Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Osmanlı Devleti Yıkılış Dönemi, En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Testi

• 505 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Yıkılışı, En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Testi Çöz

1

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre;
• Boğazların yönetimi, Osmanlı Devleti'nin kontrolünde olacaktır.
• Ticaret gemilerinin boğazlardan geçişine izin verilecektir.
• Yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçişine izin verilmeyecektir.
Bu bilgilere göre;
I. Rusya'nın sıcak denizlere ulaşması engellenmiştir.
II. Boğazlardan hiç bir türlü geçişe izin verilmemiştir.
III. İngiltere, sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve III      E) II ve III


2

Rusya; Ayestefanos Antlaşması'yla Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inme olanağı elde etmiştir. Berlin Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi ile Rusya'nın bu yolla Akdeniz'e inmesi engellenmiştir?


A) Girit'de düzeltim yapılacaktır.
B) Doğu Bayezid Osmanlılara geri verilecektir.
C) Bosna–Hersek'in yönetimi Avusturya'ya bırakılacaktır.
D) Osmanlı Devleti, Rusya'ya 82.500.000 Frank savaş tazminatı ödeyecektir.
E) Bulgaristan Prensliği üç bölüme ayrılacak ve Ege Denizi'nden uzaklaştırılacaktır.


3

Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi'nde (1839–1876) görülen, aaşğıdaki gelişmelerden hangisinde Avrupa'nın etkisi yoktur?


A) İltizam sisteinin kaldırılması
B) İl Genel Meclisleri'nin kurulması
C) Mektebi Mülkiye'nin açılması
D) Kız ögrenciler için ilk öğretimin açılması
E) Şeri hukuk ile örfi hukukun birlikte uygulanması


4

1876 yılında ilan edilen Kanun–u Esasi'ye göre;
I. Yasaları veto etme hakkı padişaha aittir.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçmektedir.
III. Padişah istediği kişileri sürgüne gönderebilmektedir.
hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nde meşruti monarşiye geçildiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III5

İtalya 1870'de, Almanya 1871'de siyasi birliklerini tamamlayarak hızlı bir sanayileşme sürecine girmişlerdir.
Bu gelişmenin Avrupa'da;
I. Siyasi güç dengelerinde gel–gitlerin görülmesi
II. Sömürgecilik politikasının son bulması
III. Avrupa devletleri arasında bloklaşmaların başlaması
durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?


A) Yalnız II          B) I ve II          C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III


6

1839 yılında kabul edilen Tanzimat Fermanı'na göre;
I. Yasalar, herkese eşit olarak uygulanacaktır.
II. Mahkemeler, herkese açık olacak mahkemesiz ceza verilmeyecektir.
III. Müslüm, gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın her kesin can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
Buna göre;
I. Halkın egemenliği kabul edilmiştir.
II. Hukuk devleti olma konusunda önemli adımlar atılmıştır.
III. İnsan hakları ile ilgili hükümler taşımaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız III          B) I ve II          C) I ve III
D) II ve III           E) I, II ve III


7

Avrupa'da büyük fabrikalarda üretilen mallar sıkça ve düşük fiyatlarla Osmanlı ülkesine girmeye başladığında, Osmanlı Devleti Sanayi Devrimi'ni yapmamış olması, kapitülasyonlar ve el emeğine dayalı atölye üretiminden dolayı yabancı mal akışını durduramadı.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde;
I. Küçük atölyeler kapanmıştır.
II. Liberal ekonomiye geçilmiştir.
III. Beş yıllık kalkınma planı uygulamaya sokulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve III       E) II ve III


8

1856'da ilan edilen Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti; Gayrimüslim azınlıklara, Müslümanlarla yasa önünde eşit haklar vermekle kalmayıp artı haklar da vermiştir.
Osmanlı Devleti bu politikayla;
I. Avrupalı devletlerin, iç işlerine karışmasını engellemek.
II. Fransız İhtilali'nin yaydığı ulusçuluk akımlarının etkisini azaltmak
III. Sanayi Devrimi'nin, yarattığı olumsuz ekonomik tabloyu değiştirmek
amaçlarından hangilerinin hedeflendiği savunulabilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III


9

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, bir yandan Batılı devletler örnek alınmış ve batılılaşma hareketleri artmış diğer yandan da Avrupa'ya bağımlı haline gelinmiştir.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nin;
I. Dış Borçlar Kurulu'nun oluşturulması
II. Batıyı örnek alan eğitim kurumlarının, kurulması
III. Baron dö Tot, Kont dö Boneval gibi teknik subayların askeri düzeltim çalışmalarında görevlendirilmesi
gelişmelerinden hangilerinin öncelikle Avrupa'ya bağımlı hale gelindiğini kanıtlar niteliktedir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II       E) II ve III


10

II. Meşrutiyet Dönemi'nde, Kanun–i Esasi'nin 1909 yılında yapılan değişiklikler içerisinde;
I. Hükümet padişaha değil meclise karşı sorumludur.
II. Meclisi açma – kapama yetkisi padişahtan alınmış meclise verilmiştir.
III. Padişahın, sınırsız veto yetkisi sınırlı vetoya dönüşmüştür.
hükümlerinden hangileri için ulusal iradenin yönetimdeki etkinliğini artırdığı söylenebilir?


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III


11

Osmanlı Devleti'nin, XX. yüzyılı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. de verilene neden olduğu söylenemez?

  I II
A) Meşrutiyet'in ikinci kez ilan edilmesi 31 Mart Ayaklanması'nın çıkması
B) Kanun–u Esasi'de değişikliklerin yapılması Padişah'ın yetkilerinin kısıtlanması
C) İtalya'nın, Oniki ada ve Rodos'u işgal etmesi Çanakkale'yi ablukaya alması Balkan Savaşı'nın başlaması
D) İngiltere ve Rusya'nın 1908'de Reval'deki görüşmesi Rusya'nın Balkanlarda izleyeceği politikada serbest kalması
E) Balkan Savaşları'nın başlaması I. Dünya Savaşı'nın son bulması

12

Balkanlarda, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olan ilk ve son devletler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru bir ikili olarak verilmiştir?


A) Kırım – Bulgaristan
B) Sırbistan – Karadağ
C) Yunanistan – Arnavutluk
D) Romanya – Arnavutluk
E) Romanya – Sırbistan


13

Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde kendisi ile birçok konuda farklı çözüm arayışlarında olan kişilere karşı ısrarcı olmamış, onları dinlemiş anlamış zaman zaman da onların istekleri doğrultusunda hareket etmiştir.
Mustafa Kemal'in bu tutumuna bakarak;
I. İşgal güçlerinin tepkisini çekmemeye çalışmıştır.
II. Ulusu, kararların alınmasına ortak etmek istemiştir.
III. Hükümet'e karşı çıkarken padişah ile ters düşmemeye çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III


14
I. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi Takvimi vakayi
II. Osmanlı Devleti’nin ilk yarı resmi gazetesi Ceride’i havadis
III. Osmanlı Devleti’nin ilk özel gazetesi Tercümanı ahval
IV. Osmanlı Devleti’nin ilk sansürle karşılaşan gazeteleri Tasviriefkâr – Muhbir
V. Osmanlı Devleti’nde ilk rejimi değiştirmek isteyenleri destekleyen gazete Tanin

yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V


15

Yabancılardan Osmanlı ülkesinde ilk kez okul açanlar ve okulun adı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru bir ikili olarak verilmiştir?


A) Fransız – Sen Benoit
B) Amerikan – Robert Kolej
C) İngiliz – Beyoğlu İngiliz Kız Ortaokulu
D) Rum – Heybeliada Papaz Okulu
E) Ermeni – Kumkapı Mektebi


16

Dünya Siyonist Konseyi 1917 yılında Ortadoğu'da bir yerleşim bölgesi istediğini İngiliz Hükümeti'ne resmen bildirdi. İngiltere Hükümeti aşağıdaki hangi deklarasyonla Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını kabul etmiştir?


A) Sykes Pykot
B) Petrograd
C) Balfour
D) Mac Mohan
E) St. Jean de Mourienne


üst