Menu

TEST : Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi 3

• 223 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar konu testi çöz.

1

X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
- X çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor.
- Y çözeltisinde OH- iyonları sayısı, H+ iyonları sayısından fazladır.
- Z çözeltisinin oda koşullarındaki pH değeri 7'den küçüktür.
Buna göre, Na metali X, Y ve Z çözeltilerine atıldığında hangilerinde H2 gazı çıkışı olur?

A) Yalnız X      B) Yalnız Y      C) X ve Z
D) X ve Y         E) Y ve Z

2

Şekildeki düzenekte bir miktar K metali üzerine H2SO4 çözeltisi ilave ediliyor.
Bununla ilgili olarak,
I. Tuz oluşur.
II. Kimyasal reaksiyon olur.
III. H2 gazı açığa çıkar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II       B) I ve II       C) II ve III
D) I ve III         E) I, II ve III

3

Hidroklorik asit ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Çamaşır suyu olarak temizlik amaçlı kullanılır.
B) Yakıcıdır.
C) Buharları nefes yollarını tahriş eder.
D) Gözlere ve cilde temas ettiğinde bol su ile yıkanmalıdır.
E) Demir ve çeliklerde pas giderme amaçlı kullanılır.

4

Sülfürik asit (H2SO4) endüstride kullanılan en önemli asitlerden birisidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sülfürik asidin endüstrideki kullanım alanlarından değildir?

A) Gübre üretiminde
B) Taze kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak
C) Seyreltik çözeltisi bazların nötrleştirilmesinde
D) Patlayıcı yapımında
E) Petrol ve boya sanayisinde

5

Eşit miktarda X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
- Üçü de elektrik akımını iletir.
- X ile Z, AI metaliyle tepkimeye girip, H2 gazı veriyor.
- X çözeltisinin pH değeri Z çözeltisinin pH değerinden küçüktür.
Buna göre, X, Y ve Z aşağıdakilerin hangisinde verilen maddelerin çözeltileri olabilir?

6

Zn, Fe ve Ag metallerinin tozlarından oluşmuş bir karışımı bileşenlerine ayırmak için;
I. HNO3 çözeltisi ile etkileştirmek
II. KOH çözeltisi ile etkileştirmek
III. HCI çözeltisi ile etkileştirmek
işlemlerinden en az hangileri, hangi sıra ile yapılmalıdır?

A) önce II, sonra III
B) önce I, sonra II
C) önce I, sonra III
D) önce III, sonra II
E) önce III, sonra I

7

Yukarıdaki sisteme SO3, NO, CO2 ve NH3 gazları gönderildiğinde kaplarda tutulan gazlar ve sistemi terk eden Z gazı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

8

Aşağıdaki maddelerden hangisi şekildeki pH ölçeğinde diğerlerine göre farklı aralığa yerleştirilebilir?

A) sirke       B) kezzap       C) zaç yağı
D) fosforik asit       E) potas kostik

9

Asit yağmurları ile ilgili;
I. Ormanların tahrip olmasına sebep olur.
II. Toprağın veriminin artmasını sağlar.
III. Akarsularda, denizlerde ve göllerdeki yaşamı olumsuz yönde etkiler.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III           E) I, II ve III

10

Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilere X, Y, Z ve T metal çubukları batırılarak bazı sonuçlar alınıyor.
Bu sonuçlara dayanılarak varılan yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Y her iki kapta da tepkime veriyorsa amfoter metaldir.
B) X yalnız birinci kapta tepkime veriyorsa Na metali olabilir.
C) Z her iki kapta da reaksiyon vermiyorsa soy metaldir.
D) T soy metal ise birinci kapta gaz çıkışı gözlenir.
E) Birinci kaptaki çözelti ikinci kaba aktarılırsa reaksiyon sonunda tuz ve su oluşur.

11

HCI bileşiği ile ilgili;
I. Pasların silinmesinde
II. Ev temizliğinde
III. Cama yazı yazmada
kullanım alanlarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

12

Temizlik malzemelerinin çevre kirlenmesine etkisi ile ilgili,
I. Sabunun çevre kirlenmesine etkisi deterjanlar kadar fazla değildir.
II. Tuz ruhunun ana içeriği olan HCI sularda kirlilik oluşturur.
III. Lavabo açıcı olarak kullanılan NaOH hava kirliliğine neden olur.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız III        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

üst