Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Ekosistem Ekolojisi Testi 3

• 1468 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji Dünyamız Ünitesi ( 3. Ünite ) Ekosistem Ekolojisi Testi Çöz

1

“Bir türün doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yer.” tanımına ait kavram aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ekolojik niş    B) Popülasyon
C) Biyotop         D) Habitat
E) Komünite


2

Uzun süre hareketsiz kalan volkanik bir dağın aniden patlaması ile oluşan lavlar çevredeki bitki örtüsünün büyük bir kısmını yok etmiştir.
Bitki örtüsündeki azalışın, aşağıda verilenlerden hangisinin azalmasına neden olacağı söylenemez?

A) Birincil tüketicilerin
B) Toprakta tutulan su miktarının
C) Canlı çeşitliliğinin
D) Atmosfere verilen O2 miktarının
E) Atmosferdeki CO2 miktarının


3

Bir orman ekosistemindeki besin zincirinde yer alan A, B, C, D ve E canlı türlerinin dokularında biriken toksik madde miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Bir orman ekosistemi
Buna göre bu canlıların üreticiden son tüketiciye doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) B – D – C – A – E    B) A – E – C – D –B
C) E – A – C – D – B    D) E – D – B – A – C
E) B – D – A – E – C


4

Holozoik beslenen canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ototrof olan türleri vardır.
B) Besinlerini katı parçalar halinde alırlar.
C) Sindirim sistemleri az gelişmiştir.
D) Hem et hem de ot ile beslenenlerine herbivor denir.
E) Bitki ve hayvan atıkları üzerinden beslenenlerine saprofit denir.5

besin zinciri
Yukarıda bir yaşama birliğinde yer alan canlıların oluşturduğu besin zinciri gösterilmektedir.
Buna göre,
I. Biyokütle A basamağında en fazladır.
II. D canlısının artması E’yi artırır, A’yı azaltır.
III. B canlısı otçul beslenir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III


6

Böcekçil bitkiler hem üretici hem de tüketici özelliği gösterirler. Işık enerjisi yardımıyla inorganik maddelerden organik madde sentezlemesi bakımından üretici, azot ihtiyacını amino asit halinde böcekleri sindirerek karşılaması bakımından ise tüketicidir.
Böcekçil bitkiler ile ilgili,
I. Hücre dışı sindirim yapabilir.
II. Fotosentez yaparak atmosferik oksijen üretir.
III. Hem otçul hem etçil beslenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


7

I. Van gölü
II. Van gölünde yaşayan canlılar
III. Van gölünde yaşayan Paramecium caudatum
Yukarıda verilen örneklere uygun olan biyolojik birimlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  I II III
A) Ekosistem Komünite Popülasyon
B) Komünite Ekosistem Habitat
C) Habitat Komünite Popülasyon
D) Ekosistem Popülasyon Komünite
E) Habitat Popülasyon Komünite

8

insanın yer aldığı bir yaşama birliğindeki besin zinciri
Yukarıdaki şema insanın yer aldığı bir yaşama birliğindeki besin zincirini göstermektedir.
Buna göre I, II ve III numaralı yerlere aşağıdaki canlılardan hangileri yazılırsa doğru bir besin zinciri oluşur?

  I II III
A) Bakla Aslan Mantar
B) Buğday Fare İnek
C) Buğday Koyun Mantar
D) Mantar Koyun Bakteri
E) Bakteri Mantar Koyun

9

“Bazı midyelerin kabuklarına tutunarak yaşayan Bryozoa adlı küçük hayvanlar, midyenin sağladığı su akıntısı ile geçen küçük canlıları tutarak beslenir ve yerdeğiştirme imkanı bulur. Fakat midye bu birliktelikten yarar ya da zarar görmez.”
Bu iki canlı birbirinden ayrıldığında, Bryozoa’nın birey sayısındaki değişimin grafiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 


10

Aynı besin zincirinde bulunan X, Y ve Z canlılarından,
– X türü en fazla enerjiyi depolar.
– Y türünün sayıca azalması Z türünün azalmasına, X türünün artmasına neden olur.
bilgilerine göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) En büyük vücut büyüklüğüne Z canlısı sahiptir.
B) Birey sayısı en az olan canlı X’dir.
C) En fazla biyokütleye X türü sahiptir.
D) Z canlısına aktarılan enerji miktarı Y canlısına göre daha azdır.
E) Y canlısı birincil tüketicidir.


11

Aynı ekosistemde bulunan,
I. insan,
II. inek,
III. maya mantarı,
IV. balık,
V. ot
canlılarından holozoik ve ototrof beslenenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Holozoik Ototrof
A) I, II, IV II
B) I, IV II, V
C) I, II, IV V
D) III, IV II, V
E) I, V III, V

12

Yukarıda bir komüniteye ait besin zinciri verilmiştir.
Bu besin zinciri ile ilgili,
I. Besin zinciri üreticiler tarafından ışık enerjisinin kullanılmasıyla başlar.
II. Ayrıştırıcı canlılar besin zincirine her beslenme basamağından katılabilir.
III. Besin zincirinde yer alan canlıların tümü fotosentez yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) I, II ve III


üst