Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Testi 2

• 2313 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji Kalıtımın Genel İlkeleri Ünitesi Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Testi Çöz

1

Kalıtımla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru değildir?

A) Belirli bir proteinin sentezinden sorumlu DNA parçasına gen adı verilir.
B) Bir organizmanın sahip olduğu genlerin tamamına genotip denir.
C) Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağımsız genler adı verilir.
D) Aynı karaktere etki eden genlere alel gen adı verilir.
E) Heterozigot durumda etkisini fenotipte gösteren gen dominant gen olarak adlandırılır.

2

Aa bb Rr genotipindeki bir canlının abR genotipinde bir gamet oluşturma olasılığı kaçtır? (Genler bağımsızdır.)

A) 12
B) 14
C) 34
D) 18
E) 1

3

Mendel mor ve beyaz çiçekli bezelyeleri çaprazladığında birinci kuşaktaki bireylerin tamamının mor renkli olduğunu görmüştür.
Birinci kuşaktaki heterozigot genotipli mor çiçeğin kendi kendini döllemesi ile elde edilen ikinci kuşaktaki bireyler ile ilgili,
I. Mor çiçekli bir bireyin oluşma ihtimali 3/4 ’tür.
II. Homozigot genotipte birey oluşma ihtimali 1/4’tür.
III. Beyaz çiçekli bir birey oluşamaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

4

Akşam sefalarında kırmızı çiçek rengi (ΙK) ve beyaz çiçek rengi (ΙB) eksik baskın olup aynı bireyde bulunduklarında pembe çiçek rengi oluşur.
Buna göre pembe ve kırmızı akşam sefalarının çaprazlanması ile oluşan birinci kuşaktaki bireylerin genotipleri,
I ΙKΙK,
II ΙKΙB,
III ΙBΙB
verilenlerden hangileri gibi olamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III

5

İnsanlarda Rh faktörü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Biri baskın (R), diğeri çekinik (r) iki gen ile kontrol edilir.
B) Rh antijeni içermeyen bireyler Rh negatif (Rh) kan grubundadır.
C) Rh pozitif (Rh+) bireylerin plazmasında Rh antikoru bulunmaz.
D) Rh pozitif bireyler Rh negatif bireylere kan verebilir.
E) Rh negatif bireyler Rh antijeni ile karşılaşınca Rh antikoru üretirler.

6

(Dişi) AORr # BORr (Erkek)
Yukarıdaki çaprazlama sonucunda ORh+ fenotipinde bir çocuğun doğma olasılığı kaçtır?

A) 1/4
B) 3/4
C) 3/8
D) 3/16
E) 1/16

7

Aşağıda fenotipleri verilen bireylerden hangisinin alyuvar zarında bulunan antijen çeşidi diğerlerinden fazladır?

A) ORh+    B) ABRh     C) ARh+
D) BRh     E) ABRh+

8

Mendel bezelyelerde yedi karakter üzerinde çalışmıştır.
Mendel çalıştığı karakterlerin farklı alelleri arasında,
I. eksik baskınlık,
II. tam baskınlık,
III. eş baskınlık
durumlarından hangileri bulunmaktadır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III

9

HhNn genotipindeki bir bireyde h ve N genleri bağlıdır.
Bu bireyde,
I. HN,
II. Hn,
III. hN,
IV. hn
gametlerinden hangileri krossing over sonucu oluşur?

A) I ve II     B) I ve III     C) I ve IV
D) II ve III     E) III ve IV

10

İki gonozom taşıyan bir yumurta ile normal bir spermin döllenmesi sonucunda,
I. mongol erkek,
II. turner dişi,
III. klinefelter erkek,
IV. süper dişi
sendromuna sahip bireylerden hangileri oluşabilir?

A) I ve II     B) I ve III     C) I ve III
D) II ve IV     E) III ve IV

11

Soyağacı
Yukarıdaki soyağacında belirli bir özelliği feotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Soyağacında aktarılan bu özellik,
I. X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan çekinik,
II. Y kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan baskın,
III. otozomal kromozomlarda taşınan çekinik
verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

12

Bir hücrenin sahip olduğu kromozomların şekil ve büyüklüğüne göre dizilmesi ile oluşturulan yapıya karyotip adı verilir
Buna göre karyotip analizleri,
I. canlının nükleotit diziliminin belirlenmesi,
II. kromozom sayısındaki anormalliklerin tespiti,
III. kromozomlardaki kopmaların belirlenmesi
olaylarından hangilerinde kullanılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

13

Hemofili olmayan bir anne ve babanın hemofili çocukları doğmuştur.
Bu aile ile ilgili,
I. Anne taşıyıcıdır.
II. Hemofili çocuk erkektir.
III. İkinci çocuklarının hemofili olma olasılığı 1/2’dir
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

14

BRh+ bir anne ile AB Rh+ bir babanın çocukları ARh kan grubundadır.
Bu aile ile ilgili,
I. Babanın genotipi ABRr’dir.
II. BRh+ fenotipinde bir çocuklarının olma ihtimali 3/8’dir.
III. Annenin genotipi BBRr’dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II
D) I ve III     E) II ve III

üst