Menu

TEST : Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi 1

• 208 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar konu testi çöz.

1

KOH çözeltisi aşağıdaki maddelerden hangisi ile nötrleşme tepkimesi vermez?

A) HCI
B) N2O3
C) CH3COOH
D) Na2O
E) SO2


2

Aşağıdaki maddelerden hangisinin oda koşullarındaki sulu çözeltisinde pH < 7 dir?

A) NaOH
B) HNO3
C) CaO
D) Ca(OH)2
E) CH4


3

2 mol H3PO4 çözeltisini tamamen nötrleştirmek için;
I. 6 mol NaOH çözeltisi
II. 1 mol CH3COOH çözeltisi
III. 2 mol AI(OH)3 çözeltisi
maddelerinden hangileri kullanılabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve III
D) I ve II           E) II ve III


4

0,6 mol HCI çözeltisini tamamen nötrleştirmek için kullanılan AI(OH)3 çözeltisinden kaç mol gereklidir?

A) 0,6      B) 0,5      C) 0,4      D) 0,3     E) 0,25

Aşağıdaki gazlardan hangisi baz çözeltisinden geçirildiğinde tutulur?

A) KOH        B) CH3OH        C) NH3
D) CO2        E) NaOH


6

Yukarıdaki düzenekte görüldüğü gibi baz çözeltisi üzerine yavaş yavaş asit çözeltisi ekleniyor. Oda koşullarındaki bu işlem sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Reaksiyon başlamadan önce kaptaki maddenin pH değeri 7 den büyüktür.
B) Tepkime sonucu tuz ve su oluşur.
C) Reaksiyon kabındaki OH- iyon miktarı zamanla azalır.
D) Kaptaki çözeltinin pH değeri zamanla büyür.
E) Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir.


7

X asiti ile Y bazının sulu çözeltileri oda koşullarında karıştırıldığında AI2(SO4)3 tuzu ile H2O sıvısı oluşmaktadır.
Buna göre, X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


8

0,6 mol NaOH çözeltisini tam nötrleştirmek için bir miktar X çözeltisi kullanılıyor.
Bunu göre, X çözeltisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 0,3 mol HNO3
B) 0,1 mol HCI
C) 0,6 mol H2SO4
D) 0,3 mol H2SO4
E) 0,3 mol HCI


9

25oC ta eşit mol sayısındaki
X çözeltisinde pH = 2
Y çözeltisinde pH = 12
olduğuna göre,
I. X çözeltisindeki H+ iyonları sayısı OH- iyonları sayısından fazladır.
II. X ve Y çözeltisi karıştırılırsa nötrleşme olur.
III. X çözeltisi baz, Y çözeltisi asittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II         E) II ve III


10

Yukarıdaki kaplarda bulunan oda koşullarındaki sulu çözeltilere üzerindeki maddeler ilave edildiğinde bütün kaplarda pH = 7 olmaktadır.
Buna göre, X, Y ve Z değerleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?


11

25oC'deki pH değeri 2 olan bir çözeltiye,
I. Saf su
II. NaOH katısı
III. CH3OH sıvısı
maddelerinden hangileri ilave edilirse pH = 7 olabilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II              E) II ve III


12

X çözeltisine, Y çözeltisi eklendiğinde pH değerinin zamanla değişim grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre;
I. X çözeltisi asittir.
II. Y çözeltisi bazdır.
III. 3. dakikada karışım nötrdür.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II        B) Yalnız III       C) I ve II
D) I ve III           E) II ve III


üst