Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Mayoz - Eşeyli Üreme Testi 3

• 1203 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 1. Ünite / Üreme Ünitesi, Mayoz - Eşeyli Üreme Testi Çöz

1

Eşeyli üreyen bir canlı türünde diploit kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme geçirdiğine aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) Hücre plağı oluşumu
B) Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi
C) Çekirdek zarının erimesi
D) Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilmesi
E) DNA’nın kendini eşlemesi

2

Mayoz bölünmenin profaz I evresinde gözlenen dört kromatitten oluşmuş yapıya tetrat adı verilir.
Buna göre diploit kromozomlu (2n) bir hücrede mayoz bölünme sırasında oluşan tetrat sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) n / 2
B) n / 4
C) n
D) 2n
E) 4n

3

Eşeyli üremenin eşeysiz üremeye üstünlüğü ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi bir neden veya bir sonuç olarak gösterilemez?

A) Tür içi çeşitliliğin artmasına neden olması
B) Değişen ortam koşullarına karşı dayanıklı bireylerin oluşmasını sağlayabilme
C) Farklı iki ataya ait kalıtsal bilgilerin yeni bireylerde ortaya çıkması
D) Kalıtsal varyasyonları engelleme
E) O türün çevreye olan adaptasyonunu artırma

Eşeyli üremenin eşeysiz üremeye üstünlüğü ile ilgili
olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi bir neden veya
bir sonuç olarak gösterilemez?
A) Tür içi çeşitliliğin artmasına neden olması
B) Değişen ortam koşullarına karşı dayanıklı bireylerin
oluşmasını sağlayabilme
C) Farklı iki ataya ait kalıtsal bilgilerin yeni bireylerde ortaya
çıkması
D) Kalıtsal varyasyonları engelleme
E) O türün çevreye olan adaptasyonunu artırma

4

2n = 10 kromozomlu olan bir canlı türünün kromozom sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.
kromozom sayısındaki değişim
Grafiğe göre, numaralandırılmış zaman aralıklarında gerçekleşen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Mitoz – Döllenme – Mayoz – Mitoz
B) Mayoz – Mitoz – Döllenme – Mayoz
C) Mitoz – Mayoz – Döllenme – Mayoz
D) Döllenme – Mayoz – Mitoz – Mitoz
E) Mitoz – Mayoz – Döllenme – Mitoz

5

Eşeyli üreyen canlılarda,
I. mayoz bölünme,
II. rastgele döllenme,
III. mitoz bölünme,
IV. mutasyon
olaylarından hangileri kalıtsal varyasyonlara yol açmaz?

A) Yalnız III    B) Yalnız IV    C) I ve II
D) II ve III    E) I, III ve IV

6

Mayoz bölünme sırasında gözlenen,
I. krossing over,
II. profaz II,
III. replikasyon,
IV. anafaz I,
V. telofaz II
evre ve olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) III – IV – I – II – V    B) II – V – I – IV – III
C) IV – III – I – II – V    D) III – I – IV – II – V
E) V – II – IV – I – III

7

Aşağıdakilerden hangisi 2N = 4 kromozomlu bir hücrede mayoz bölünmenin anafaz II evresini göstermektedir?
mayoz bölünme anafaz II 

8

Memelilerde aynı türe ait farklı bireyler arasında aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir?

A) DNA’larındaki nükleotit çeşidi
B) Eşey ana hücrelerindeki kromozom sayısı
C) Üreme hücrelerindeki gonozom çeşidi
D) Vücut hücrelerindeki gonozom sayısı
E) Üreme hücrelerindeki otozom sayısı

9

Mayoz bölünme geçirmekte olan bitkisel bir hücrede,
I. homolog kromozomların ayrılması,
II. sentrozom eşlenmesi,
III. golgi organeli tarafından hücre plağı sentezlenmesi
olaylarından hangileri gözlenir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) I ve III

10

Üreme hücrelerinde 15 kromozom bulunduran bir erkek bireyin üreme ana hücresinde gerçekleşen mayoz bölünme ile ilgili,
I. Mayoz I sonucunda kromozom sayısı 15 olan iki hücre oluşur.
II. Mayoz II sonucunda oluşan dört hücrenin genetik yapıları birbirinden farklı olur.
III. Profaz I evresinde 15 tetrat oluşur.
yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

11

Bir hücrede mayoz bölünmenin anafaz I evresinde 48 kromatit sayılıyorsa, bu hücredeki sentromer ve bölünme sonucu oluşan bir hücredeki haploit kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  Sentromer sayısı Haploit kromozom sayısı
A) 48 24
B) 24 12
C) 24 24
D) 12 6
E) 6 12
12

Bir gametinde X mg DNA bulunan bir memeli türüne ait,
I. mayozun profaz I evresindeki,
II. mayozun metafaz II evresindeki,
III. mayoz sonucu oluşmuş sperm,
IV. mitoz bölünme ile oluşmuş interfaz başlangıcındaki
hücrelerin DNA miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  I II III IV
A) 2X X 4X X
B) 4X X 2X 2X
C) 2X 2X X 2X
D) 4X 2X X 2X
E) 4X 2X X 4X
13

Eşeyli üreyen canlılarda,
I. sperm üretimi,
II. yumurta üretimi,
III. zigot oluşturma
olaylarından hangileri sırasında genetik varyasyon oluşabilir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

14

Mayoz bölünme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?

A) Homolog kromozomların ayrılması
B) Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara hareket etmesi
C) Homolog kromozomların yan yana gelerek tetrat oluşturması
D) Haploit yapıda iki hücrenin oluşması
E) Kromozomların ekvatoral düzlemde tek sıralı dizilmesi

15

Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken tetrat oluşumu gözlenir?

A) Bakterinin konjugasyonu sırasında
B) Erkek arının gamet oluşturması sırasında
C) Bir çiçeğin polen oluşturması sırasında
D) Kırılan kemiğin onarımı sırasında
E) Öglenanın boyuna bölünmesi sırasında

üst