Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Osmanlı Devleti Yıkılış Dönemi, En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Testi 1

• 603 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Osmanlı Devletinin Yıkılışı, En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Testi Çöz

1

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında 1854’te ilk kez dış borcunu İngiltere’den almış aldığı borcu ödemeden düzensiz, hesapsız yeni borçlanmalara gitmiş aldığı paraları da saray yapımı gibi üretimden uzak alanlara yatırınca bırakın borcu ödemeyi faizini bile ödeyemez duruma düşmüştür. Alacaklı devletler, alacaklarını tahsil etmek amacıyla Düyun–u Umumiye İdaresini kurmuşlardır.
Bu bilgilere göre;
I. Düzensiz borçlanma, Osmanlı ekonomisini iflasa sürüklemiştir.
II. Osmanlı bütçesinde, gelir–gider dengesi sağlanmıştır.
III. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını yitirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III


2

Osmanlı Devleti, 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile;
– Zor alım (müsadere) yönteminden vazgeçmiş
– Vergilerin herkesi gelirine göre alınması kuralını getirmiş
– Herkesi, yasalar karşısında eşit kabul etmiştir.
Bu uygulamalara dayanarak, Tanzimat Fermanı ile, uygulamalara;
I. Eşitlik ilkesi
II. Özel mülkiyetin ortaya çıkması
III. Hukuk devleti düşüncesinin yaygınlaşması
anlayışlarından hangilerinin geliştirilmek itendiği söylenebiir?


A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III


3
I. II. Mahmut İlk pasaport uygulaması
II. I. Abdülmecit Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın ilan edilmesi
III. Abdülaziz Topkapı Sarayı’nı yaptırması
IV. II. Abdülhamit 30 yıllık baskı (istibdad) politikasını sürdürmesi
V. V. Murat En kısa süre iktidarda kalan Osmanlı padişahı olması

Yukarıdaki verilen padişah ile karşılarında verilen özellik eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir?


A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V


4

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi, barış zamanında boğazlardan savaş gemilerinin geçmesini yasaklamıştır. Bu durumdan birinci derecede sıkıntı duyan devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A) Rusya    B) İngiltere    C) Fransa
D) Prusya   E) Piyomente5

I. Divan örgütünün kaldırılarak, Nazırlıkların kurulması
II. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi ve batı tarzında okulların açılması
III. Yerli üreticinin korunması için gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesi
gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ekonomik, kültürel ve idari yapıdaki iyileştirmeleri doğru bir dizin olarak vermiştir?


A) I, II ve III    B) III, II ve I    C) II, III ve I
D) III, I ve II    E) I, III, II


6

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I.’de verilen, II.’ye ortam hazırladığı savunulamaz?

  I. II.
A) Kanun–u Esasi’nin ilan edilmesi Osmanlı Devleti’nin ilk kez Anayasalı Devlet haline gelmesi
B) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi Yasalar karşısında herkesin eşit olması
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi Azınlıklara artı ayrıcalıklar verilmesi
D) Tersane Konferansı’nın toplanması I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
E) Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması Padişahın merkezi otoritesinin azalması

7

Kuzey Afrika’da, Osmanlı Devleti’nden ilk ve son koparılan devletler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?


A) Cezayir – Trablusgarp
B) Fas – Tunus
C) Mısır – Fas
D) Cezayir – Mısır
E) Tunus – Trablusgarp


8

1877–78 Osmanlı–Rus Savaşı’ndan önce toplanan İstanbul (Tersane) Konferansı’na katılan Avrupa Devletleri, Bosna–Hersek ve Bulgaristan’da adli ve idari yönetcileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti’ne önermişlerse de bu önerileri kabul görmemiştir.
Osmanlı Devleti bu tutumuyla;
I. Yerel yönetime karşı olduğunu göstermiştir.
II. Rusya ile daha da köü olmak istememiştir.
III. İç İşlerine karışılmasına fırsat vermemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve III     E) II ve III


9

Osmanlı Devleti’nin, Meclis–i Mebusan’da azınlıklara da temsil hakkını tanımış olmasına bakarak;
I. İmparatorluğun bütününü korumaya çalışmıştır.
II. Panslavizm, politikasına destek vermiştir.
III. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasına fırsat vermek istememiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız II     B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve III      E) II ve III


10

I. VI. Mehmet Vahdettin — Mondoros’a heyet gönderilmesi
II. V. Mehmet Reşat — I. Dünya Savaşı’na İttifak Grubu’nun yanında girilmesi
III. V. Murat — En kısa süre iktidarda kaldığı için bir icraatda bulunmaması
IV. II. Abdülhamit – Her iki meşrutiyet’in ilanında da imzasının bulunması
V. I. Abdülmecit — Pasaport uygulamasının başaltılması
Yukarıdaki padişahlar ile yaptıklarının eşleştirilmesinden hangisi doğru değildir?


A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V


11

II. Mahmut’dan başlayarak, Osmanlı topraklarında Avrupa tarzında eğitim gören aydın bir zümre yetişmiştir. Bu zümre, kişilere bağlı sürekli değişen bir yönetim yerine anayasa ve yasalara bağlı hukuksal kurumları olan yeni bir yönetim kurulması için çalışmıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Yasa gücü, padişahın mutlak gücünün üstüne çıkmıştır.
II. Osmanlı toplumunda ulus bilinci öne çıkarılmıştır.
III. Egemenlik anlayışında olumlu değişikliklere gidilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve II


12

Osmanlı Devleti’nin, dağılma sürecinde yaşanan aşağıdaki siyasal olaylardan hangisi ulusçuluk (milliyetçilik) duygusu ve düşüncesi ile yaşama geçirilmiştir?


A) Napolyon’un, Mısır’ı işgal etmesi
B) Yunan halkının, bağımsız olmak için ayaklanması
C) Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın, ayaklanması
D) Navarin’de, Osmanlı ve Mısır Donanmaları’nın yanması
E) Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın, IV. Mustafa’yı tahttan indirerek II. Mahmut’un tahta çıkarması


13

İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmeyip tarafsız kalmasını; Almanya ise Osmanlı Devleti’nin bu savaşta kendi yanında yer almasını istiyordu. İtilaf Devletleri ve Almanya’nın bu politikaları, Osmanlı Devleti’nin hangi yönü ile daha çok ilgilidir?


A) Kültürel      B) Siyasi
C) Jeopolitik    D) Askeri
E) Dini


14

Osmanlı spor alanında, ilk kez aşağıdaki hangi olimpiyata katılmıştır?


A) Münih Olimpiyatları
B) Seul Olimpiyatları
C) Stockholm Olimpiyatları
D) Atina Olimpiyatları
E) Londra Olimpiyatları


15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde dergicilik çalışmalarına ilişkin doğru bir bilgi değildir?


A) İlk Türk dergisi – Vekayıtıbbiye
B) İlk mizah dergisi – Diyojen
C) İlk resmi dergisi – Mir’at
D) İlk kadın dergisi – Terakkimukadderat
E) İlk kez tüm yazarları kadın olan dergi – Geveze


16

Amiral Bristol Raporu’nda : “İzmir ve Ayvalık merkezi dışında Türk nüfusunun bölgede Rum nüfusuna üstünlüğü tartışılamaz. Bölgenin Yunanistan’a ilhak olması milliyet ilkeleriyle bağdaşmaz.” biçiminde ifade edilmiştir.
Buna göre, Amiral Bristol Raporu için;
I. İzmir ve çevresinde yapılan işgaller haksızdır.
II. Ulusçuluk anlayışı işlevini yitirmiştir.
III. İşgallerin geçici olduğu anlaşılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III


üst