Menu

TEST : Online - 10. Sınıf canlılarda enerji testi

• 194 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf canlılarda enerji, fotosentez ve solunum, sindirim konu testi çöz.

1

I. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı CO'dur.
II. Fotosentezin amacı besin üretmektir.
III. Aminoasitlerin yapısında en az birer tane —COOH ve —NH2 grupları bulunur.
IV. Karbonhidratların oksijenle birleşerek su ve karbondioksite parçalanması olayına solunum denir.
Yukarıda bulunan cümlelerden doğru olanların (D) yanlış olanların (Y) harfi ile değerlendirilmesi sırasıyla hangi seçenekteki gibi olur?

A) Y, D, D, D        B) Y, Y, D, D       C) D, Y, D, Y
D) D, D, D, Y          E) Y, D, Y, D

2

I. ( ) Yapraklar bitkilerin besin üretim merkezleridir.
II. ( ) Fotosentez ve solunumun her ikisinde de enzim kullanılır.
III. ( ) İki aminoasit peptit bağı oluşturarak birleştiğinde CO2 gazı açığa çıkar.
IV. ( ) Fotosentez sadece ışıklı ortamda gerçekleşir.
V. ( ) Hücrelerde oluşan karbondioksitin, akciğerlere kadar taşınması işleminde karbonik anhidraz enzimi etkin rol oynar.
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına Y yazıldığında kaç tanesinde D harfi yazılmış olur?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

3

I. Fotosentez sonucu oluşan besin aminoasite kadar parçalanabilir.
II. Karbonhidratların hepsi hidroliz olurlar.
III. Yağlar hidroliz edildiğinde yağ asiti ve gliserole dönüşür.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve III               E) II ve III

4

I. Aminoasitler peptit bağlarıyla birbirine bağlıdır.
II. Aminoasitler parçalandıklarında asit ve baza dönüşürler.
III. Fotosentezde anorganik maddeler organik madde oluşturur.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III

5

I. Karbondioksitin taşınması ve atılması kimyasal bir olaydır.
II. Nişastanın sindiriminde erepsin enzimi işlev görür.
III. Fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen solunumda harcanır.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve III        C) I ve II
D) II ve III        E) I, II ve III

6

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Canlıların besin maddelerini yakarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir.
B) Yediğimiz besin maddelerinde bulunan su, madensel tuzlar, vitaminler, glikoz, fruktoz, aminoasitler, alkol gibi küçük maddeler sindirime uğramaz.
C) Yağlar, disakkarit, polisakkarit gibi karbonhidratlar, proteinler, nükleik asitler sindirim ile hücre zarından geçebilecek küçük moleküllere parçalanırlar.
D) Tüm gıdaların sindirimi ağızda başlar.
E) Solunum yoluyla akciğerlere alınan havadaki oksijen kana geçtiğinde, kandaki hemoglobine bağlanarak hücrelere taşınır.

7

Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Protein sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır.
B) Patates, kırmızı et, tereyağı, makarna ve çilekten 3 tanesi karbonhidrat içermez.
C) Sakkaroz hidroliz edildiğinde glikoz ve fruktoz oluşur.
D) Protein sindiriminde pepsin enzimi kullanılır.
E) Solunum, sadece insan ve hayvanlarda gerçekleşen kimyasal bir olaydır.

8

Vücuttan CO2 boşaltımı sırasında;

yukarıdaki tepkimeler hangi sıra ile gerçekleşir?

A) III – II – I –IV             B) I – IV – III – II
C) II – III – IV – I            D) III – I – IV – II
E) IV – II – III – I

9

Oksijenin dokulara iletimi yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Alveollerdeki oksijen, kılcal damara geçtikten sonra alyuvarlardaki hemoglobin ile birleşir.
B) Oksijenin hemoglobin ile tepkimesi tersinir gerçekleşir.
C) Gaz geçişleri kimyasaldır.
D) Alveollerde oksijen haricinde amonyak gazı da bulunur.
E) Oksijenin büyük bir kısmı dokulara kan ile taşınır.

10

Öğretmeni Fahrettin'den sindirim ve solunum ile ilgili öğrendiklerini yazmasını istiyor.
Fahrettin'de;
I. Solunum için gerekli olan oksijen akciğerlere havadan sağlanır.
II. Yağlar, su ile parçalanamazlar.
III. Hava keselerine dolan oksijen gazı keseler içinde bulunan kılcal damarlardan difüzyon yoluyla geçer.
IV. Karbonhidratların sindiriminde son ürün glikoz molekülleridir.
V. Proteinlerin sindiriminde son ürün aminoasit molekülleridir.
cümlelerini yazıyor.

Buna göre, Fahrettin'in yazdığı cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I      B) II       C) III       D) IV       E) V

11

Vücuda alınan büyük moleküllerin enzimler yardımıyla daha küçük moleküllere parçalanmasına sindirim denir.
Buna göre, proteinler, karbonhidratlar ve yağların sindiriminin başladığı yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

12

Nişasta + Su --> Glikoz
tepkimesi ile ilgili;
I. Hidroliz tepkimesidir.
II. Oniki parmak bağırsağında glikoz oluşur.
III. Tepkime midede başlar.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) I ve III

13

Proteinlerin sindirim basamaklarından olan;

tepkimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?

A) Ağız
B) Mide
C) Karaciğer
D) Pankreas
E) Oniki parmak bağırsağı

14

Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Aminoasitler peptitleşme tepkimesi verirler.
B) Yağların sindirimi ağızda başlar.
C) Hidroliz tepkimesiyle proteinler, kendilerini meydana getiren aminoasitlere kadar ayrılırlar.
D) O2 gazının kana karıştığı yer alveollerdir.
E) Solunum ile enerji üretilir.

15

Yağlar ile ilgili;
I. Hidroliz edildiğinde gliserol ve yağ asitlerine parçalanır.
II. Yapısında C, H ve N elementleri bulunur.
III. Sindiriminde lipaz enzimi kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

16

I. Yağ molekülleri sindirildiğinde CO2 ve H2O'ya parçalanır.
II. En küçük moleküllere sahip yağlar ağızda sindirime uğrar.
III. Yağ asitleri, gliserin ile tepkimeye girerek yağları oluştururlar.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

17

tepkimesi ile ilgili;
I. Oluşan ürünler ince bağırsakta kana karışır.
II. X, amilaz enzimidir.
III. Y, gliserindir.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II          E) II ve III

18

Fruktoz ile ilgili;
I. Kimyasal formülü glikoz ile aynıdır.
II. Meyve şekeri olarak bilinir.
III. Şekerlerin en tatsızı olarak bilinir.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

19

I. Hidroliz ile glikoz eldesi
II. Glikozun ince bağırsaktan emilmesi
III. Nişastanın maltoza dönüşmesi
Nişastanın sindirimi aşamasında gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I, II, III       B) I, III, II        C) II, I, III
D) II, III, I       E) III, II, I

üst