Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi 4

• 1066 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 1. Ünite / Üreme Ünitesi, Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi Çöz

1

Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünmenin profaz evresinde gözlenmez?

A) Kromozomların yoğunlaşması
B) Çekirdek zarının parçalanması
C) Çekirdekçiğin kaybolması
D) İğ ipliklerinin oluşması
E) Kardeş kromatitlerin ayrılması

2

“Canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneğinde bir gerileme olur.”
Bu genellemeye göre,
I. kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi,
II. insanda kırılan kemiğin kaynaşması,
III. deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşması
olaylarının rejenerasyon yeteneği bakımından çoktan aza doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I – III – II    B) III – II – I    C) III – I – II
D) II – I – III    E) I – II – III

3

Sadece bölünerek çoğalabilen bir bakteride aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelmesi beklenir?

A) İğ ipliklerinin sentezlenmesi
B) DNA eşlenmesi
C) Sentrozom eşlenmesi
D) Sperm ile yumurtanın birleşmesi
E) Homolog kromozomların ayrılması

4

Mitoz bölünmeye ait,
I. sitoplazma bölünmesi,
II. iğ ipliklerini oluşturan yapılar,
III. kromatitlerin kutuplara çekilmesi
özelliklerinden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde farklı gerçekleşir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

5

Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmez?

A) Zigottan embriyo oluşması
B) Gül fidanının büyümesi
C) Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
D) Erkek kurbağanın gamet oluşturması
E) İnsanda kırılan kemiğin kaynaşması

6

İnterfaz evresinde hücrenin DNA miktarında meydana gelene değişim aşağıdaki grafiklerin hangisiyle
gösterilebilir?

dna miktarı - zaman ilişkisi 

7

Farklı canlılarda gerçekleşen,
I. çelikle üretme,
II. konjugasyonla,
III. tohumla,
IV. rizomla
üreme şekillerinden hangileri genetik varyasyona neden olur?

A) Yalnız IV    B) I ve II    C) II ve III
D) I, II ve III    E) I, III ve IV

8

Aşağıda verilen üreme şekillerinden hangisinde kalıtsal çeşitlilik oluşmaz?

A) Bölünerek üreme
B) Eşeyli üreme
C) Tohum oluşturma
D) Konjugasyon
E) Döl almaşı

9

Canlılarda görülen,
I. vejetatif,
II. bölünerek,
III. partenogenez,
IV. rejenerasyon
üreme tiplerinden hangileri sonucu meydana gelen yeni bireylerin genetik yapıları ata bireyleriyle aynıdır?

A) I ve II    B) III ve IV    C) I, II ve III
D) I, II ve IV    E) II, III ve IV

10

2n = 6 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin anafaz evresindeki kromozom durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

mitoz bölünmenin anafaz evresindeki kromozom sayısı

11

Hayvansal bir hücrede gerçekleşen,
I. madde alış verişi,
II. DNA replikasyonu,
III. sentriyollerin eşlenmesi,
IV. hücre solunumu
olaylarından hangileri hücrenin bölünmeye başlayacağının işaretidir?

A) I ve II    B) I ve III    C) I ve IV
D) II ve III    E) II ve IV

12

2n = 36 kromozomlu ve tek çekirdekli bir hücre art arda üç kez çekirdek bölünmesi geçirip, sitokinez geçirmesi engelleniyor. Bu durumda hücre içinde bulunacak çekirdek sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 4   B) 8   C) 12   D) 16   E) 32

13

Sağlıklı bir insanda,
I. üreme hücrelerinin oluşumu,
II. büyüme,
III. hasar gören bir bölgenin onarımı,
IV. zigot oluşumu
olaylarından hangileri mitoz bölünme ile sağlanır?

A) Yalnız II    B) Yalnız III    C) I ve IV
D) II ve III    E) II, III ve IV

14

Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen,
I. kromozomların kendini eşleyerek kromatitleri oluşturması,
II. sentriyollerin kendini eşleyerek zıt kutuplara göç etmesi,
III. iğ ipliklerinin kardeş kromatitleri zıt kutuplara çekmesi,
IV. sitoplazmanın boğumlanarak ikiye ayrılması
olaylarından hangileri bitki hücrelerinde görülmez?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve IV
D) II ve IV    E) I, II, III ve IV

15

Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşemez?

A) Farklı kalıtsal karakterde gametlerin oluşması
B) Yaraların iyileşmesi ve onarılması
C) Tek hücreli canlıların çoğalması
D) Çok hücreli canlıların büyümesi
E) Dokuların yenilenmesi

üst