Menu

TEST : Online - 10. Sınıf doğadaki üç unsur: su, toprak, bitki testi 1

• 220 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf doğadaki üç unsur: su, toprak, bitki konu testi çöz.

1

I. Ana kaya sert yapılı ise toprak oluşumu zorlaşır.
II. Bitkiler kökleriyle kayaçları ayrıştırarak toprak oluşumuna yardımcı olurlar.
III. Eğimin azaldığı yerlerde toprak oluşumu daha yavaştır.
Toprak oluşumunu etkileyen faktörler düşünüldüğünde yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin yanlış olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II
C) Yalnız III             D) I ve II
E) II ve III

2

Fiziksel çözülme; kayaların, kimyasal yapıları değişmeden, yalnızca fiziki yapılarında görülen parçalanma, ufalanma ve ayrışma olayıdır.
Yarı nemli iklim bölgelerinde görülen toprakları oluşumlarını tam olarak tamamlayamamışlardır. Bu topraklar, yağış azlığı nedeniyle yıkanmamışlar ve toprak yüzeyinde özellikle organik madde artıklarının birikmesiyle verimli topraklar haline gelebilmektedirler.
Aşağıda verilen topraklardan hangisinin oluştuğu iklim bölgesinde ana kayanın fiziksel çözünmeye uğraması, diğerlerinden daha hızlı gerçekleşir?

A) Laterit topraklar
B) Kahverengi step topraklar
C) Terra Rossa topraklar
D) Podzol topraklar
E) Kahverengi orman topraklar

3

Erozyon, toprakların yanlış kullanımı, ormanların yok edilmesi ve meraların tahrip edilmesi gibi üç temel nedenle su ve rüzgârın toprağı aşındırmasıdır.
Buna göre, erozyonla toprağın hangi horizonu (katmanı) ortaya çıkar?

A) A      B) B      C) C      D) D      E) O

4

Toprağı meydana getiren ana materyallerden bir tanesi ana kayadır. Ana kaya toprak oluşumu ve toprak sisteminin başlangıç dönemini oluşturduğundan az çok ayrışmaya
uğramış materyalden ibarettir.
Buna göre, toprağın horizonları düşünüldüğünde ana kaya toprağın hangi horizonunda yer alır?

A) A      B) B      C) C      D) D      E) O

5

Aşağıdaki şekilde herhangi bir bölgedeki toprak horizonları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) A Horizonu: Organik maddeler bakımından zengin ve genellikle koyu renklidir.
B) B Horizonu: A katı ile birlikte asıl toprak katını meydana getirir. Üstte yıkanan tuz ve kireç gibi inorganik maddelerin biriktiği kattır.
C) C Horizonu: Ayrışmanın tam olara gerçekleşmediği, ana kayanın özelliklerini taşıyan büyük taş parçalarından meydana gelir.
D) D Horizonu: Ana kayanın yer aldığı bölümdür.
E) B Horizonu: Su ve besin maddelerinin en fazla bulunduğu, bitkilerin yetiştiği ve köklerinin en fazla yayıldığı katmandır.

6

Organik kalıntılar ve özellikle bunları çürümesiyle meydana gelen, mikroorganizmalar açısından zengin olan, organik maddelere humus denir.
Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir toprağın humusça zengin olduğunun bir göstergesidir?

A) Toprağın su geçirimliliğinin fala olması
B) Toprağın horizonlarının tam olarak gelişmemiş olması
C) Toprağın A horizonunda kireç birikiminin fazla olması
D) Toprağın üst kısmının koyu renkli olması
E) Fiziksel çözünmenin fazla olması

7

Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinde toprak profillerinin geliştiği söylenemez?

A) Podzol                       B) Alüvyal
C) Çernezyom                D) Terra Rossa
E) Kahverengi orman

8

Toprakların oluşum süreçleri dikkate alındığında aşağıdaki toprak türlerinden hangisi bulunduğu bölgenin iklim özellikleri hakkında bilgi verir?

A) Kolüvyal                   B) Rendzina
C) Laterit                      D) Regosol
E) Kalsimorfik topraklar

9

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların bulundukları yerde çok uzun zaman sürecinde çözünmeye uğramasıyla meydana gelen topraklara zonal topraklar denir. Bundan
dolayı bu topraklara yerli topraklar da denir.
Zonal toprakların özelliklerini kazanmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Kayaların cinsi B) İklim
C) Bitki örtüsü D) Yer şekilleri
E) Yer kabuğunun kalınlığı

10

Dağların yamaçlarından taşınan toprak, taş ve çakıl gibi malzemelerin eteklerde birikmesiyle oluşur. Aşınmanın az olduğu yamaçların eteklerinde ince malzeme birikir.
Aşınmanın devam ettiği yamaç eteklerinde ise kaba malzemeler yer alır. Derinliği fazla olan bu topraklar orman, bağ ve bahçeler için uygundur.
Paragrafta bazı özellikleri anlatılan toprak türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Alüvyal topraklar
B) Regosol topraklar
C) Kolüvyal topraklar
D) Moren topraklar
E) Lös topraklar

11

Yağışlı, serin iklim koşulları altında kaba bünyeli ve geçirgen ana materyalin bulunması durumunda demir, kil ve organik madde üst topraktan yıkanır. Yıkanan maddeler toprağın alt kısımlarında birikir. Bu tip toprağın oluş işlemine podzollaşma denir.
Buna göre aşağıda doğal bitki örtüsü verilen yerlerden hangisinde podzollaşma olaynın daha hızlı gerçekleştiği söylenebilir?

A) Boreal ormanları         B) Maki
C) Kaktüs                       D) Bozkır
E) Çayır

12

Nem ve yağış koşullarının yeterli olduğu bölgelerde oluşan topraklardır. Bu tür yerlerde kimyasal çözünme ön plana çıkar. Toprak yağış miktarına göre az ya da çok yıkanabilir. Bu tür yerlerde toprak oluşum hızı fazladır. Bitki örtüsü de gür olduğu için toprağa daha fazla humus karışır. Bu nedenle bu tür toprakların çoğu koyu bir renk almıştır.
Buna göre;
I. laterit,
II. çernezyom,
III. kahverengi kestane renkli step toprağı,
IV. podzol,
V. terra rossa,
gibi topraklardan hangisi ya da hangileri nemli bölge toprakları arasında gösterilemez?

A) Yalnız III              B) II ve III
C) II ve IV                D) III ve V
E) IV ve V

13

İntrazonal toprakların oluşumunda ana materyal ve topoğrafyanın etkisi vardır. Bu nedenle topraktaki bütün horizonlar gelişmemiş olup, toprak genellikle A ve C horizonludur.
I. Kalsimorfik topraklar
II. Laterit topraklar
III. Alüvyal topraklar
IV. Halomorfik topraklar
V. Hidromorfik topraklar
Yukarıda verilen topraklardan hangisi ya da hangileri intrazonal topraklara örnek olarak gösterilemez?

A) Yalnız II              B) II ve III
C) II ve IV               D) III ve V
E) IV ve V

14

Azonal topraklar; akarsu, sel suları, buzul ve rüzgâr gibi dış etkenler tarafından başka bölgelerden koparılan ve taşınan kum, kil, mil ve çakıl gibi malzemelerin çeşitli alanlarda biriktirilmesiyle oluşan topraklardır. Bu özelliklerinde dolayı bu topraklara taşınmış topraklar adı da verilir. Taşınmış toprakların en önemli özelliği içlerindeki mineral çeşitliliği nedeniyle verimli olmalarıdır.
Buna göre, aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi azonal topraklardan biri değildir?

A) Moren                   B) Alüvyal
C) Kolüvyal                D) Terra Rossa
E) Lös

üst