Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye'nin bitki varlığı testi

• 219 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye'nin bitki varlığı değerlendirme testi çöz.

1

Türkiye'de doğal bitki örtüsünün genel dağılışı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yükseltide kızılçam ağaçları görülmektedir.
B) Erzurum – Kars çevresinin doğal bitki örtüsünü çayırlar oluşturur.
C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlarbulunmaktadır.
D) Ankara ve çevresinde orman alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar.
E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orman alanları daha fazladır.


2

Türkiye'de
• Farklı iklim özelliklerinin görülmesi
• Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
• Farklı toprak tiplerinin görülmesi

verilen durumların aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

A) Volkanizma faaliyetleri
B) Tektonik depremler
C) Jeopolitik konum
D) Kayaç yapısı
E) Bitki örtüsü


3

Türkiye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Enlem
B) Yükselti
C) Nemlilik
D) İnsan tahribi
E) Toprak yapısı


4

Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyılarına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvator’dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması
B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şiddetinin artması
C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 °C azalması
D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miktarının değişmesi
E) Deniz kıyılarında bitki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması5

Kuzey Anadolu Dağlarının alçak kesimlerinde kayın, gürgen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygınken, yüksek kesimlerinde ladin, köknar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır.

Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkının artması
B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azalması
C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması
D) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünün farklılık göstermesi
E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mutlak nem miktarının değişmesi


6

Türkiye bitki tür ve çeşitliliği bakımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden biridir.
Bu durum üzerinde;
I. Orta kuşakta yer alması
II. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi

verilenlerden hangilerinin doğrudan veya dolaylı etkisinden söz edilir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I ve III.
D) II ve III.      E) I, II ve III.


7

İlkbahar yağışları ile yeşeren yaz kuraklığı ile sararıp kuruyan otlara bozkır denilmektedir.

Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde bozkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir?

A) Edirne ve çevresi
B) Konya ve çevresi
C) Batman ve çevresi
D) Iğdır ve çevresi
E) Bartın ve çevresi


8

• Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür.
• Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yetişmektedir.
• Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yetişebilmektedir.

Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir?

A) Sarıçam     B) Karaçam     C) Kızılçam
D) Ladin      E) Köknar


9

Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibi olan bir yerde;
I. Kızılçam
II. Keçiboynuzu
III. Karaağaç
IV. Şimşir

verilen ağaç türlerinden hangi ikisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV.


10

İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkırlara antropojen bozkır adı verilir.
Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde diğerlerine göre daha yaygındır?

A) İzmir ve çevresi
B) Sinop ve çevresi
C) Ankara ve çevresi
D) Artvin ve çevresi
E) Balıkesir ve çevresi


11

Ülkemizin bitki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda verilen yerlerin hangisinde orman ürünlerinden elde edilen gelirin daha fazla olması beklenir?

A) Tokat ve çevresi
B) Manisa ve çevresi
C) Karaman ve çevresi
D) Adıyaman ve çevresi
E) Kastamonu ve çevresi


12

I. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa boylu ağaçlardan oluşan bitkilerdir. Zeytin, mersin, sandal, kocayemiş, defne ve zakkum bu tür bitkilere örnek olarak gösterilir.
II. İlkbahar yağmurları ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kuruyan otlardır. Geven, gelincik, çoban yastığı, yavşan otu ve çayır gülü bu bitkilere örnek olarak gösterilir.


üst