Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Türkiye'nin nüfus özellikleri ve nüfus hareketleri testi

• 193 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Türkiye'nin nüfus özellikleri ve nüfus hareketleri konu testi çöz.

1

Nüfusun ülke içinde yer değiştirmesine iç göç adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de meydana gelen iç göçün nedenleri arasında gösterilemez?

A) Sanayi tesislerinin (fabrikalar) kent içinde kalması
B) Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması
C) Kırsal alanda iş olanaklarının yetersiz olması
D) Tarımda makineleşme
E) Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği


2

Aşağıdakilerden hangisi kırsal alandan kentlere olan göç hareketini durdurmak amacıyla alınabilecek önlemler arasında gösterilemez?

A) Hayvancılık yapan işletmelerin ahır ve diğer barınak sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir.
B) Tarım arazilerinin miras yoluyla küçülmesini önleyici miras kanununda yapılması gereken düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
C) Köylülerin piyasa ile uyumlu tarımsal ürünleri üretmesi teşvik edilmelidir.
D) Köylerdeki geleneksel tarımsal ürün ve üretim metotları yerine alternatif ürün ve üretim metotlarının geliştirilmesi (organik tarım, arıcılık, su ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği vs.) gerekmektedir.
E) Kırsal kesimde yaşayan insanlara ev sahibi olmaları için ucuz ve uzun vadeli konut kredileri verilmelidir.


3

Türkiye'de bazı alanlarda tarımsal faaliyetlere ve turizme bağlı olarak nüfus geçici olarak artar.

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen alanların hangilerinde, yaz mevsiminde yukarıdaki nedenlere bağlı olarak nüfus en fazla artış gösterir?

A) I ve II           B) I ve IV
C) II ve III         D) III ve IV
E) IV ve V


4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de meydana gelen iç göçlerin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Göçler iç bölgelerden kıyı bölgelere doğru olmaktadır.
B) Göçler en fazla kırdan şehire doğru yapılmaktadır.
C) Göçler genellikle doğudan batıya doğru olmaktadır.
D) Marmara ve Ege Bölgeleri en fazla göç alan sahalardır.
E) Göç eden nüfus okuma-yazma bilen ve ilkokul mezunu durumundaki insanlardan oluşur.5

Karadeniz Bölgesi'ndeki toplam nüfus Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki toplam nüfustan fazla olmasına karşın, aritmetik nüfus yoğunluğunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden daha az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının daha az olması
B) Bölge dışına fazla göç vermesi
C) Yüz ölçümünün daha küçük olması
D) Yer şekillerinin daha engebeli olması
E) Tarım ürünleri çeşitliliğinin daha az olması


6

Türkiye'de bölgeler arasında ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi nüfusun yıl içinde geçici de olsa yer değiştirmesine neden olmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye'de nüfusun mevsimlik olarak yer değiştirmesine neden olan ekonomik faaliyetlerden biri değildir?

A) Yaylacılık faaliyetleri
B) Turizm faaliyetleri
C) Tarımsal faaliyetler
D) İnşaat sektörü
E) Besi ve ahır hayvancılığı


7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kentleşmenin hem nedeni hem de sonucu olarak gösterilebilir?

A) Gecekondulaşmanın artması
B) Nüfus artışı
C) İş günün artması
D) İstihdamın artması
E) Alt yapı yetersizliğinin artması


8

Aşağıdaki grafikte, 1927 ile 2010 yılları arasındaki kırsal ve kentsel nüfus oranları gösterilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin bir yargı olmaz?

A) 2010 yılında tarım dışı etkinlikler gelişme göstermiştir.
B) 1950 2010 yılları arasında kırsal nüfusda hızlı bir azalış görülmektedir.
C) 2010 yılında şehirli nüfusun fazla olmasında yurt dışından gelen insanlarımızın etkisi büyüktür.
D) 1950 'den sonra şehir nüfusu artmaya başlamıştır.
E) 1927 yılında sanayi sektörü çok gelişmemiştir.


9

Türkiye'de İstanbul ve yakın çevresi aşırı nüfuslanma özelliği göstermektedir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi İstanbul ve yakın çevresinin aşırı nüfuslandığını en iyi anlatan ifadedir?

A) Nüfus artış oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması
B) Eğitim ve sağlık sorunlarının halledilmemiş olması
C) İstanbul ilinin yüz ölçümünün küçük, nüfusun fazla olması
D) Bölgenin doğal kaynaklarının, ilin nüfusuna yetecek miktarda olmaması
E) Ekonomik gelişmişliğin yeterli seviyede olmaması


10

Türkiye'de nüfusun sayıca kalabalık olmasının olumsuz sonuçlarını azaltmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi en etkili olur?

A) Tarımsal geliri arttırmak
B) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak
C) Okur - yazar oranını arttırmak
D) Sağlık hizmetlerini geliştirmek
E) Ulaşım olanaklarını arttırmak


11

Aşağıdaki grafiklerde, Türkiye'de 1980 ve 2010 yıllarındaki aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi grafiklere bakılarak söylenemez?

A) Sanayide çalışanların oranı bir kattan fazla artmıştır.
B) Türkiye'de grafiklerde verilen yıllar arasında hizmet sektöründe istihdam edilen insan sayısı artmıştır.
C) 1980 yılında sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren nüfusun toplam oranı tarımdan azken 2010 yılında fazla olmuştur.
D) Verilen yıllar arasında sanayi ve tarım sektöründe çalışan nüfusun oranları zıt değişim göstermiştir.
E) Sanayi sektöründe çalışan nüfusun oranı her dönem en az olmuştur.


12

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'deki bir yörenin nüfusunun mevsimsel olarak dağılışı gösterilmiştir.

Grafikteki nüfus bilgilerine uymayan yöre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusufeli               B) Çeşme
C) Fethiye                D) Kaş
E) Bodrum


13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfus özellikleri için doğru değildir?

A) Türkiye nüfusu içinde okuma-yazma bilenlerin sayısı giderek artmaktadır.
B) Türkiye aşırı nüfuslanmış bir ülkedir.
C) Nüfus özellikle iç bölgelerde ve bu alanların kırsalında yaşamaktadır.
D) Kırsal kesimde doğurganlık hızı daha fazladır.
E) Türkiye’de doğal nüfus artışı her geçen yıl düşmektedir.


14

Aşağıdaki grafiklerde, doğum ve ölüm oranları verilen bölgelerden hangisindeki nüfus artışında bölgeye yapılan göçlerin etkisi en fazladır?


15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de belirli dönemlerde yapılan nüfus sayımlarının amaçları arasında yer almaz?

A) Doğal kaynak kullanımını planlamak
B) Konut sayısını ve tipini bilmek
C) Ülke nüfusu tespit etmek
D) Demografik yatırımları planlama
E) Nüfus hareketlerini takip etmek


üst