Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi, Yakınçağ Avrupa Tarihi Testi

• 521 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Tarih 2. Ünite Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi, Yakınçağ Avrupa Tarihi Testi Çöz

1

II. Mehmet, Konya, Karaman, Aksaray civarında yerleşmiş olan Karamanoğulları üzerine yaptığı sefer dönüşünde; bu beyliğin halkının bir kısmını beraberinde getirerek İstanbul'a ve Rumeli'ye yerleştirmiştir.
II. Mehmet'in böyle bir uygulamaya gitmesinin temel nedeni için;
I. Karamanoğulları'nın, yeniden güçlenmesini engellemek
II. Karamanoğulları'nın, kültür birikiminden yararlanmak
III. Karamanoğulları'nın, yönetim deneyiminden yararlanmak
çabalarından hangileri gösterilebilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II           E) II ve III


2

II. Mehmet Dönemi'nde;
I. Kardeş katli yasallaşmıştır.
II. İtalyan ressam Bellini saraya alınmıştır.
III. Sadrazamlığa, Türkmen soyluları yerine Enderun mezunu devşirme kökenliler atanmaya başlanmıştır.
yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin, padişahın mutlak otoritesini artırdığı söylenebilir?


A) Yalnız I          B) I ve II           C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III


3

Fatih Kanunnamesi'nde; devletin ve yönetici sınıfın örgütlenmesi, uyrukların durumu ve yükümlülükleri, ekonomik örgütlenme, mülkiyet ve vergilendirme konuları yer almaktadır.
Buna göre, bu kanunname ile ulaşılmak istenen temel amaç için;
I. yönetici sınıfın uymak zorunda olduğu kuralları saptamak
II. İmparatorluğu her alanda denetim altında bulundurmak, merkezileştirmek
III. Halkın yönetime karşı sorumluluklarını belirlemek
çabalarından hangileri gösterilebilir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve III           E) II ve III


4

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde Divan üyelerinin sayısının artması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Sınırların genişlemesi nedeniyle yeni idari kadrolara ihtiyaç duyulduğunun
B) Ordu'da, branşlaşmaya gidildiğinin
C) Sadrazamın, görevlerinin bir kısmının başkalarına dağıtıldığının
D) Bürokrasi'nin Osmanlı Devleti'ni de içerden kemirmeye başladığının
E) Enderun'dan, mezun olanların istihdamı ile uğraşıldığının5

Osmanlı Devleti'nde, miri arazinin bölümleri içinde kavram–açıklama eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir?


A) Dirlik : Gelirleri asker ve memurlara maaş olarak ayrılırdı.
B) Ocaklık : Geliri, tersane masraflarına ayrılırdı.
C) Vakıf : Geliri medrese, şifahane gibi sosyal hizmet kurumlarına ayrılırdı.
D) Mukataa : Geliri doğrudan din adamlarına ayrılırdı.
E) Havas–ı Hümayun : Geliri padişahın özel hazinesine ayrılırdı.


6

Osmanlı Devleti'nde tarım toprakları miri arazi sayılırdı. Toprak, üç yıl arka arkaya boş bırakılan köylüden alınıp toprağı işleyecek başka bir köylüye verilirdi.
Bu duruma bakarak Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi için;
I. Verimsiz araziler nadasa bırakılmaktadır.
II. Toprağın mülkiyeti devlete aittir.
III. Küylünün toprağı işleme hakkı vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I           B) Yalnız II             C) I ve II
D) II ve III          E) I, II ve III


7

Osmanlı Devleti'nde zaanatkarların oluşturduğu Lonca adı verilen örgütler;
– üretilen malda kaliteyi sağlar.
– malların birim satış fiyatlarını belirler.
– Lonca'ya katılacak üye sayısını ayarlar.
kısacası yönetimle Türk esnaf arasındaki ilişkileri düzenler.
Buna dayanarak, Loncalar için;
I. Esnaf ile halkı karşı karşıya getirmeme gayreti içindedir.
II. Ülke yönetiminde söz sahibi olma gayretidir.
III. Üyelerinin haklarını savunurken yönetimi de küstürmemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?


A) Yalnız I          B) Yalnız III          C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III


8

II. Beyazit, babası II. Mehmet öldükten sonra kardeşi Cem ile olan taht mücadelesinde;
I. cülus bahşişi dağıtması
II. vezirler arası rekabetten yararlanması
III. yeniçerilerin istekleri doğrultusunda hareket etmesi
uygulamalarından hangilerini yaşama geçirmesi kendisine tahtı kazandırmıştır?


A) Yalnız I          B) Yalnız III          C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III


9

I. Selim (Yavuz) ile Safevi Hükümdarı Şah İsmail arasında yaşanan savaşlarda,
I. Birbirlerinin topraklarını ele geçirerek sınırlarının genişletilmek istenmesi
II. İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınmak istenmesi
III. Osmanlının İran'da, Safevilerin de Anadolu'da kendi mezheplerini egemen kılmak istemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız III          C) I ve II
D) I ve III          E) I, II ve III


10

Kağıt ve matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşması ile;
I. Rönesans'ın doğması ve gelişmesi
II. Mutlak otoritenin güç kazanması
III. Kitapların çok sayıda basılması ve satılması
durumlarından hangileri arasında doğrudan bir ilişki yoktur?


A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III


11

– Coğrafya bilgisinin artması
– Gemi yapım tekniğinin gelişmesi
– Pusulanın sapma açısının düzeltilerek kullanılması
gelişmelerine bakarak;
I. Amerika kıtası keşfedilmiştir.
II. Ümit Burnu yolu bulunmuştur.
III. Dünya'nın dolaşılması, gerçekleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I           B) I ve II           C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III


12

1535 yılında Osmanlı Devleti ile Fransa arasında imzalanan İmtiyazat–ı Mahsusa (Kapitülasyon) Antlaşmasının hükümlerinden bazıları;
I. Fransız ticaret gemileri, Osmanlı suları ve limanlarında, Osmanlı ticaret gemileride, Fransız suları ve limanlarında serbestçe dolaşabilecektir.
II. Antlaşma her iki devletin hükümdarının yaşamı süresince geçerli olacaktır.
III. Fransız tüccarlar, diğer yabancı tüccarlardan daha az gümrük vergisi ödeyecektir.
bu hükümlerden hangileri, devletlerin eşitliği ilkesine aykırıdır?


A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve III          E) I, II ve III


13

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Fransa Kralı Fransuva'ya 1535 yılında kapitülasyonlar verilirken Osmanlıların;
I. Akdeniz ticaretinin canlandırılması
II. Ayrıcalıkların sadece ticaretle sınırlandırılması
III. İki hükümdarın yaşamları süresince geçerli olması
durumlarından hangilerine önem verdikleri söylenebilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve III          E) II ve III


14

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'ndeki çabalarından hangisi Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik değildir?


A) Sinop'un, İsfendiyaroğullarından alınması
B) Amasra'nın, Cenevizlilerden alınması
C) Trabzon'un Pontuscu Rumlardan alınması
D) Dulkadir Beyliği'nin, denetim altına alınması
E) Mısır'ın, Memlüklerden alınması


15

I. Şehzade Cem ile iktidar mücadelesinin yaşanması
II. Gönderilen gemilerle müslüman ve yahudilerin İspanya'dan kurtarılması
III. Türkmen ve devşirme kökenli bürokratlar arasında ciddi çatışmaların olması
II. Bayezit Dönemi'ndeki yukarıdaki yaşanmışlıkların
hangilerinin Osmanlı'nın şahsında Türkler'e sempati duyulmasına neden olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I            B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II             E) I ve III


16

II. Selim Dönemi'nde, sadrazam Sokollu Mehmet Paşa, Don ile Volga nehirleri arasında teknelerin geçmesine şans tanıyan bir kanal açma girişiminde bulunmuştur.
Sokollu Mehmet Paşa bu girişimi ile;
I. Orta Asya Türk devletleriyle doğrudan ilişki kurmak
II. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirmek
III. Rusya'nın Karadeniz ve Kafkaslar'a inmesini engellemek
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?


A) Yalnız I              B) Yalnız II              C) Yalnız III
D) I ve III              E) II ve III


üst