Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Testi

• 685 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Tarih Arayış Yılları (1600 - 1700) Testi Çöz

1

XVII. yüzyılda; Dinyeper Nehri’nin sağındaki topraklar Osmanlı’da Kiev Şehri’nin Rusya’da kaldığı tarihteki ilk Osmanlı – Rus Antlaşması aşağıdaklierden hangisidir?


A) İstanbul Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Çehrin (Bahçesaray) Antlaşması
D) Karlofça Antlaşması
E) Bucaş Antlaşması

2

Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları’nda ortaya çıkan,
I. Tımar Sistemi’nin bozulmasına bağlı olarak köyden kente göçün yaşanması
II. Anadolu’da görevli olan yerel yöneticilerin bu görevlere rüşvet, iltimas yoluyla gelmesi
III. Şehirlere göç edenler için eğitim, sağlık ve iş bulma sorunlarının yaşanması
gelişmelerinden hangileri, toplumsal yaşamın bozulduğunun göstergeleridir?


A) Yalnız I             B) Yalnız II              C) I ve II
D) II ve III            E) I, II ve III

3

Köprülü Mehmet Paşa’nın, öne sürdüğü şartlardan biri olmamasına karşın Paşa’nın ölümü ile bu aileden olanlar sadrazamlık makamına gelmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu aileden değildir?


A) Fazıl Ahmet Paşa
B) Nevşehirli İbrahim Paşa
C) Fazıl Mustafa Paşa
D) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
E) Amcazade Hüseyin Paşa

4

I. Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkisi
II. Batı’da Merkantalizm anlayışı ile ulusal ekonomilerin güçlenmesi
III. Avrupa’nın, Rönesans ve Reform hareketleri ile ilerlemesi fakat Osmanlıların buna ayak uyduramaması
durumlarından hangileri, Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri arasında gösterilebilir?


A) Yalnız I         B) I ve II         C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

5

I. Ahmet Dönemi’nde; çıkartılan “ekber ve erşad” yasası ile Osmanlı hanedan üyelerinden akıllı olan en büyüğün başa geçmesi yasallaşmıştır.
Buna göre;
I. Veraset Yasası kesinleşmiştir.
II. Şehzadelerin yetkileri artırılırken sorumlulukları azalmıştır.
III. Tahta geçişte kuralsızlık iktidara egemen olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III

6

– İçeride Celali ve Merkez Ayaklanmaları’nın sürmesi
– Dışarıda Girit Savaşları’nın sürüyor olması
Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam olmak için öne sürdüğü koşulları kabul eden padişah – valide sultan ikilisi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir ikili olarak verilmiştir?


A) I. Ahmet – Mahfiruz Haseki Sultan
B) III. Murat – Valide Afife Nur Banu Sultan
C) IV. Mehmet – Valide Turhan Sultan
D) III. Ahmet – Rabia Gülnuş Sultan
E) II. Selim – Valide Kösem Sultan

7

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi ile ilgilenmemektedir?


A) Aşık Paşazade
B) Naima
C) Altunizade
D) Nesri
E) Kemalpaşazade

8

I. Maliye’nin bozulması
II. Eğitimin bozulması
III. Ordunun bozulması
durumlarından hangileri, Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri arasında gösterilebilir?


A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları’nda yaşanmamıştır?


A) Rusya’nın; Azak Kalesi’ne sahip olması
B) Avusturya’nın, Macaristan ve Erdel topraklarını ele geçirmesi
C) Girit’in yirmidört yıllık bir kuşatma sonucu Osmanlı’nın eline geçmesi
D) Kapitülasyonların, sürekli hale gelmesi Fransa’nın öne çıkması
E) Podolya ve Ukrayna’nın Lehistan’a bırakılması

10

Osmanlı Devleti’nde ticaret yolları üzeride taşımacılığı meslek edinen grup aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tüccar tayfası
B) Derbent görevlisi
C) Kervancı başı
D) Mekkari taifesi
E) Menzil başı

11

İstanbul (Merkez) Ayaklanmaları’nda;
I. Yeniçeriler
II. Beşik ulemaları
III. Anadolu’daki halktan insanlar
gibi gruplardan hangileri etkin rol oynamıştır?


A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II           E) II ve III

12

Aşağıdakilerden hangisi, Tarhuncu Ahmet Paşa’nın yaptıklarından biri değildir?


A) Maliyeyi düzenlemeye çalışmıştır.
B) İlk denk bütçeyi hazırlamıştır.
C) 1.500.000 akçelik açığı kapatmıştır.
D) Valide Turhan ve Kösem Sultanların masrafını kısmıştır.
E) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istediği için öldürülmüştür.

13

1664 yılında, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Vasvar Antlaşması’na göre;
• Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecek
• Uyvar ve Neograd Kaleleri, Osmanlı’da kalırken Zerinvar ise Avusturya’ya verilecek
• Erdel, Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak fakat Osmanlı’da Avustarya’da buradaki ordularını geri çekecekti.
Bu maddelere bakarak,
I. Alınması güç görünen kaleler alınmıştır.
II. Avusturya’nın ekonomik bağımsızlığı kalmamıştır.
III. Osmanlı Devleti, Avusturya’ya karşı üstünlük sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I           B) I ve II           C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

14

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Rusya İstanbul’da elçi bulundurma hakkına sahip olmuştur?


A) Çehrin (Bahçesaray)
B) İstanbul
C) Yaş
D) Küçük Kaynarca
E) Prut

15

Aşağıdaki XVII. yüzyıl ıslahatçıları ile yaptıkları düzeltimler eşleştirilmiştir.

Islahatçı (düzeltimci) Islahat (düzeltim)
I. Kuyucu Murat Paşa Celali isyanlarını kanlı bir şekilde bastırmıştır.
II. II. Osman (Genç) Halktan evlenme geleneğini başlatmıştır.
III. Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı tarihinde ilk denk bütçeyi hazırlamıştır.


bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I        B) I ve II          C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

16

Aşağıdakilerin hangisinde, Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda yaptığı antlaşma ile imzaladığı devlet yanlış eşleştirmiştir?


A) Kasr–ı Şirin – İran
B) Bahçesaray – Rusya
C) Bucaş – Lehistan
D) Nasuh Paşa – Venedik
E) Zitvatorok – Avusturya

üst