Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Türkiye'nin nüfus özellikleri testi

• 541 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Türkiye'nin nüfus özellikleri değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıda Türkiye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir.
• Taşeli Platosu
• Menteşe Dağlık Bölgesi
• Teke Platosu

Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim koşulları      B) Yer şekli özellikleri
C) Enlem dereceleri      D) Bakı özellikleri
E) Hidrografik özellikleri

2

Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

3

Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler etkili olmaktadır.
Bu etkilere örnek olarak;
I. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az olması
II. Çatalca - Kocaeli Platosunun yoğun nüfuslu olması
III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması

verilenlerde hangileri gösterilir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.      E) I, II ve III.

4

Türkiye'nin nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır.
B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır.
C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır.
D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır.
E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır.

5

Aşağıda Türkiye’nin 2017 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.

Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur.
B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır.
C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır.
D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır.
E) 15 – 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır.

6

Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir.
Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfus miktarı
B) Ortalama yaşam süresi
C) Nüfus artış hızı
D) Nüfus yoğunluğu
E) Doğum oranı

7

Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'de çalışan nüfusun 1960, 2010 ve 2014 yıllarındaki sektörlere göre dağılımı verilmiştir.

Grafikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır.
B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı sanayide çalışan nüfus oranına göre fazladır.
C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nüfus artış göstermiştir.
D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranının artması tarımda çalışan nüfus oranının azalması neden olmuştur.
E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artış göstermiştir.

8

Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde genel olarak,
• Tarım alanları dardır.
• Tarımla uğraşan nüfus fazladır.
Buna göre;

harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

9

Bir yerin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarları o yerin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli göstergelerden biridir. Ekonomik gelişmenin fazla olduğu yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre daha fazla olmaktadır.
Buna göre;


harita üzerinde verilen yerlerin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) I ve V.
D) II ve IV.      E) III ve V.

10

Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir.

Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir?

A) Kastamonu      B) Sinop      C) Artvin
D) Muş      E) Kocaeli

11

Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir.


Yalnızca grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılır?

A) Nüfus artış hızı üzerinde dış göçler etkili olmuştur.
B) Kırsal alandan kentlere göçler olmuştur.
C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır.
D) Nüfus artış hızı üzerinde salgın hastalıklar etkili olmuştur.
E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir.

üst