Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Modern Genetik Uygulamaları Testi 1

• 965 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji Modern Genetik Uygulamaları Testii Çöz

1

Rekombinant DNA teknolojisinde, DNA moleküllerinin özel bölgelerinden kesilmesi aşağıdaki enzimlerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

A) Fosfataz    B) DNA ligaz
C) Restriksiyon enzimi    D) DNA polimeraz
E) RNAaz

2

Genetik mühendisliği bitkilere,
I. hastalıklara karşı direnç,
II. meyve olgunlaşmasının geciktirilmesi,
III. besin değerlerinin artırılması
özelliklerinden hangilerinin kazandırılması amacıyla kullanılabilir?

A) Yalnız III    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III     E) I, II ve III

3

bir hücreye ait bir genin plazmit DNA içine yerleştirilerek, bakteri hücresine aktarımı
Yukarıda ökaryotik bir hücreye ait bir genin plazmit DNA içine yerleştirilerek, bakteri hücresine aktarımı şema halinde gösterilmiştir.
Bu olay ile ilgili,
I. X evresinde plazmit DNA ve istenilen gen aynı restriksiyon enzimleri ile kesilmiştir.
II. Y evresinde DNA polimeraz enzimi istenilen geni plazmit DNA içine yerleştirmiştir.
III. Z evresinde rekombinant DNA’nın bakteri hücresine aktarımında transformasyon tekniği kullanılmış olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

4

Rekombinant DNA teknolojisinde,
I. Nakledilecek genin nükleotitlerine parçalanması.
II. İstenilen genlerin aynı restriksiyon enzimleri ile kesilmesi.
III. Kesilen parçaların DNA ligaz enzimi yardımıyla birleştirilmesi.
uygulamalarından hangileri yapılmaktadır?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

5

Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olması aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A) Poliploidi    B) Klonlama
C) Vektör    D) Melezleme
E) Gen klonlama

6

Gen mühendisliği sonucu oluşturulan rekombinant DNA molekülleri aşağıdaki hücrelerden hangisine aktarılırsa, istenilen ürünün üretimi mümkün olamaz?

A) Bakteri    B) Virüs
C) Bitki    D) Mantar
E) Hayvan

7

Islah çalışmalarında,
I. gen aktarımı,
II. melezleme,
III. yapay dölleme
yöntemlerinden hangileri kullanılabilir?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

8

Eczacılık ürünleri olan,
I. antibiyotik,
II. interferon,
III. aşı
moleküllerinden hangilerinin sentezinde biyoteknolojiden faydalanılabilinir?

A) Yalnız III    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

9

Doğal pirinç A vitamini içermez. Genetik mühendisleri nergis çiçeği ve bakterilerden izole ettikleri genleri pirinç bitkisine aktararak “altın pirinç” adı verilen transgenik pirinç bitkisini üretmişlerdir. Bu bitki A vitamini yapımında kullandığımız beta karoteni içeren sarı pirinç tanelerini üretmektedir.
Buna göre,
I. Gen transferleri sadece yakın akraba olan türler arasında yapılır.
II. Altın pirinç tüketimi, temel besin kayağı pirinç olan insanlarda A vitamini eksikliğine bağlı durumların ortaya çıkmasını önleyebilir.
III. Normal pirinçte bulunmayan beta karoten altın pirincin sarı renkli olmasına neden olur.
yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

10

Belirli bir gen parçasının farklı bir DNA molekülüne eklenmesiyle oluşan DNA’ya rekombinant DNA denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rekombinant DNA üretmenin hedeflerinden biri değildir?

A) Bazı hormonların ucuz ve hızlı bir biçimde üretimi
B) Daha iyi özelliklere sahip hayvan ırklarının elde edilmesi
C) Gen yapısı verici ile tamamen aynı olan canlıların elde edilmesi
D) Ürün kalitesi yüksek olan bitkilerin üretimi
E) Zararlı böceklere dirençli bitkilerin üretimi

11

DNA parmak izi yönteminde,
I. DNA parçalarının PCR tekniği ile çoğaltılması.
II. Elektroforez tekniği kullanılarak bant profilinin oluşturulması.
III. Doku hücrelerinden elde edilen DNA molekülünün restriksiyon enzimleri ile kesilmesi.
basamaklarının gerçekleşme sırası nedir?

A) I – II – III    B) II – III – I    C) II – I – III
D) III – I – II    E) III – II – I

12

Ergin bir bitkiden alınan tek bir hücre, uygun bir ortamda gelişerek tüm bir bitkinin oluşumunu sağlayabilir.
Bu durum,
I. Bir dokudaki hücrelerin yapı ve görev bakımından benzerlik göstermesi.
II. Bitkilerdeki özelleşmenin hayvan hücrelerinden fazla olması.
III. İlgili hücrede bir bitkiyi oluşturmak için gerekli olan tüm genlerin aktif olması.
ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

13

Gen transferlerinde vektör olarak,
I. virüs DNA’sı,
II. insan RNA’sı,
III. plazmit DNA’sı,
IV. bitki DNA’sı
moleküllerinden hangileri kullanılır?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III
D) II ve IV    E) III ve IV

14

Büyüme bozukluklarının tedavisinde kullanılan büyüme hormonunun üretiminde,
I. Elde edilen rekombinant plazmidin bakteri hücresine aktarılması.
II. Canlı hücrelerden izole edilen plazmit DNA ve insan DNA’sının büyüme hormonunu kodlayan kısmının
resteriksiyon enzimleri ile kesilmesi.
III. Rekombinant bakterilerin ürettiği büyüme hormonunun izolasyonu.
IV. Plazmit DNA ile büyüme hormonu geninin DNA ligaz enzimi yardımıyla birleştirilmesi.
olayları hangi sıra ile gerçekleşir?

A) II – IV – I – III    B) II – III – I – IV
C) III – II – I – IV    D) IV – II – I – III
E) IV – I – II – III

üst