Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Coğrafya doğal afetler ve toplum testi

• 256 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Coğrafya doğal afetler ve toplum değerlendirme testi çöz.

1

Doğal afet, büyük oranlarda insanların kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet verebilecek büyük çaplı doğa olaylarıdır.

Doğal afetlerin genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Meydana geldikleri bölgenin alt yapısını tahrip ederler.
B) Meydana geldikleri bölgede ekonomik zarara neden olurlar.
C) Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin artmasına sebep olurlar.
D) Birçok doğal afetin ne zaman meydana geleceğini önceden tahmin etmek güçtür.
E) Bulaşıcı ve salgın hastalıkların meydana çıkmasına sebep olabilirler.

2

Doğal afetleri jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik kökenliler olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Kaynağını doğrudan yer kabuğundan ya da yerin derinliklerinden alan doğa olayları jeolojik kökenli olarak adlandırılır.

Buna göre aşağıdaki doğa olaylarından hangisinin jeolojik kökenli bir afet olduğu söylenir?

A) Fırtına      B) Taşkınlar      C) Kuraklık
D) Tsunami      E) Erozyon

3

Aşağıda bir yerleşim yeri ile ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir.
• Çevresindeki ağaçlar tahrip edilmiştir.
• Kurutulmuş dere yatağı üzerine kurulmuştur.
• Yılın belirli aylarında şiddetli ve sağanak yağışlar görülmektedir.

Yalnızca bu bilgilere göre bu yerleşim yerinde öncelikle hangi doğal afetin görülmesi beklenir?

A) Tsunami      B) Sel ve taşkın      C) Kuraklık
D) Heyelan      E) Deprem

4

Aşağıdaki haritada Dünya'daki büyük fay hatlarından bazılarının geçtiği alanlar gösterilmiştir.

Bu alanlarda;
I. Deprem,
II. Tsunami,
III. Volkanizma
verilen doğa olaylarından hangilerinin görülmesi beklenir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I ve II.
D) I ve III.      E) I, II ve III.

5

Az gelişmiş ülkelerde doğal afetler, gelişmiş ülkelere nazaran çok daha fazla can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
Buna göre;

harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinin, meydana gelecek aynı şiddetteki bir doğal afetten diğerlerine göre daha az zarar görmesi beklenir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

6

I. 2004 yılında Güney Asya'da meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrasında binlerce kişinin hayatını kaybetmesi
II. 2010 yılında Haiti' de meydana gelen deprem sonrasında binlerce evin hasar görmesi
III. Türkiye'de dere yataklarının kurutularak tarım ve yerleşmeye açılması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri doğal afet olarak gösterilmez?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve III.      E) II ve III.

7

Erozyona sebep olan faktörleri doğal ve beşeri faktörler olarak sınıflandırmak mümkündür.

Bu şekilde yapılacak bir sınıflandırmada hangisi farklı bir grupta yer alır?

A) Mera alanlarının tahrip edilmesi
B) Doğal bitki örtüsünün zayıf olması
C) Tarım arazilerinin nadasa bırakılması
D) Dere yataklarının kurutularak yerleşmeye açılması
E) Orman alanlarının kesilerek tarım arazilerine dönüştürülmesi

8

Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde beşeri faaliyetlerin etkisinden söz edilmez?

A) Çığ      B) Taşkın      C) Kuraklık
D) Heyelan      E) Volkanizma

9

Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu yerlerin hangisinde tropikal fırtınaların görülmesi beklenir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

10

Fay hatlarının geçtiği bazı yerlerde alüvyal tabanlı ovalar görülmektedir. Bu ovalarda tarım, sanayi ve yerleşme gibi faaliyetler yapılmaktadır. Ancak buraların yerleşme amaçlı kullanılması tehlike arz etmektedir.

Bu parçada hangi doğal afetin sebep olacağı riskten bahsedilmektedir?

A) Heyelan      B) Kasırga      C) Erozyon
D) Hortum      E) Deprem

11

I. Volkanik faaliyetler
II. Asit yağmurları
III. Sel ve taşkınlar
IV. Tektonik depremler

Yukarıdakilerden hangilerinin meydana gelmesinde doğal ve beşeri faktörlerin ortak etkisi vardır?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV.

üst