Menu

TEST : Online - 10. Sınıf din felsefesi testi

• 450 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf din felsefesi değerlendirme testi çöz.

1

İnancın temel iddiaları hakkında akılcı, nesnel, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde düşünmektir.

Bu açıklama felsefenin hangi temel disiplini hakkında bilgi vermektedir?

A) Bilgi felsefesi
B) Varlık felsefesi
C) Ahlak felsefesi
D) Din felsefesi
E) Siyaset felsefesi

2

Din, varlıkla ilgili sorulara dogmatik cevaplar verirken; felsefe bunları sorgulayarak akıl ve mantık süzgecinden geçirir.

Bu açıklamadan yola çıkılarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir?

A) Din, eleştirel bir tavır içerisindedir.
B) Din varlığa öznel bir şekilde yaklaşırken, felsefe tarafsızdır.
C) Felsefenin verdiği cevaplar kesinlik içerir.
D) Din ve felsefe farklı varlık alanlarını anlamaya çalışır.
E) Dinde eleştiriye yer yokken, felsefede eleştiri ön plandadır.

3

Aşağıdakilerden hangisi dinin felsefeden temel farkını ifade eden kavramdır?

A) Tutarlılık
B) Öznellik
C) Dogmatiklik
D) Akılsallık
E) Tarafsızlık

4

Aşağıdaki sorulardan hangisi din felsefesi ile ilgili değildir?

A) İnanç nedir?
B) Vahiy mümkün müdür?
C) Evren sonsuz mudur?
D) Varlığın ana maddesi nedir?
E) Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır?

5

Her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında gerçekleşir. Yeryüzünün ve insanlığın kaderini yaratıcı belirler.

Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

A) Deizm
B) Agnostisizm
C) Panteizm
D) Teizm
E) Ateizm

6

- Tanrı evrenin yaratıcısıdır.
- Tanrı evreni yarattıktan sonra olup bitenlere müdahale etmemektedir.

Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

A) Panteizm
B) Deizm
C) Teizm
D) Politeizm
E) Agnostisizm

7

Tanrının varlığına ya da yokluğuna ilişkin her önerme metafiziktir. İnsan aklı Tanrı'nın var olduğu ya da var olmadığı inancını temellendirmek için gerekli delilleri ve rasyonel temelleri sağlamak açısından yetersizdir.

Bu açıklama din felsefesinin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Deizm
B) Teizm
C) Ateizm
D) Panteizm
E) Agnostisizm

8

Platon, "Ölümden sonra ruhun yaşamına devam etmesi mümkündür." derken Marx, bunun mümkün olamayacağını ileri sürer.

Verilen iddiaları dile getiren düşünürler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermektedirler?

A) Tanrı var mıdır?
B) Vahiy mümkün müdür?
C) Ruh ölümsüz müdür?
D) Evren yaratılmış mıdır?
E) Tanrı bir midir, çok mudur?

9

- Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır.
- Evren ile Tanrı aynı şeydir.
- Tanrı'yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz.

Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

A) Panteizm
B) Deizm
C) Teizm
D) Politeizm
E) Agnostisizm

10

Aşağıdakilerden hangisi teoloji ve din felsefesi bağlamında değerlendirildiğinde daha çok din felsefesine aittir?

A) İnanca dayanır; inancın sınırları dışına çıkmaz.
B) Dini öğretiyi dogmatik ve otoriteye bağlı olarak kabul eder.
C) İnananların inançlarını güçlendirmek öncelikli amacıdır.
D) Tanrı'nın varlığını, niteliklerini, insanın Tanrı karşısındaki yerini konu alır.
E) Genel olarak din olgusunu, dinin kavramlarını ve temel iddialarını akla dayalı olarak sorgular.

11

Bazı filozoflara göre evrende gözle görünür mükemmel bir düzen olduğunu kimse inkâr edemez. Evrendeki bu düzenin kendiliğinden oluştuğunu söylemek ne kadar
doğrudur? Biz evimizde bir düzen sağlayamazken sonsuz evrende bu düzen nasıl sağlanmaktadır?

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Her dinin farklı bir evren anlayışı vardır.
B) Evrende bir düzen olduğu öznel bir durumdur.
C) İnsan doğası gereği inanmaya ihtiyaç duyar.
D) Evrendeki düzen rastlantılar sonucunda oluşmuştur.
E) Var olan düzen, o düzeni oluşturanın en büyük işaretidir.

12

Deizm: "Yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir kenara çekilir ve yarattıklarına müdahale etmez." der.
Teizm: "Yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve yarattıklarına müdahale eder. Yaratılan var olmak için yaratana muhtaçtır." der.
Panteizm: "Evren ile yaratıcı aynı şeydir. Bir bütündür." der.

Verilen görüşlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratan ile yaratılanın sürekli iç içe olduğunu düşünmeleri
B) Yaratan ile yaratılanın birbirinden farklı olduğunu ileri sürmeleri
C) Yaratıcının varlığının bilinemeyeceğini düşünmeleri
D) Yaratıcının olduğunu kabul etmeleri
E) Doğa ile Tanrı'yı özdeş olarak görmeleri

üst