Menu

TEST : Online - 10. Sınıf doğadaki üç unsur: su, toprak, bitki testi

• 291 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf doğadaki üç unsur: su, toprak, bitki konu testi çöz.

1

Yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının %68,3'ü buz dağları ve buzullarda, %31,4'ü yer altında ve %0,3'ü kara yüzeylerindedir. Karalardaki yüzey sularının ise %87'si göllerde, % 11'i bataklıklarda ve %2'si nehirlerdedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde tatlı su potansiyeli en azdır?

A) Superior Gölü'nde
B) Dicle Nehri'nde
C) Baykal Gölü'nde
D) Antarktika'da
E) Grönland Adası'nda

2

Dünya'daki su kaynaklarının %3'ünü tatlı sular oluşturmaktadır. Tatlı su kaynakları yeryüzüne düzensiz bir şekilde dağılmıştır.

Buna göre, yukarıdaki numaralandırılan bölgelerden hangisi tatlı su kaynakları bakımından daha zengindir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

3

Aşağıdaki grafik, Dünya'daki su dağılımını göstermektedir.

Yeryüzündeki toplam suların %3'ünü oluşturan sular içinde aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Buzullar           B) Akarsular
C) Denizler           D) Yer altı suları
E) Aysbergler

4

Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının kullanım alanlarından biri değildir?

A) Tarımsal faaliyetler
B) Pamuklu dokuma sanayi
C) İçme ve kullanma suyu
D) Enerji üretimi
E) Demir-çelik sanayi

5

Aşağıdaki haritada, dünyada kişi başına düşen tatlı su dağılımı gösterilmiştir.

Bu haritaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Kuzey, Orta ve Güney Amerika, İskandinavya, Asya'nın kuzeyi (özellikle Sibirya), Asya'nın güneyi ve güneyindeki Ekvatoral yağışa sahip adalar su zengini sahalardır.
B) Tatlı su kaynaklarının az olduğu alanlar daha çok Afrika'nın kuzeyindeki ülkelerdir.
C) Dünya'da nüfusun kalabalık olduğu yerlerde tatlı su sıkıntısı yoktur.
D) Türkiye'de tatlı su kaynakları açısından fakir ülkeler grubundadır.
E) Tatlı su kaynağı az olan yerler özellikle dönenceler çevrelerinde yer alan çöl alanlarıdır.

6

Doğada bulunan suyun yaptığı döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrolojik döngü             B) Fizyolojik döngü
C) Biyolojik döngü              D) Jeomorfolojik döngü
E) Klimatolojik döngü

7

Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde tatlı su kaynakları bakımından en zengin bölgelerden biridir?

A) Kuzey Afrika                B) Ortadoğu
C) Amazon havzası           D) Güney Afrika
E) Arap Yarımadası

8

Aşağıdaki haritada Dünya'da kişi başına tatlı suyun az miktarda düştüğü alanlar gösterilmiştir. Bu alanlar Dünya'da tatlı su sıkıntısı çeken yerlerin başında gelmektedir.

Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenenemez?

A) Yıllık yağış miktarının az olması
B) Sanayileşmenin etkisiyle tatlı su kaynaklarının aşırı kirlenmiş olması
C) Buharlaşma şiddetinin fazla olması
D) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması
E) Kuraklığın şiddetli olması

9

Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginlik kaynakları doğal kaynak olarak ifade edilir. Doğal kaynaklar, çok çeşitlilik gösterir. Fakat doğal kaynakların bazıları sonsuz değildir. Zamanla insanoğlunun kullanımına bağlı olarak tükenecektir. Bazı doğal kaynaklarda dünya var olduğu sürece kendini yenileyerek varlıklarını sürdürecektir.
Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi tükenmeyen doğal kaynaklardan biri olarak gösterilebilir?

A) Su                       B) Kömür
C) Madenler             D) Petrol
E) Doğal gaz

10

Yeryüzünde daima hareket halinde bulunan sular hangisidir?

A) Meteor suları            B) Akarsular
C) Maden suları            D) Durgun sular
E) Yer altı suları

11

Su; renksiz, kokusuz, saydam ve içerisinde çözünmüş kimyasal maddeler bulunduran bir sıvıdır. Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve gıda maddelerinin hazırlanması (gıda maddesi ile doğrudan temas eden) vb. amaçlar için kullanılan, orijinal haliyle veya arıtıldıktan sonra bu standartta belirtilen özellikleri sağlayan dere, nehir, göl, baraj ve benzeri sular ile kaynak sularına içme ve kullanma suları adı verilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi içilebilir nitelikteki suların genel özelliklerinden biri değildir?

A) Bulanık olmamalıdır.
B) Berrak, renksiz, kokusuz ve tortusuz olmalıdır.
C) Su hastalık yapan mikroorganizma bulunmamalıdır.
D) Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır.
E) Yerleşme yerlerine yakın yerlerde açılan kuyular tercih edilmelidir.

üst