Menu

TEST : Online - 10. Sınıf bilim felsefesi testi

• 316 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf bilim felsefesi değerlendirme testi çöz.

1

Bilim kendi anlamını bilemez, böyle bir bilme çabasına yöneldiği anda felsefenin alanına girmiş olur.

Buna göre bilim felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Bilimin ne olduğunu ve kuramsal konumunu belirlemek
B) Bilimsel çalışmalara yeni boyutlar kazandırmak
C) Bilimdeki olgulardan hareketle doğrulanabilir önermelere ulaşmak
D) Bilimsel çalışmaların verimlilik derecesini artırmak
E) Bilim insanlarına yeni araştırma alanları açmak


2

Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak yönlerinden değildir?

A) Kendilerini akla dayanan nedenlerle haklı kılmaya gayret ederler.
B) Bilgiyi elde etmede bilinçli ve yöntemlidirler.
C) Kullandıkları yöntem ve araştırma teknikleri aynıdır.
D) İnsanı ve içinde yaşadığı evreni konu edinirler.
E) Çelişkileri gidererek tutarlı sonuçlara varmaya çalışırlar.


3

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin bir özelliğidir?

A) Sıradan günlük tecrübelerimize dayalı bir bilgidir.
B) Hayal gücüne dayalı bir bilgidir.
C) Vahye dayalı olarak edindiğimiz bir bilgidir.
D) Akla, tefekküre dayalı bir bilgidir.
E) Gözlem, deney ve ölçmeye dayalı bir bilgidir.


4

"Bugünün felsefesi yarının bilimi, bugünün bilimi de yarının felsefesi olabilir."
Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefe ve bilim şüphe ile başlar.
B) Bilimler nesneleri inceleyerek belirli kanunlara ulaşmaya çalışırken, felsefe nesnelere bütüncül bakar.
C) Felsefe bilimlere düşünce yönünden kaynaklık ederken bilimlerin sonuçlarından da yararlanır.
D) Felsefe ve bilim eldeki mevcut bilgiyle yetinmeyerek hakikati arar.
E) Felsefenin de bilimin de amacı insanı ve evreni açıklamaya çalışmaktır.5

Kepler, Galileo, Huygens'in çalışmalarından yararlanan Newton, ortaya koyduğu yer çekimi yasası ile fizik yasalarını evrensel hale getirmiştir.

Bu açıklama bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Akla dayanması
B) Objektif olması
C) Kesin olması
D) Sistemli olması
E) Birikimli ilerlemesi


6

Başlangıçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alıyordu. Filozof pek çok konuda bilgi sahibi olan, bütün bilgileri sentezleyerek bir hayat görüşüne ulaşmış olan kişiydi.
Birçok konuda kitap yazan ve bu kitapları yazıldığı bilim alanlarında otorite kabul edilen Aristoteles, bu filozof karakterine bir örnektir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Eskiden filozof aynı zamanda bir bilim insanıydı.
B) Bilimler başlangıçta felsefenin içerisinde yer almıştır.
C) Aristoteles bilimsel kitaplar da yazmış bir filozoftur.
D) Bilimler felsefeden bağımsız olarak değerlendirilmelidir.
E) Filozoflar bütün bilgileri birleştirerek bir dünya görüşüne ulaşmış kişilerdir.


7

Bilim, denetimli gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolu ile olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler bulma ve bunları doğrulama metodudur.

Buna göre bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Soyut nesnelerin bilgisiyle sınırlı kalmalıdır.
B) Tarihsel süreç içerisinde ilerler.
C) Akıl ile doğaya ait yasalara ulaşır.
D) İnsanlığın en önemli ürünüdür.
E) Teknolojik gelişmelere katkıda bulunur.


8

- Yüksek rakımlarda su düşük sıcaklıklarda kaynar.
- Su Trabzon'da Erzurum'a göre daha düşük sıcaklıkta kaynar.

Verilen önermelerden hareketle bilimin özelliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bilim olgu türleriyle uğraşır.
B) Bilimsel önermelerin tümü gözlenebilen olguları dile getirir.
C) Bilim insanları, bilimin gereği olarak objektif olmaya çalışırlar.
D) Bilimde birbiriyle çelişen iki önerme doğru kabul edilmez.
E) Bilimde hiçbir doğru değişmez değildir.


9

Nasıl ki bir biyolog yalnızca canlı varlıklara yönelip diğer varlık türleriyle ilgilenmiyorsa, jeolog da yeryüzü hareketleri ve yerin yapısı dışında farklı bir varlık alanına yönelmez.

Bu parça bilimin aşağıdaki hangi özelliğine örnek gösterilebilir?

A) Seçicilik
B) Objektiflik
C) Olgusallık
D) Eleştirellik
E) Tekrarlanabilirlik


10

Felsefe bilimin varsayımları, doğası, anlamı ve yöntemi hakkında sorgulamalar yaparak bilime katkıda bulunur, ufkunu açar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin bilime yönelttiği sorulardan biri olamaz?

A) Bilimsel yöntem nedir?
B) Bilimsel bilgi nasıl ilerler?
C) Bilimsel bilginin işlevi nedir?
D) Zihin bilgileri uzun süreli belleğe nasıl atar?
E) Bilimi, diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri nelerdir?


11

Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi hakkında sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buna karşılık felsefe de, bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını geliştirmek için faydalanır.

Bu durumu en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefe ve bilim karşılıklı etkileşim içerisindedir.
B) Bilimin yöntemi ile felsefenin yöntemi aynıdır.
C) Felsefe bilimin neliği üzerine çalışmalar yapmaktadır.
D) Bilimdeki gelişmeler felsefenin alanını daraltmaktadır.
E) Bilimsel bulgular yeni felsefi sistemlere kapı aralamaktadır.


12

I. Bilimsel bir problemin çözümüne yönelik yapılan geçici açıklama
II. Varsayımların deney ve gözlemle doğrulanması sonucunda oluşturulan güvenilir açıklama
III. Kesinleşmiş açıklamaları matematiksel formüllerle ifade etme

Bu açıklamalar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir?

  I II III
A) Yasa Teori Hipotez
B) Hipotez Yasa Teori
C) Teori Hipotez Yasa
D) Teori Yasa Hipotez
E) Hipotez Teori Yasa

üst