Menu

TEST : Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi 2

• 189 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar konu testi çöz.

1

HCI + X → Tuz + su
tepkimesindeki X maddesi ile ilgili;
I. NH3 olabilir.
II. Tadı acıdır.
III. Oda koşullarındaki pH değeri 7 den büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III


2

Yukarıdaki pH skalasında X, Y ve Z maddelerinin oda koşullarındaki pH değerleri gösterilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z maddeleri ile ilgili;
I. Y ile Z tuz oluşturabilir.
II. Z nin sulu çözeltisinde OH- iyonu sayısı, H+ iyonu sayısından fazladır.
III. X ile Y arasında nötrleşme olayı gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) Yalnız III        C) I ve II
D) I ve III          E) II ve III


3

Bir asit ve baz çözeltileri ile aşağıdaki deneyler yapılmaktadır. Asit çözeltisinin farklı miktarları üç ayrı kapta bulunmaktadır.
Bu kapların her birine 1 mol baz çözeltisi ilave edildiğinde,
I. Birinci kapta turnusol kağıdı maviden kırmızıya dönüşmektedir.
II. İkinci kapta turnusol kağıdı kırmızıdan maviye dönüşmektedir.
III. Üçüncü kapta mavi ve kırmızı turnusol kağıtları renk değiştirmemektedir.
Bu bulgulara göre, bu üç kaptaki asit çözeltilerinin mol sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I, II, III        B) I, III, II        C) II, I, III
D) III, I, II        E) III, II, I


4

1 mol H2SO4 sıvısı ile 2 mol KOH katısı oda koşullarında bir kapta karıştırılıyor.
Buna göre, oluşan karışım ile ilgili;
I. Mavi turnusol kağıdı batırılırsa renk değişikliği olmaz.
II. Çözeltide K1+ ve SO2-iyonları oluşur.
III. Karışımın pH değeri 7 olur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III5

Oda koşullarındaki pH değeri 4,4 olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Tadı ekşidir.
B) Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
C) Bir baz ile nötrleşme tepkimesi verdiğinde çözeltinin pH değeri başlangıca göre artar.
D) Bir baz ile nötrleşme tepkimesi verdiğinde çözeltide H+ iyonu miktarı başlangıca göre artar.
E) Çözelti içerisine konulan kırmızı turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmez.


6

SO2 ve SO3 gazları ile ilgili;
I. Sulu çözeltilerinin oda koşullarındaki pH değerleri 7 den küçüktür.
II. Bazlar ile tepkime verirler.
III. Sulu çözeltileri tahriş edici değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) Yalnız III        C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III


7

Metil oranj asidik ortamda kırmızı, nötr ortamda portakal, bazik ortamda ise sarı renk alır.

Yukarıdaki kaplara üzerlerindeki çözeltiler ilave edildiğinde oluşan yeni çözeltilerin renkleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

  Çözelti Renk
A) I Portakal
B) II Sarı
C) III Portakal
D) IV Kırmızı
E) III Kırmızı

8

Elektrik akımını ileten X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X çözeltisi, eşit sayıda KOH ve HNO3 çözeltilerinin karışımından oluşur.
– Y çözeltisi KOH çözeltisi ile tepkime verir, HBr çözeltisi ile tepkime vermez.
– Z çözeltisi, HNO3 çözeltisi ile tepkime verir.
Buna göre, X, Y ve Z çözeltilerinin oda koşullarındaki pH değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


9

Şekildeki gibi bir kap içerisinde X maddesi vardır. K musluğu açılarak içerisine Y maddesi ilave ediliyor. Çözeltinin zamanla pH değişimi aşağıdaki gibidir.

Zaman 1 2 3 4
pH değeri 6,1 6,4 7,1 8,4

Buna göre, X ve Y maddeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  X Y
A) NaOH HCI
B) NH3 KOH
C) HBr HCI
D) HNO3 Ca(OH)2
E) H2SO4 NaCI

10

Bir belirteç asit çözeltisinde sarı, baz çözeltisinde mavi renk almaktadır.

Kuvvetli asit ya da baz olan X ile Y ve Y ile Z çözeltileri şekildeki gibi karıştırıldığında oluşan renkler ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
- Birinci çözeltide renk sarıdan maviye dönüşmektedir.
- İkinci çözeltide renk maviden sarıya dönüşmektedir.
Buna göre, X, Y ve Z çözeltilerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


üst