Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Ekosistem Ekolojisi Testi 2

• 903 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji Dünyamız Ünitesi ( 3. Ünite ) Ekosistem Ekolojisi Testi Çöz

1

Bir ekosistemdeki yaşamın devamlılığı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine öncelikli olarak bağlıdır?

A) Yağmur oranının artışına
B) Madde döngülerinin gerçekleşmesine
C) Hava kirliliğinin önlenmesine
D) Bitkilerin artışına
E) Avlanmanın yasaklanmasına

2

Aşağıdakilerden hangisi parazit, fotoototrof ve saprofit canlıların ortak özelliğidir?

A) Hücre dışı sindirim yapmak
B) Organik maddelerden enerji üretmek
C) Yaşamak için başka bir canlıya bağımlı olmak
D) İnorganik maddelerden organik madde sentezlemek
E) Organik atıkların birikimini engellemek

3

Kireçli topraklarda çam köklerinin emici tüyleri döküldüğü için bu topraklarda çamlar yetişmez. Böyle topraklara dikilen çamların köklerine bir miktar mikoriza mantarı bırakılır. Mikoriza mantarı emici tüy görevi yaparak çamların yetişmesini sağlarken, besin ihtiyacını da çamdan karşılar.
Yukarıda verilen simbiyotik ilişki şekli aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Yarı parazitlik    B) Dış parazitlik
C) Kommensalizm    D) Mutualizm
E) İç parazitlik

4

Aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi saprofit canlıların faaliyeti sonucu oluşmaz?
saprofit canlıların faaliyeti 

5

Bir kara ekosisteminde ayrıştırıcı canlıların yok olması,
I. enerji akışının hızlanması,
II. fotosentezin yavaşlaması,
III. topraktaki azotlu tuzların azalması,
IV. ototrof canlı sayısının artması
olaylarından hangilerine neden olur?

A) I ve II    B) II ve III    C) III ve IV
D) II, III ve IV    E) I, II, III ve IV

6

Ekosistemin abiyotik faktörlerinden ışık için aşağıdaki açıklamalarından hangisi yanlıştır?

A) Fotosentez olayının temel enerji kaynağıdır.
B) Ekosistemde besin üretiminde büyük önemi vardır.
C) Tüm üretici canlılar tarafından doğrudan kullanılabilir.
D) Pek çok canlının günlük faaliyetlerinin düzenlenmesinde rol oynar
E) Bazı canlılar biyolojik olarak ışık üretebilir.

7

besin zinciri
Yandaki besin zincirinde,
– organik atıkları inorganik maddelere çevirme,
– hücre dışı sindirim yapma,
– heterotrof beslenme
özelliklerine sahip canlı grubu hangisidir?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

8

Doğadaki karbon döngüsü düşünüldüğünde, aşağıda verilen canlılardan hangisinin karbon döngüsündeki işlevi diğerlerinden farklıdır?

A) Yeşil bitkiler
B) Çürükçül bakteriler
C) Nitrat bakterileri
D) Nitrit bakterileri
E) Fotosentetik bakteriler

9

Bir tür çekirgenin ortam nemliliğine bağlı olarak gelişme hızını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
bir çekirgenin gelişim hızı
Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Düşük nemlilikte gelişme hızı azdır.
B) En ideal gelişme %70 nemlilik oranında gerçekleşir.
C) Nem oranı arttıkça gelişme hızı sürekli artar.
D) %30 – %40 nemlilik arasında gelişme hızı farklılık göstermez
E) Çekirgeler susuz ortamda gelişme gösteremezler.

10

Doğadaki azot döngüsünde meydana gelen,
I. amonyak oluşumu,
II. nitrat tuzlarının oluşumu,
III. protein sentezi
olaylarından hangileri saprofitler tarafından gerçekleştirilebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

11

topraktaki azot tuzu miktarı
Belirli bir alanın topraktaki azot tuzu miktarının zamana bağlı değişimi yandaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre II zaman aralığındaki değişime,
I. yeşil bitkilerin artması,
II. nitrifikasyonun hızlanması,
III. baklagillerin artması
durumlarından hangileri neden olabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

12

Bir popülasyonu oluşturan canlıların,
I. üreme şekilleri,
II. dahil oldukları tür,
III. beslenme şekilleri
özelliklerinden hangileri aynıdır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

13

Bir besin zincirinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyokütlede meydana gelen değişim aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Bir besin zincirinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyokütlede meydana gelen değişim
 

14

Ekosistemlerde dengenin korunabilmesi için,
– inorganik maddelerin organik maddelere,
– organik maddelerin inorganik maddelere dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bu dönüşüm olaylarının gerçekleşmesi,
I. üretici,
II. tüketici,
III. ayrıştırıcı
canlılarından hangilerinin yaşama birliğinde bulunmasına bağlıdır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) II ve III    E) I, II ve III

üst