Osmanlı Devleti’nin yeniden yapılanmasına destek olma
III. Anadolu’da var olan Türk siyasi birliğini koruma
durumlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II       E) II ve III

10

I. Mülk hanedanın malıdır.
II. Mülk padişah ve çocuklarındır.
III. Yönetimde Türkmen soyluları görevlendirilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin, Kuruluş Dönemi’nde görülen yukarıdaki
yargılardan hangileri, daha çok merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III      E) I, II ve III

11

Kuruluş Dönemi’nde, Doğudan gelen göçebe Türkmenlerin yeni yurt arayışları nedeniyle Bizans sınırına yerleştirilmeleri, Osmanlı Beyliği’nin devamlı olarak genişlemesine yol açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, göçebe Türkmenlerin sınır bölgelerine yerleştirilmesinin, genişlemeyi kolaylaştırıcı etkenlerinden biri değildir?


A) Türkmenlere, fethettikleri toprakların “tmar’” olarak verilmesi
B) Sınırlara yerleştirilen uç beylerine, aldıkları toprakların “yurtluk” olarak bırakılması
C) Kendileri için yeni yurt, hayvanları için otlaklara gereksinim duyulması
D) Göçebe Türkmenlerin, savaşçı özelliklere sahip olmaları
E) İslâm dünyasının egemenliğinin ele geçirilmek istenmesi

12

II. Kosova Savaşı’yla (1448) Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Haçlı Birliği bozguna uğratılmış ve bu tarihten II. Viyana Kuşatması’nın (1683) ciddi bir yenilgi ile sonuçlanmasına değin, Avrupa’da Osmanlılara karşı bir Haçlı ordusu oluşturulamamıştır.
Bu bilgiler ışığında;
I. II. Kosava Savaşı’yla Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı genel olarak kabul görmüştür.
II. II. Viyana Kuşatması ile Osmanlıların Avrupa’daki en son toprak parçası da elden çıkmıştır.
III. Osmanlılar, XVII. yüzyılın sonlarına değin Avrupa’da taaruz (saldırı) pozisyonunda olmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız II      B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III       E) II ve III

13

1401 yılında Bizansla imzalanan antlaşmada “Bizans Osmanlıya her yıl on bin altın verecektir.” hükmü yer almıştır.
Bu hüküm;
I. Bizans, imzalanan antlaşmadan zararlı çıkmıştır.
II. Osmanlı Devleti, Bizans’ın siyasi varlığına resmen son vermiştir.
III. Bizans’ın Anadolu’daki en son toprağıda elden çıkmıştır.
yargılarından hangileri için kanıt olarak gösterilebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) II ve III      E) I, II ve III

14

Osmanlı Devleti, tımar sistemi ile eyaletlerdeki tımarlı sipahilerin masraflarının, köylüleri devlet adına denetleyen “sahibi arz” adı verilen Tımar Beyi tarafından karşılanması sağlanmıştır.
Osmanlıların bu sistem aracılığıyla;
I. Üretimde, sürekliliği sağlamak
II. Eyaletlerin, güvenliğini sağlamak
III Devletin, askeri harcamalarındaki yükünü azaltmak
amaçlarından hangilerini yaşama geçirmeyi hedeflediği söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) II ve III      E) I, II ve III

15

Osmanlı Devleti’nin, Anadolu Türk Beylikleri’nin siyasi varlığına son vermek istemesi, beylikleri önce Bizans’la daha sonraları da diğer devletlerle işbirliği yapmaya yöneltmiştir.
Buna göre;
I. Uluslararası ilişkilerde din belirleyici etken değildir.
II. Devletlerarası ilişkilerin, ortak hareket noktası siyasi çıkarlardır.
III. Dinsel birlik, siyasi birliğin üstünde, öncelikli hedef olarak kabul görmüştür.
yargılarından hangilerine varılamaz?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III

16

– Osmanlı Devleti’nde, ulemadan olmayan bütün yöneticiler “kul” statüsünde olmuşlardır. Herhangi bir nedenle ölen bir “kul”un malının ve mülkünün olduğu gibi devlete (saraya) kalması ve böylece padişaha rakip olabilecek servet birikiminin oluşmaması amaçlanmıştır.
– Buna karşılık dinsel eğitim görmüş yöneticilerin (ulema) servet birikimlerine dokunulmaması dine ve din adamlarına saygının bir gereği sayılmıştır.
Bu iki durum, Osmanlı Devleti’nin hangi egemenlik anlayışlarına dayandığını göstermektedir?


A) Monarşik – Meşruti
B) Monarşik – Teokratik
C) Oligarşik – Otokratik
D) Teokratik – Demokratik
E) Meşruti – Demokratik

üst