Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Osmanlı Devletinin Yükselişi, Yakınçağ Avrupa Tarihi Testi

• 613 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Tarih 2. Ünite Osmanlı Devletinin Yükselişi, Yakınçağ Avrupa Tarihi Testi Çöz

1

II. Mehmet’in ölümünden sonra oğlu II. Bayezit, Türkmenlerin desteklediği kardeşi Şehzade Cem’i, devşirme kökenlilerin desteği ile etkisiz hale getirerek tahtını korumuştur. Ne var ki II. Bayezid’in yükselme döneminin temposuna ayak uyduramayıp etkisiz bir politika izlemesinden ötürü bu kez oğlu I. Selim’i destekleyen devşirmeler yüzünden yaşarken tahtından olmuştur.
Bu bilgiler bir bütün olarak ele alındığında, Osmanlı Devleti için;
I. Taht kavgaları yaşanmaktadır.
II. Veraset Sistemi’ndeki belirsizlik son bulmuştur.
III. Devşirme – Türkmen çatışması iktidarları belirleyecek noktaya ulaşmıştır.
yargılarından hangilerinin geçerli olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve III         E) II ve III

2

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Kanunnamesi’nde yer alan konulardan biri değildir?


A) Uyrukların durumu ve yükümlülükleri
B) Ekonomik örgütlenme
C) Mülkiyet ve vergilendirme
D) Devletin ve yönetici zümrenin örgütlenmesi
E) Sınıf esasına yönelik örgütlenmelerin tamamlanması

3

Osmanlı Devleti’nin, Yükselme Dönemi’nde doğu yönünde seferler yapmasına bakarak;
I. Eyalet sayısı artmıştır.
II. Rumelide toprak kayıpları olmuştur.
III. Ülkedeki Müslüman nüfus oranı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

4

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde görülen;
I. Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi
II. Fransa’ya kapitülasyon haklarının tanınması
III. Eflak ve Boğdan’ın, Osmanlı topraklarına katılması
gelişmelerinden hangilerinde, Akdeniz ticaretini geliştirme amacı güdülmemiştir?


A) Yalnız II             B) Yalnız III            C) I ve II
D) I ve III              E) II ve III

5

Osmanlı Devleti’nde, Divan–ı Hümayun’un;
I. Vezir
II. Kazasker
III. Defterdar
üyelerinden hangilerinin sayısı süreç içerisinde artmıştır?


A) Yalnız I               B) I ve II               C) I ve III
D) II ve III              E) I, II ve III

6

Fatih Sultan Mehmet’in;
I. İtalyan ressam, Bellini’ye Portresini yaptırması
II. İstanbul’dan kaçmak isteyen, Bizanslı yazar, çizer ve sanatçıyı koruyan uygulamaları yaşama geçirmesi
III. Bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin temeli olan Şahn–Seman Medresesi’ni açtırması. Ali Kuşçu gibi bilim adamını İstanbul’a getirtmesi
uygulamalarından hangileri Rönesans hareketleri ile örtüşür?


A) Yalnız I         B) I ve II         C) I ve III
D) I ve III         E) I, II ve III

7

Şehzade Cem, ağabeyi II. Bayezit’e ülkenin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye bölünmesini ve kendisinin Anadolu’da hüküm sürmesini İslamiyet Öncesi Türk Devletleri’nden de örnekler göstererek önermiştir.
Şehzade Cem’in bu önerisinin, Osmanlı Devleti’nin;
I. Kanun–u Esasi’ye
II. Kanunname–i Ali Osmaniye
III. Merkezi devlet anlayışı
özelliklerinden hangilerine aykırı olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

8

Osmanlı padişahlarının, mutlak otoritelerinin artmasında;
I. Kul sistemi
II. Kardeş katli uygulaması
III. Müsadere (zoralım) sistemi
uygulamalarından hangileri etkili olmuştur?


A) Yalnız I         B) I ve II         C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

9

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin en üst yönetim organı olanı Divan–ı Hümayun’un özelliklerinden biri değildir?


A) Orhan Bey, zamanında kurulması
B) II. Mahmut Dönemi’nde, kaldırılması
C) II. Mehmet’den, sonra başkanlığına sadrazamın getirilmesi
D) Üyelerinin, müslüm–gayri müslüm karması olması
E) Üyelerinin, padişah tarafından atanması ve görevden alınması

10

I. Selim’in, yaptığı Mısır Seferi’nin, başarlı bir şekilde sonuçlanması ile;
I. Halifeliğin, Osmanlı Devleti’ne geçmesi
II. Baharat Yolu’nun, Osmanlının denetimine girmesi
III. Hz. Muhammed’in kutsal emanetleri ile Hicaz Bölgesi’nin Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi
gelişmelerinden hangilerinin, devletin monarşik yapılanmasına teokratik bir nitelik de kazandırdığı söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

11

Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır :
I. Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması yeni mezheplerin ortaya çıkması
II. Eğitimin Kilise’nin denetiminden alınarak, Laik eğitim kurumlarının kurulması
III. Ogsburg Antlaşması ile; halkın, bölgesinde yaşadığı prensin mezhebini kabul etmek zorunda kalması
durumlarından hangileri, inanç özgürlüğü yönündeki gelişmelerin önünü açacak bir iklim yarattığı söylenebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II          E) I ve III

12

Almanya’da 1555 yılında İmparator ile Luther yanlısı Alman Prensleri arasında uzun süren savaşlara Ogsburg
Antlaşması ile son verildi.
Bu duruma bakarak;
I. Savaşan taraflar anlaşmıştır.
II. İnanç özgürlüğü gerçek anlamda benimsenmiştir.
III. Hıristiyanlık birbirinden farklı mezheplere ayrılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve III           E) II ve III

13

I. İnsanın kendi doğasını tanımasını
II. kendi yasalarını yapmasını
III. kendi haklarına sahip çıkmasını
savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) Hümanizm            B) Kritiszm
C) Pragmatizm          D) Liberalizm
E) Nihilizm

14

I. Selim Dönemi’nde;
– 1515 Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği’ne son verilmiş.
– 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları ile Memlük Devleti yıkılarak Suriye,Filistin, Hicaz Bölgesi ve Mısır toprakları ele geçirilmiştir.
Bu bilgiler ışığında I. Selim Dönemi’yle ilgili;
I. Kutsal topraklar ele geçmiştir.
II. Devletin sınırları hızla genişlemiştir.
III. Baharat Yolu’nun kontrolü Osmanlının eline geçmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve III           E) I, II ve III

15

I. Süleyman, Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken ile siyasi çatışmalar yaşayan Fransa Kralı Fransuva’yı desteklemiş ve Fransa’ya ticari ve hukuki açıdan bir dizi ayrıcalıklar tanımıştır.
I. Süleyman’ın bu uygulama ile;
I. Hıristiyanların siyasi birlik kurması
II. Avrupa’da güçlü bir müttefik kazanması
III. Doğu Akdeniz ticaretinin canlandırılması
gelişmelerinden hangilerini önlemeye çalıştığı söylenebilir?


A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III
D) I ve II              E) II ve III

16

Sokollu Mehmet Paşa’nın,
– Don Volga Kanalı Projesi ile Karadeniz’i Hazar Denizi’ne bağlamayı
– Süveyş Kanalı Projesi ile Akdeniz’i, Kızıldeniz ile birleştirmeyi amaçlaması birlikte değerlendirildiğinde;
I. Deniz ticaretini, geliştirmeye çalışmıştır.
II. Sömürgecilik politikasını, denizlerde de sürdürmüştür.
III. Savaşlarda, donanmanın gücünden daha çok yararlanmaya çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III

üst