Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Edat, bağlaç, ünlem testi

• 157 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Edat, bağlaç, ünlem konuları değerlendirme testi çöz.

1

Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset.
Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın.
Sen bir insan değilsin, ne kemiksin ne de et;
Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın.

Bu dörtlükte edat türünde kaç sözcük kullanılmıştır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5


2

(I) Devletler milletlerin kendilerini korumak, yaşatmak ve yükseltmek için kurdukları sosyal yapılardır. (II) Bu sosyal yapıda devlet, varlığını ancak milletle sürdürebilir. (III) Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. (IV) Böyle bir topluluğu ayakta tutan, ona dinamizm ve ruh veren temel güç ise millî kültürdür. (V) Bu tarihî ve sosyal gerçek, Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." özdeyişinde veciz ifadesini bulmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A) I ve II.    B) I ve III.    C) II ve III.
D) III ve IV.    E) IV ve V.


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A) Hiç kuşkusuz her çağın dünya görüşü ve sosyal şartları farklıdır.
B) Sevginin, insanın içindeki kin, hile ve yalanı yok ettiğine inanıyorum.
C) Yunus, kendisinde bütün insanlığı ve bütün insanlıkta kendisini bulur.
D) En değerli yatırımın eğitim ve çocuğa yapılan yatırım olduğunu biliyor muydunuz?
E) Nabi'nin yaşadığı devirde "gazi" ve "veli" tipleri çoktan tarihe karışmış bulunuyordu.


4

Faruk Nafiz Çamlıbel, Anadolu'ya, halk kaynaklarına ve folklorik malzemeye yönelirken asla kimseye öykünmez. Halk şiirinin deyiş özelliklerini, türkü ve koşma gibi biçimleri kullandığı şiirlerinde bile kendi sesine dönüştürmeyi başarır.

Bu parçada geçen sözcüklerden hangileri bağlaçtır?

A) asla - kendi    B) ve - bile    C) gibi - ve
D) bile - kendi    E) asla - gibi5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat da bağlaç da kullanılmamıştır?

A) İnsanı asilleştiren ancak fazilettir.
B) Küçük tekneler sahile yakın olmalı.
C) İlim her sahada lüzumlu ve faydalıdır.
D) Terbiyenin sırrı çocuğa saygı ile başlar.
E) Şahin küçüktür fakat turnayı havadan indirir.


6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem türünden bir sözcük kullanılmıştır?

A) Anladım işi, sanat, Allah'ı aramakmış,
Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.

B) Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

C) Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası,
Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

D) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç;
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.

E) Boy bos dediğin kaş göz dediğin sevende güzel
Senin en güzel bakışların ancak bende güzel.


7

Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru, bilinirse yanlış da bilinir - - - - önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilmelidir?

A) ile     B) meğer      C) bile
D) fakat     E) madem


8

I. Bu tarz destanlar, genellikle yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsü ile söylenir.
II. Halk ile divan edebiyatı yüzyıllar boyunca yan yana akan nehirler gibi uzanırlar.
III. Hürriyet, insanın özüyle birdir ve varlıklar içinde yalnız insana mahsus bir düşüncedir.
IV. Bize göre Türkçe, yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır.
V. Konuşma ile yazı dili arasındaki farklılık kalktığı için en güzel şiirler bu dönemde yazılır.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili edatlardan hangileri bağlaç olarak da kullanılabilir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III.
D) III ve IV. E) IV ve V.


9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "gibi" edatı başka sözcüklerle öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ

B) Dün aslanlar gibi kükremişlerdi
Bugün destanların malı oldular

C) Geçmiş karşıma bütün üzüntüler
Kırk yıllık dost gibi yüzüme güler

D) Uzanıverse gövdem taşlara baştan başa
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi

E) İşte karşımdasın çiçekli bir dal gibi
Ufku bir uçtan bir uca kuşatan hilal gibi


10

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Gazel, İran edebiyatında olduğu gibi klasik Türk edebiyatının da en sevilen nazım şeklidir.
B) Divan şiirinde gönül ya sevgilinin saç tuzağına düşer ya da onun saçının tellerine asılı kalır.
C) Kaşgarlı Mahmut, bu eserini 1072'de yazmaya başlamış ve ilaveler yaptıktan sonra 1074'te tamamlamıştır.
D) Mevlana'nın, şiirlerini bizzat yazmamış olması, onun şiir söyleme veya yazma endişesi içinde olmadığını gösterir.
E) Türkçe en eski divan 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl başlarında yaşamış olan Azeri şair Hasanoğlu'na aittir.


11

I. Ferhat ile Şirin, sevilene kavuşmanın güçlüklerini çok güzel anlatır.
II. Diğer sanatlardaki gibi edebiyatta da malzeme değil, malzemeyi kullanış önemlidir.
III. Gerçek sanat eseri, biçim ve içeriğin mükemmel uyumuna dayanır.
IV. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir.
V. Başkasına öykünürken belki kendinizi unutabilirsiniz fakat hiçbir zaman başkası olamazsınız.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat kullanılmıştır?

A) I ve II.     B) II ve III.      C) II ve IV.
D) III ve IV.      E) IV ve V


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağlaç kullanılmıştır?

A) Şunu asla unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.
B) Çalışmaya güç toplamak için tatil yapacakken tatil yapmak için çalışıyoruz.
C) Öğretmenim, en kötüden iyiyi öğren fakat en iyiden kötüyü öğrenme, derdi.
D) Tek başına kalan insanlar yalnızdır çünkü köprü kuracağı yerde duvar örerler.
E) İslam mutasavvıflarımızdan Mevlana'ya göre önemli olan bilmek değil, olmaktır.


üst