Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Ekosistem Ekolojisi Testi 1

• 1162 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji Dünyamız Ünitesi ( 3. Ünite ) Ekosistem Ekolojisi Testi Çöz

1

Heterotrof beslenen bir canlı türünde aşağıda verilen özelliklerden hangisi gözlenmez?

A) Protein sentezi
B) ATP sentezi
C) İnorganik madde oksidasyonu
D) DNA replikasyonu
E) Glikozun yıkımı


2

Farklı canlılar arasında kurulan simbiyotik ilişkilerde, canlıların fayda veya zarar görme durumları aşağıda gösterilmiştir.
Farklı canlılar arasında kurulan simbiyotik ilişkiler
Buna göre X, Y, A, B, K ve M canlıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(+: canlının yarar gördüğünü, –: canlının zarar gördüğünü 0: etkilenmediğini göstermektedir.)

A) X canlısı, Y canlısından fayda sağlamaktadır.
B) M canlısı ile K canlısı arasında mutualizm şeklinde bir ilişki vardır.
C) B canlısı, A canlısının ihtiyacı olan bir maddeyi karşılıyor olabilir
D) X canlısının ölmesi, Y canlısının yaşamını olumlu yönde etkiler.
E) A canlısının ürettiği bazı maddeler, B canlısının korunmasında kullanılmaktadır.


3

Kemosentetik bakterilerde görülen,
I. inorganik maddeleri oksitleme,
II. inorganik maddelerden organik madde sentezleme,
III. madde döngüsünde rol alma
özelliklerinden hangileri saprofit bakterilerde de görülür?

A) Yalnız III    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


4

Organik besin ihtiyacını,
I. nitrit bakterileri,
II. mantarlar,
III. siyanobakteriler
canlılarından hangileri hazır olarak karşılar?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III5

Bir ekosistemde besin zincirini oluşturan canlılar
Yukarıdaki sütun grafiğinde bir ekosistemde besin zincirini oluşturan canlı türlerinin dokularında biriken zehir miktarı gösterilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) En fazla biyokütleye K canlısı sahiptir.
B) Z canlısı ototrof, Y canlısı heterotrof beslenir.
C) Y canlısı enerji ihtiyacını K canlısından sağlar.
D) M canlısı atmosferdeki O2 miktarını artırır.
E) En büyük vücut büyüklüğüne Z canlısı sahiptir.


6

Çevre kirliliğine neden olan bir termik santralden atmosfere radyoaktif karbon içeren CO2 yayılmaktadır.
Bu radyoaktif karbonun bu bölgede besin zinciri oluşturan,
I. atmaca,
II. yeşil bitki,
III. kertenkele,
IV. çekirge
canlılarının dokularında birikim oranının en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

A) I – III – IV – II    B) I – IV – III – II
C) II – IV – III – I    D) III – IV – I – II
E) II – III – IV – I


7

Bitkisel plankton -> Hayvansal plankton -> Etçil balık -> Balıkçıl deniz kuşu
Yukarıda verilen besin zinciriyle ilgili,
I. Bitkisel planktonların sayıca artışı etçil balıkların sayıca artışına yol açar.
II. Zincirde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe canlı sayısı azalır.
III. En az zehirli kimyasal madde birikimi bitkisel planktonda görülür
açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


8

birey sayısının zamana göre değişimi
Grafikte birey sayısının zamana göre değişimi verilen X ve Y canlıları I. zaman aralığında birlikte yaşarken, II. zaman aralığında birbirlerinden ayrı yaşamaktadırlar.
Bu durumda X ve Y canlıları arasındaki simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

  I II
A) Konak Kommensal
B) Parazit Konak
C) Kommensal Konak
D) Konak Parazit
E) Mutual Mutual

9

Ekolojide,
I. popülasyon,
II. komünite,
III. ekosistem,
IV. biyosfer
birimlerinin organizasyon düzeylerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) IV – III – II – I    B) I – II – III – IV
C) II – I – IV – III    D) I – III – II – IV
E) IV – II – III – I


10

– Bir organizmanın doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yer
– Belirli bir alanda yaşayan birden fazla türün oluşturduğu topluluk
– Canlıların yaşayabildiği atmosfer katmanı
– Belirli bir alanda yaşayan bir türün bireylerinin oluşturduğu topluluk
Yukarıda ekolojiyle ilgili bazı kavramların tanımları verilmiştir. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Komünite       B) Habitat
C) Ekolojik niş    D) Popülasyon
E) Biyosfer


11

– Amonyağın nitrite dönüşmesini sağlar.
– Organik atıkların amonyağa çevrilmesini sağlar.
– Topraktaki azotun atmosferdeki serbest azot haline dönüşmesini sağlar.
– Havadaki serbest azotun bağlanmasını ve toprağa aktarılmasını sağlar.
Yukarıda verilen olayların gerçekleşmesinde aşağıdaki bakteri gruplarından hangisi görev almaz?

A) Rhizobium bakterileri
B) Saprofit bakteriler
C) Denitrifikasyon bakterileri
D) Nitrat bakterileri
E) Nitrit bakterileri


12

azot döngüsü
Yukarıda verilen azot döngüsü ile ilgili I, II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  I II III
A) Azot bağlayıcı bakteriler Nitrat bakterileri Nitrit bakterileri
B) Saprofit bakteriler Azot bağlayıcı bakteriler Nitrat bakterileri
C) Nitrit bakterileri Saprofit bakteriler Denitrifikasyon bakterileri
D) Azot bağlayıcı bakteriler Denitrifikasyon bakterileri Nitrat bakterileri
E) Saprofit bakteriler Nitrit bakterileri Nitrat bakterileri

13

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin biyotik faktörlerinden biri değildir?

A) Kemoototroflar
B) Ayrıştırıcılar
C) Holozoik canlılar
D) Su
E) Böcekçil bitkiler


üst