Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Tarih yeniçağda avrupa testi

• 328 defa çözüldü.

10. Sınıf Tarih yeniçağda avrupa testi çöz.

1

Ortaçağın sonlarına doğru,
I. Avrupa devletlerinin ekonomik yönden geliştikleri,
II. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazandığı,
III. Avrupa devletlerinin sömürge imparatorlukları kurdukları görülmüştür.

Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?

A) Reform hareketlerinin
B) Ulusçuluk akımlarının
C) Derebeylikler kurulmasının
D) Kavimler Göçünün
E) Coğrafya Keşiflerinin

2

I. Bazı Avrupa devletleri, Ortaçağın sonlarına doğru, skolâstik düşünceyi bırakıp klasik kültürü yeniden canlandırarak Rönesans'ı gerçekleştirmişlerdir.

II. XVI. Yüzyıl Avrupa'sında, bazı kişi ve devletler Papalığa karşı çıkarak dinde yeni bir düzenlemeye gitmişlerdir.

Yukarıdaki olayların ortak amacı nedir?

A) Gelişmeyi önleyici engelleri kaldırma
B) Var olan toplum düzenini koruma
C) Din, düşünce ve yönetimde eski uygulamalara geri dönme
D) Uluslar arasında kültür birliği sağlama
E) Halkı yönetime ortak etme

3

Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur ?

A) Okuma yazma bilenlerin artmaya başlaması
B) Haber ve düşüncelerin daha çabuk yayılması
C) Monarşik yönetimlerin güç kazanması
D) Reform hareketlerinin yaygınlaşması
E) Rönesans'ın doğması ve gelişmesi

4

Yeniçağda barutun ateşlerde kullanılması, müstahkem mevkilerin ve kalelerin çökertilmesinde etkili olmuştur.

Avrupa'da krallar, mutlak otoriterini gerçekleştirmek için bu gücü öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı kullanmışlardır?

A) Derebeyliklere
B) Sömürgelerindeki direnişçilere
C) İstilacılara
D) Farklı dinden olan toplumlara
E) Komşu devletlere

5

Skolâstik düşünceyi yıkarak yerine pozitif düşünceyi getiren Hümanizma hareketlerinin İtalya'da başlamasında, İtalya'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi en çok etkili olmuştur?

A) Farklı rejimlerdeki devletlere bölünmüş olması
B) Önemli bir ticaret merkezi olması
C) Roma ve Hellen kültürlerinin etkilerinin sürmekte olması
D) Hıristiyan aleminin dini merkezinin burada olması
E) Akdeniz'in ortasında bir yarımada olması

6

Yeniçağda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, ispanya ve Portekiz'in gelir kaynaklarını artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?

A) Matbaanın bulunması
B) Barutun kullanılması
C) Rönesans hareketleri
D) Reform hareketleri
E) Coğrafya keşifleri

7

Ortaçağda Hindistan ve Çin'den Avrupa'ya gelen malların çok el değiştirmesi, bu malların Avrupa'ya pahalıya satılmasına neden oluyordu.

Bu durum, Yeniçağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir ?

A) Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını aramaya
B) Asya'dan Avrupa'ya göçleri engellemeye
C) Asya ülkeleri ile siyasi ilişkileri başlatmaya
D) Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmeye
E) Tüketim mallarının dağıtımını sınırlandırmaya

8

Yeniçağ başlarında Fransa'da soylular ve papazlar devleti yönetirler ama vergi bile vermezlerdi. Oysa gelişen ekonomik hayatı elinde tutan burjuvalar bütün vergi yükünü taşırlar ama yönetime katılmazlardı.

Fransa'daki bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Sınıfların farklı haklara sahip olmasının
B) Devlet yapısının ekonomik yönden güçlü olmasının
C) Halkın, gelir düzeyine göre vergilendirilmesinin
D) Siyasi yapının güçlü bir merkeziyetçiğine dayanmasının
E) Milli bir devlet anlayışının egemen olmasının

9

XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'da skolâstik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış, Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.
B) Halk, yönetime ortak olmuştur.
C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.

10

XVI. yüzyılda Almanya'da her prens kendi kabul ettiği mezhebe tebaasını da sokma hakkına sahipti. Koyu Katolik olan alman İmparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır. Almanya içindeki bu mezhep mücadelesi bütün Avrupa'ya yayılmış; Fransızlar, Katolik oldukları halde, Almanya’daki Protestanları desteklemiştir.

Fransa'nın Protestanları desteklemesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Avrupa'daki din savaşlarına son vermek istemesi
B) Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesine karşı olmasına
C) Protestan mezhebini resmen tanımış olmasına
D) Prenslerin inanç özgürlüğüne sahip olmasını onaylamasına
E) Topraklarında çeşitli mezheplerden insanların bulunmasına

11

Avrupa'da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır:

I. Ogsburg Antlaşması'yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması
II. Avrupa'da yeni mezheplerin ortaya çıkması
III. Okulların kiliseden alınması

gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

12

Avrupa'da XVI. yüzyılda din alanında görülen Reform Hareketlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile siyasal ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olduğu savunulabilir?

A) Mezhep birliğinin parçalanması
B) Kültürel ve bilimsel gelişmelerde Katolik Kilisesinin baskısının azalması
C) Katolik Kilisesinin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması
D) Halkın, bağlı bulunduğu prens veya hükümdarın kabul ettiği mezhebe girmek zorunda olması
E) Kilisenin topraklarının elinden alınması

üst