Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Tarih yeniçağda avrupa testi 1

• 245 defa çözüldü.

10. Sınıf Tarih yeniçağda avrupa testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafya Keşiflerini başlatan nedenlerden biridir?

A) İspanya ve Portekiz'in geniş sömürge imparatorlukları kurmaları
B) Atlas Okyanusu kıyılarındaki bazı liman şehirlerinin önem kazanması
C) Yeni İpek ve Baharat yollarının aranması
D) Avrupa'da düşünce hayatında değişiklikler görülmesi
E) Doğu – Batı ülkeleri arasında siyasi ilişkilerin başlaması

2

Aşağıdakilerden hangisinde, Yeniçağ başlarında Avrupa'da görülen,

I. Matbaanın bulunması
II. Coğrafya Keşifleri
III. Eski Anıt ve eserlerin incelenerek bunlardan yararlanılması
gelişmelerinden üçü de etkili olmuştur?

A) Pusulanın bulunması
B) Kavimler Göçü
C) Rönesans Hareketleri
D) Sömürgecilik yarışı
E) Ulusçuluk akımları

3

Avrupa'da Rönesans hareketleriyle özgür düşüncenin yayılması ve bilimsel araştırmaların yapılması, aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A) Toplumlarda sınıfların oluşması
B) Şehir devletlerinin zenginleşmesi
C) Katolik Kilisesi'ne olan bağlılığın sarsılması
D) Hıristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkması
E) Krallıkların yetkisinin giderek artması

4

Haçlı Seferleri ve Coğrafya Keşiflerinin başlamasında ortak etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gemicilikte yeni buluşların yapılması
B) Kutsal şehir Kudüs'ün Müslümanların elinde olması
C) Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerinden yararlanmak istemesi
D) Şövalyelerin macera peşinde koşması
E) Türklerin Avrupa'ya geçmesinin önlenmeye çalışılması

5

Baharat ve ipeği Uzak Doğu'dan Avrupa'ya taşıma da kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Osmanlı Devleti
B) İhşitoğulları Devleti
C) Büyük Selçuklu Devleti
D) Altırıorda Devleti
E) Tolunoğulları Devleti

6

Coğrafya Keşifleri
Rönesans Hareketleri
Reform Hareketleri

Aşağıdakilerden hangisi bu üç gelişmenin ortak sonuçlarından biridir?

A) Sosyal yapının ve düşüncenin değişmesi
B) Derebeylik rejimine geçilmesi
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Tek tanrılı dini inanışların ortaya çıkması
E) Kavimler Göçü'nün başlaması

7

Almanya'da Protestanlarla Katoliklerin mücadelesi sonunda yapılan Ogsburg Barışı'yla halk, prenslerin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz?

A) Din savaşlarının devam ettiğinin
B) Prenslerin siyasi üstünlüklerinin olduğunun
C) Hıristiyanlığın mezheplere ayrıldığının
D) İnanç özgürlüğünün benimsendiğinin
E) Savaşan tarafların anlaştığının

8

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçağ'daki gelişmelerden biridir?

A) Paranın icat edilmesi
B) Kağıdın ilk kez üretilmesi
C) Yazının icat edilmesi
D) Alfabenin ilk kez kullanılması
E) Yerçekimi kanununun bulunması

9

Ortaçağ'da Venedikliler ve Cenevizliler Uzakdoğu ile Avrupa arasında ticari ilişkileri sağlamaları sonucu ekonomik üstünlük elde etmişlerdir.

Venediklilerle Cenevizlilerin bu ekonomik üstünlükleri aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla
B) Avrupa'dan Amerika'ya göçün başlamasıyla
C) Baharat yolunun Müslümanların eline geçmesiyle
D) Atlas Okyanusu'ndaki limanların önem kazanmasıyla
E) Esir ticaretinin yasaklanmasıyla

10

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, kalıplaşmış, gelenekçi anlayış yerine, özgür bir düşünce ortamı yaratarak diğerlerinin hepsine temel oluşturduğu kabul edilmektedir?

A) Rönesans hareketlerinin başlaması
B) Teknik alanda büyük gelişmelerin olması
C) Sanayi devriminin yapılması
D) Fransız devriminin olması
E) Reform hareketlerinin başlaması

üst