Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Mayoz - Eşeyli Üreme Testi 2

• 1246 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 1. Ünite / Üreme Ünitesi, Mayoz - Eşeyli Üreme Testi Çöz

1

Bir arı kovanında bulunan,
I. kraliçe arı,
II. işçi arı,
III. erkek arı
çeşitlerinden hangileri, birinci nesil erkek arıların genetik yapısının oluşumunda etkili değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I ve III

2

Mayoz bölünme ve döllenme olaylarında meydana gelen DNA miktarındaki değişme aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
dna miktarı
Grafikle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) III. zaman aralığı mayoz I evresine aittir.
B) II. zaman aralığında replikasyon olmuştur.
C) IV. zaman aralığının sonunda oluşan hücreler diploit yapılıdır.
D) VII. zaman aralığında döllenme gerçekleşmiştir.
E) Tetrat oluşumu III. zaman aralığında gerçekleşmiştir.

3

Mayoz bölünme sırasında,
I. homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen alış verişinin olması,
II. anafaz II evresinde iki kardeş kromatitin aynı kutba gitmesi,
III. profaz I evresinin sonunda çekirdek zarının eriyerek kaybolması
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi, bölünmenin normal olmadığına kanıt olarak gösterilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

4

İnsanda eşey ana hücresinden gametler oluşurken aşağıdakilerden hangisi her zaman görülmeyebilir?

A) Çekirdek bölünmesi
B) Sitoplazma bölünmesi
C) DNA eşlenmesi
D) Krossing over
E) Kromatitlerin ayrılması

5

Bir insana ait aşağıdaki hücre çeşitlerinin hangisinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz?

A) Yumurta hücresi
B) Yumurtalık hücresi
C) Deri hücresi
D) Kas hücresi
E) Sinir hücresi

6

mitoz ve mayoz bölünmeye ait özellikler
Yukarıdaki tabloda mitoz ve mayoz bölünmeye ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

7

Bakteri konjugasyonu sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Hücre sayısının artması
B) DNA eşlenmesinin görülmesi
C) Gen aktarımının tek yönlü yapılması
D) Kalıtsal çeşitliliğin görülmesi
E) İki bakteri arasında sitoplazmik köprünün kurulması

8

Aşağıdaki olaylardan hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşir?

A) Fasulye tohumlarının çimlenmesi
B) Erkek bireyde sperm hücresinin oluşması
C) Karaciğerde kanser hücrelerinin çoğalması
D) Kesilen bir yerin kapanması
E) Testislerin oluşması

9

dna miktarı
Yukarıdaki grafikte, bir hücrenin DNA miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre,
I. X ve T zaman aralıklarında mitotik bölünme görülür.
II. X ve T zaman aralıklarındaki genetik materyalin özelliği aynıdır.
III. Y zaman aralığında homolog kromozomlar tetratları oluşturur.
IV. Z zaman aralığında döllenme görülmüştür.
yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) III ve IV
D) I, II ve IV    E) II, III ve IV

10

Eşeyli üreyen bir türdeki kromozom sayısının döller boyunca sabit kalması,
I. mayoz bölünme,
II. krossing over,
III. mitoz bölünme,
IV. döllenme
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesiyle sağlanır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve IV
D) III ve IV    E) II ve IV

11

İnterfaz sonunda DNA miktarı 16 x 10–9 gr olan bir hücrenin mayoz bölünmenin metafaz I evresindeki bir hücresinin DNA miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 x 10–9 gr   B) 6 x 10–9 gr   C) 8 x 10–9 gr
D) 16 x 10–9 gr   E) 32 x 10–9 gr

12

Bakterilerde gerçekleşen konjugasyon olayı ile ilgili olarak,
I. Bakteri sayısında artışa neden olur.
II. Gen aktarımında plazmit DNA'sı kullanılır.
III. Mayoz bölünme, gamet oluşumu ve döllenme olayları görülmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

13

2n = 30 kromozoma sahip bir canlının eşey ana hücresinde gerçekleşen mayoz bölünme ile ilgili,
I. Anafaz I evresinde 30 kromozom bulunur.
II. Profaz I evresinde oluşan tetrat sayısı 15’dir.
III. Metafaz II evresindeki sentromer sayısı 15’dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

üst