Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Biyoloji Karasal ve Sucul Biyomlar Testi

• 1045 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 3. Ünite Karasal ve Sucul Biyomlar Testi Çöz

1

Aşağıda bazı kavramlara ait tanımlar verilmiştir
– Canlı türlerinin biyosfer üzerindeki dağılışını ve bu dağılışa etki eden faktörleri inceler.
– Belirli bir bölgede yaşayan bitki topluluklarına denir.
– Uzun bir zaman aralığı içinde belirli bir bölgede hakim olan atmosfer koşullarına denir.
– Belirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluklarına denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen tanımlarla ilgili kavramlardan biri değildir?


A) Fauna       B) Biyocoğrafya
C) Flora        D) İklim
E) Abiyotik


2

Bitki ve hayvan türlerinin yeryüzünde dağılışına sıcaklık, nem ve su miktarı gibi iklimsel faktörler etki eder.
Aşağıdaki grafikte nem ve sıcaklığın değişimi sonucu özelleşmiş farklı ortamlarda bir türün yaşama yeteneği verilmiştir.

9. sınıf online biyomlar testi

Buna göre,
I. Sıcaklığın 35°C ve nemin %90 olduğu ortam, türün yerleşmesi için en uygun ortamdır.
II. Sıcaklığın 25°C’nin altında ve 35°C’nin üstünde olduğu ortamlarda türün uyum yeteneği zayıftır.
III. Sıcaklığın 30°C de ve nemin %87 – 93 olduğu aralıkta türün ortama uyum yeteneği yüksektir.
yorumlarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I      B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


3

Akarsu biyomları ile ilgili,
I. Daima tek yönlü akan su kütleleridir.
II. Çeşitli bölgelerindeki canlı toplulukları arasında büyük değişimler gözlenebilir.
III. Başlangıç kısmında, alt bölümlerine göre su daha sıcak ve çözünmüş oksijen miktarı daha düşüktür.
IV. Besin maddesi bakımından içeriği akarsuyun üzerinden aktığı arazi ve bitki örtüsü tarafından belirlenir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?


A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve IV
D) I, III ve IV       E) II, III ve IV


4

Bölgesel ve yöresel boyutta iklim bakımından farklı alanlarınoluşmasında etkili olan faktörler, bu alanlarda bitki ve hayvan türlerinin yayılışını da etkiler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iklim bakımından farklı alanların oluşmasında doğrudan etkili olan faktörlerden biri değildir?


A) Güneş ışığı şiddetinin enlemlere göre farklı olması
B) Güneş ışığı şiddetinin mevsimlere bağlı değişimi
C) Okyanus akıntıları
D) Yeryüzü şekillerinin yükseltisi
E) Toprak yapısı5

Derin göl ve okyanus biyomlarında yaşayan bitkisel ve hayvansalplanktonların yüzeyden derinlere doğru gidildikçe sayıları azalır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Derinlerde planktonlarla beslenen balık sayısının çok olması
B) Derinlerde sıcaklık değerinin düşük olması
C) Derinlere doğru gidildikçe ışık miktarının azalması
D) Derinlerde yüzeye oranla mineral tuzların az olması
E) Derinlere doğru sudaki çözünmüş oksijen miktarının azalması


6

Aşağıdaki grafiklerde farklı biyomlarda yaşamaya adapte olmuş bitki türlerinin toprak nemine bağlı olarak birey sayılarındaki değişimi gösterilmiştir.

9. sınıf biyomlar testi

Grafiklere göre, bu bitki türlerinin kurak ortama toleranslarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A) Çöl çalıları – Amerikan kayını – Turba yosunu
B) Amerikan kayını – Turba yosunu – Çöl çalıları
C) Turba yosunu – Amerikan kayını – Çöl çalıları
D) Çöl çalıları – Turba yosunu – Amerikan kayını
E) Amerikan kayını – Çöl çalıları – Turba yosunu


7

Tatlı su biyomları durgun su kütleleri ve hareketli kütleleri olmak üzere iki grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi durgun su kütlesi olan göller ile ilgili yanlış bir açıklamadır?


A) Bitki ve hayvan türleri göl suyunun derinliğine ve kıyıya uzaklığına göre yayılış gösterir.
B) Kıyı bölgelerinde, köklü ve yüzücü sucul bitkiler yetişir.
C) Kıyıdan uzakta olan, bol ışıklı açık yüzey sularında canlı çeşitliliği azdır.
D) Büyüklükleri birkaç metrekare olabileceği gibi binlerce kilometre karelik yüzey alanına da sahip olabilir.
E) Fotosentez için yeterli ışığın ulaştığı gölün en üst tabakasında canlı çeşitliliği fazladır.


8

Çöl biyomunda yaşayan bitki türleri aşağıdaki adaptasyonlardan hangisine sahip olamaz?


A) Gelişmiş kök sistemi
B) Etli ve kalın gövde
C) Depo kök
D) Kalın kütikula
E) Bol stoma


9

Ilıman bölge çayır biyomları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


A) Çayır biyomları yağış bakımından çöl ve orman biyomları arasında yer alır.
B) Yıllık ortalama yağış miktarı 250–1000 mm arasında değişir.
C) Toprak besin elementleri ve organik madde bakımından oldukça fakirdir.
D) Uzun dönem kurak süren yaz ayları ve karlarla kaplı soğuk kış ayları iklimin en belirgin özelliğidir.
E) Genel olarak yağış miktarı yıl boyunca düzenli olarak dağılmıştır.


10

Aşağıda bir orman biyomuna ait bazı tipik özellikler verilmiştir
– Yıl boyunca düzenli ve bol miktarda yağış alır.
– Yıl içinde mevsimler arasında belirgin farklılıklar görülür.
– Kış aylarında don olayı meydana gelirken, yaz aylarında kuraklık görülmez.
– Bitki örtüsünü oluşturan ağaçlar geniş yapraklıdır ve kış koşullarına uyum sağlamak için yaprak dökerler.
Buna göre özellikleri verilen orman biyomu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Kuzey bölgelerin iğne yapraklı ormanları
B) Ilıman bölge yaprak döken ormanları
C) Tropikal bölge yağmur ormanları
D) Ilıman bölge yağmur ormanları
E) Tropikal bölge mevsim ormanları


11

Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm karasal biyom tiplerinde ortak olarak görülür?


A) Kendine özgü bitki örtüsüne sahip olma
B) Yıllık ortalama yağış miktarının 250 mm’nin üstünde olması
C) Bitki ve hayvan tür zenginliklerinin aynı olması
D) Komşu biyomlar arasındaki geçiş sınırının belirgin olması
E) Kış ve yaz aylarının eşit sürelerde yaşanması


üst