Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi 3

• 899 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 1. Ünite / Üreme Ünitesi, Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi Çöz

1

Hücre döngüsünde gerçekleşen,
I. DNA replikasyonu,
II. ATP sentezi,
III. protein sentezi
olaylarından hangileri bölünme yeteneği olmayan hücrelerde görülmez?

A) Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II
D) I ve III   E) II ve III

2

Mitoz bölünme, canlılarda aşağıda verilen olaylardan hangisinde görev almaz?

A) Rejenerasyon ile üreme
B) Bazı mikroorganizmaların eşeysiz üremesi
C) Hücre sayısının artışı
D) Memelilerde gamet oluşumu
E) Zarar gören vücut bölümlerinin onarımı

3

Eğrelti otların yaşam döngüsünde gametofit dölden (n), sporofit dölün (2n) meydana gelmesi sürecinde,
I. spor,
II. zigot,
III. gamet
hücrelerinden hangileri rol oynamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

4

Ana bitkinin dalını, ana bitkiden ayırmadan yalnız uçları hava ve ışık alacak şekilde bükülüp toprağa gömülmesi şeklindeki üretmeye “daldırma” denir.
Daldırmayı, çelikle üretmeden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalın farklılaşma sırasında besin ihtiyacını ana bitkiden sağlaması
B) Yeni bitkinin ana bitki ile aynı kalıtsal özellikte olması
C) Tür içi çeşitliliği sağlaması
D) Eşeysiz üremeyi sağlaması
E) Gelişmiş bitkilerin üretimini sağlaması

5

mitoz bölünme evresi
Şekilde gösterilen hücrenin içerisinde bulunduğu mitoz bölünme evresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Çekirdekçiğin kaybolması
B) İğ ipliklerinin oluşması
C) Hücre çekirdeğinin eriyerek kaybolması
D) Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi
E) Endoplazmik retikulumun eriyerek kaybolması

6

Bakterilerin bölünerek üremesi sırasında tipik mitoz evrelerinin görülmemesinin nedeni,
I. iğ ipliklerinin oluşmaması,
II. çekirdek bulunmaması,
III. hücre duvarının bulunması
durumlarından hangileri ile açıklanır?

A) Yanız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

7

bir hücrede meydana gelen bölünme sırasındaki DNA miktarı
Bir hücrede meydana gelen bölünme sırasında DNA miktarındaki değişmeyi gösteren grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. zaman aralığında hücrenin metabolik faaliyetleri yoğun olarak gerçekleşmektedir.
B) II. zaman aralığında replikasyon meydana gelmiştir.
C) III. zaman aralığında hücre döngüsünün mitoz evresi gerçekleşmektedir.
D) IV. zaman aralığında hücrenin homolog kromozomları ayrılmıştır.
E) Bölünme sonunda oluşan hücrelerde kalıtsal çeşitlilik gözlenmez.

8

Verimi yüksek ve tadı güzel olan armut bitkisinden aynı genetik yapıda bitkiler üretebilmek için,
I. tohumla,
II. çelikle,
III. tozlaşmayla,
IV. doku kültürü yöntemiyle
üreme biçimlerinden hangileri uygulanabilir?

A) Yalnız II    B) Yalnız IV    C) II ve IV
D) I, III ve IV    E) II, III ve IV

9

Aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi ile oluşan döller kalıtsal bakımdan birbirinden farklıdır?

A) Bir patates yumrusundan elde edilen genç bitkiler
B) Bir elmanın çekirdeklerinden elde edilen fideler
C) Bir deniz yıldızının kesilen parçalarından oluşan bireyler
D) Bir amipin bölünmesiyle oluşan yavru hücreler
E) Bir gülün dallarından elde edilen genç bitkiler

10

Kara yosununun metagenezle üremesi sırasında gerçekleşen,
I. sporofit -> spor,
II. spor -> gametofit,
III. gametofit -> gamet,
dönüşümlerinden hangileri genetik varyasyona neden olur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

11

Bölünmekte olan hayvansal bir hücrede,
I. iğ ipliklerinin oluşması,
II. sentriyollerin eşlenmesi,
III. sitoplazmanın boğumlanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) II – I – III    B) II – III – I    C) III – I – II
D) III – II – I    E) I – II – III

12

Mitoz bölünme ile aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?

A) Büyüklükleri farklı olan hücreler
B) Organel sayıları farklı olan hücreler
C) Kromozom sayıları aynı olan hücreler
D) Nükleotit dizilimi farklı olan hücreler
E) Organel tipleri aynı olan hücreler

13

Mitoz bölünme bir kopyalama olayı gibidir. Oluşan hücreler genetik olarak birbirinin aynısıdır. Yeni hücrelerde kromozom sayısının aynı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homolog kromozomların birbirinden ayrılması
B) Sitoplazmanın enine bölünmesi
C) Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması
D) Sentrozomun eşlenmesi
E) Krossing over olması

14

Mitoz bölünmenin anafaz evresinde bulunan bir hücrede,
I. iğ iplikleri,
II. kinetokor,
III. çekirdekçik,
IV. sentromer
yapılarından hangileri bulunabilir?

A) I ve II    B) I, II ve IV    C) I, III ve IV
D) II, III ve IV    E) I, II, III ve IV

15

Bitkiler alemine ait canlılarda aşağıda üreme biçimlerinden hangisi görülmez?

A) Metagenez
B) Çelikle
C) Konjugasyon
D) Tohumla
E) Aşıyla

üst