Menu

TEST : Online - 10. Sınıf cümle türleri konu testi

• 275 defa çözüldü.

10. Sınıf cümle türleri konusu online değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?

A) Kavga iki kişinin arasında alevlenen ateş gibidir.
B) Dimyat, Mısır’da Nil’in ağzında bir kenttir.
C) Bence tiyatro da sanat dallarının tümü gibi bir okuldur.
D) Kişinin çirkin huyu, onun arkasında saklı bir düşmandır.
E) Tiyatro bir eğlencedir, sözüne hiç kimse karşı çıkamaz.

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İyi bir antoloji, bir dilin kendi dehasının ürünüdür.
B) Yalnızlık zannedildiği kadar korkunç bir şey değildir.
C) Romanın en çok sevilen yazı türü olduğu gerçektir.
D) Türk dili, roman sayesinde sadeleşme yoluna girmiştir.
E) Semender, ateşin içinde yaşayan mitolojik bir hayvandır.

3

Aşağıdakilerden hangisi bağlı bir cümledir?

A) Bazı araştırmacılar Seyahatname'yi bir hatırat olarak da görmüşlerdir.
B) Bir dili konuşan toplumun yaşamı, maddi ve manevi kültürü diline yansır.
C) Türkçe dünyada en çok konuşulan, en eski ve en zengin diller arasındadır.
D) Ömrümde kaç kitap okuduğumu bilmiyorum fakat yüz kadarı içimde yaşar.
E) İslamiyet öncesi Türk şiirinde Türkçe olmayan sözcüklere pek rastlanmaz.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapı özelliği doğru verilmiştir?

A) Tek ırmak kenarından sıcak su iç de ekşi suratlının soğuk gül şerbetini içme. (Bağlı cümle)
B) Dağın yaptığı gibi ayağını eteğine çekersen başın hayretle gökleri aşar. (Sıralı cümle)
C) Mademki el darlığına dayanamıyorsun, bolluk zamanında hesaplı davran. (Birleşik cümle)
D) Hayatım boyunca hiçbir zaman kendi dört duvarımdan dışarı adım atmadım. (Sıralı cümle)
E) Eğer gönlünün perişan olmasını istemiyorsan perişan olanları gönlünden asla çıkarma. (Basit cümle)

5

Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

A) Kendi binası içinde ilk tiyatro eserinin sahnelenmesi 1842 tarihindedir.
B) İki Şehrin Hikâyesi, Fransız İhtilali hakkında yazılmış en etkileyici romandır.
C) Türkçede cümle kuruluşu genel olarak "özne, nesne, yüklem" şeklindedir.
D) Yeryüzündeki hiçbir dil ailesi, Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir.
E) Kendi kültürünün değersiz olduğunu düşünenlerde millî şuur nasıl gelişebilir?

6

Meddahlık, halk arasında bilinen bazı hikâyelerin tek kişi tarafından, yer yer dramatize edilerek anlatılmasına dayanır.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Basit-olumlu- kurallı-isim cümlesi
B) Basit-olumlu-eksiltili-isim cümlesi
C) Birleşik-olumlu-kurallı-fiil cümlesi
D) Birleşik-olumlu-devrik-fiil cümlesi
E) Sıralı-olumsuz-kurallı-isim cümlesi

7

Türkiye dışında çeşitli ülkelerin bilim ve teknolojilerine katkıda bulunan Türk bilim insanlarının kendi ülkeleri için çalışmak
istemediklerini söyleyebilir miyiz?
Bu cümleyle ilgili,

I. Bağlı cümledir.
II. Fiil cümlesidir.
III. Soru cümlesidir.
IV. Kurallı cümledir.

çıkarımlarından hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I.     B) I ve II.     C) I ve III.
D) II ve III.    E) III ve IV.

8

Divan şairleri, sosyal olaylara karşı genellikle kayıtsız kalmışlardır. Bu cümlenin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerin
hangisidir?

A) Edebiyat alanında sivrilmiş yeni imzaların ilk kitapları yayımlanıyor.
B) Bir devri en iyi temsil eden sanatçı bize o devrin anahtarını verebilir.
C) Eşrefoğlu Rumi, şiirleri en çok bestelenen mutasavvıf şairlerden biridir.
D) Divan şiirinde her şairin gelenekçe belirlenmiş bir imaj sistemi vardır.
E) Mehmetçik, Türk milletinin gerçek ve üstün kuvvetini temsil eder.

9

Aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik bir cümledir?

A) Lepides: "Bana eksiksiz bir dil verin, size kusursuz bir millet oluşturayım." der.
B) Bugünkü Çuvaş alfabesi 1938'de düzenlenmiştir ve otuz altı harften oluşmaktadır.
C) Kutadgu Bilig'in üç nüshasından biri olan Viyana nüshası, Uygur harfleriyle yazılmıştır.
D) Sosyoloji, alfabeyle milletlerin dini ve sosyal hayatı arasında birtakım ilişkiler kurmuştur.
E) Türkçede Arap alfabesini ilk kullananlar, X. yüzyılda İslamiyet'i kabul eden Karahanlılardır.

10

(I) Sağdan soldan kimi şehre kimi Çubuk'a doğru yürüyen köylüler geçiyordu. (II) Yağız bir eşek üstünde aksakallı bir
ihtiyar, karısı ardından, pabuçlarını eline almış, yayan gidiyordu. (III) Bir yol dönemecinde uzunca bir kağnı dizisine
rast geldiler. (IV) Bu kağnıların yüzü şehre yönelikti ve kağnılar çok yavaş ilerliyordu. (V) Selma Hanım, bunlardan
her birinin bir top mermisi taşıdığını gördü.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle, basit bir cümledir.
B) II. cümle, sıralı bir cümledir.
C) III. cümle, bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, bağlı bir cümledir.
E) V. cümle, kurallı bir cümledir.

11

(I) Beyaz, sarı, kırmızı; çocukluk zamanında oynadığım, beğendiğim ve sevdiğim üç tesbih hatırlıyorum. (II) Bunlardan
biri içi oyulmuş su damlaları gibi bembeyaz, parlak ve güler yüzlü, necef bir tesbihti. (III) Onun billur serinliğini
sever, sessiz duruşunda bir su şakırtısı ve musikisi duyardım. (IV) Bu, benim annemindi. (V) Onun yanında annemle
beraber olduğum zamanlardaki mutluluğumu, tatil günlerimin çağlayan hazzını duyardım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir?

A) I ve II.    B) I ve III.    C) II ve IV.
D) III ve IV.    E) IV ve V.

12

Aşağıdaki dizelerin hangisi bağlı cümle durumundadır?

A) Milletin şehitler, gaziler kolu,
Şan yıldızlarıdır, sönebilmezler.

B) Kutlu analardan doğarlar lakin
Vatandan özgeyi ana bilmezler

C) Baba oğul şanlı Kılıçarslan'lar,
Vakit, saat, gün, ay, sene bilmezler

D) Kırarlar belini Ehl-i salibin,
Yüksünmek, usanmak, gına bilmezler.

E) Doğarlar ufkuna Kızılelma'nın,
Alçacık dallara konabilmezler.

üst