Menu

TEST : Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi

• 241 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar konu testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi asit özelliği göstermez?

A) CO2
B) NaOH
C) HCOOH
D) H3PO4
E) H2CO3

2

I. ( ) Turnusol kağıdını maviye boyarlar.
II. ( ) Tadları ekşidir.
III. ( ) Çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
IV. ( ) Tümünün yapısında oksijen atomu bulunur.
V. ( ) Sulu çözeltileri hidroksit iyonu (OH-) içerir.
Bazlar ile ilgili yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

3
Belirteç Asit Baz
Metil oranj Kırmızı Sarı
Fenolftalein Renksiz Pembe

Asidik ve bazik maddeleri birbirinden ayıran belirteçlerden bazıları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre;
I. Limona fenolftalein damlatılırsa pembe renk oluşur.
II. Sirkeye metil oranj damlatılırsa kırmızı renk oluşur.
III. Diş macununa fenolftalein damlatılırsa renksiz olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I         B) Yalnız III         C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III

4

Aşağıdaki asidik ve bazik madde örneklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

5

X= P2O5
Y= N2O5
Z= K2O
Yukarıda verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Her üçünün de sulu çözeltisi elektriği iletir.
B) Y'nin sulu çözeltisi tahriş edicidir.
C) Z’nin sulu çözeltisinin tadı acıdır.
D) X maddesinin sulu çözeltisi asidiktir.
E) Z’nin sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya boyar.

6

Yukarıda verilen tepkimeler göz önüne alındığında altı çizili maddelerden hangileri ele kayganlık hissi verir?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) II ve III
D) I ve III       E) I, II ve III

7

Yukarıda bazı maddelerin sulu çözeltilerindeki iyonlaşmaları verilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z'de iyonlaşmaları verilen maddelerden hangilerinin tadı ekşidir?

A) Yalnız X       B) Yalnız Y       C) X ve Y
D) X ve Z           E) Y ve Z

8

Sirke asidi (CH3COOH) suda çözündüğünde;
I. Çözünme denklemi
CH3COOH(s) + H2O(s) → CH3CO+(suda) + OH-(suda) şeklindedir.
II. Sulu çözeltisinde OH- iyonları sayısı, H+ iyonları sayısından büyük olur.
III. Çözeltide CH3COO- ve H+ iyonları bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve III        E) II ve III

9

Aşağıdaki reaksiyonlar tamamlandığında hangisinde kırmızı turnusol kağıdı maviye boyanır?

10

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez?

A) HNO3
B) CH3OH
C) SO3
D) KOH
E) MgO

11

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III          E) II ve III

12

XOH bileşiği ile ilgili;
1. XOH(k) → H+(suda) + XO-(suda)
2. XOH(k) → X+(suda) + OH-(suda)
suda çözünme tepkimeleri öneriliyor.
Buna göre;
I. XOH bileşiği birinci tepkimedeki gibi çözünürse asit özelliği gösterir.
II. XOH bileşiği ikinci tepkimedeki gibi çözünürse baz özelliği gösterir.
III. XOH bileşiği birinci tepkimedeki gibi çözünürse sudaki H+ iyonu sayısı OH iyonu sayısından fazla olur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

üst