Menu

TEST : Online - 10. Sınıf ekosistem ekolojisi testi 4

• 606 defa çözüldü.

Online 10. Sınıf biyoloji ekosistem ekolojisi konusu testi çöz.

1

Doğal bir çevrenin cansız etmenlerinden olan ışık, canlılık için mutlaka gerekli olan fiziksel bir faktördür. Işık enerjisi, ekosistemde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağladığı için bütün canlıların yaşamında etkilidir?

A) Vücut ısısının oluşumunu sağlaması
B) Fotosentezle besin üretimini sağlaması
C) Topraktaki mineralleri parçalaması
D) İklimsel değişiklikleri oluşturması
E) Çevre sıcaklığı üzerinde etkili olması

2

Tarım alanında verimliliği artırmak için tercih edilen,
I. kimyasal gübre kullanımı,
II. aşırı su kullanımı,
III. pestisitler,
IV. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
uygulamalarından hangileri ekosistemlerin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkiler?

A) I ve II    B) II ve IV    C) I, II ve III
D) I, II ve IV    E) I, III ve IV

3

Yukarıda verilen besin ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atmaca birden fazla besin zincirinde yer alır ve üçüncül tüketicidir.
B) Yılanların bulunduğu basamağın biyokütlesi fareden büyük, atmacadan küçüktür.
C) Fareye aktarılan enerji miktarı atmacaya aktarılan enerji miktarına göre daha fazladır.
D) Çekirge sayısının azalması kertenkele sayısının azalmasına neden olur.
E) Güneş enerjisinden en fazla mısır ve buğday yararlanır.

4

Yukarıdaki şekilde enerjinin biyolojik olaylara bağlı olarak aktarımı verilmiştir.
Buna göre,
I. Isı çevreye yayılarak kaybolur.
II. Enerji akışı tek yönlüdür.
III. Aktarılan enerji miktarı ok yönüne doğru azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III

5

– Besin gereksinimini, ölü organizmaların organik bileşiklerini parçalayarak elde eder.
– Hücresinde sindirim enzimleri sentezler.
Yukarıda verilen özelliklere sahip bu canlı için,
I. Saprofit beslenir.
II Ototrof beslenir
III. Kemosentez yapar.
IV. Hücrelerinde klorofil bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) II ve III    C) III ve IV
D) I ve III    E) I ve IV

6

Aşağıdaki besin zincirlerinin hangisinde kurda aktarılan enerji miktarı daha azdır?

A) Bitki → Böcek → Fare → Tilki → Kurt
B) Bitki → Böcek → Kurbağa → Kokarca → Tilki → Kurt
C) Bitki → Geyik → Kurt
D) Bitki → Böcek → Yılan → Kokarca → Kurt
E) Bitki → Koyun → Kurt

7

X canlısı → Topraktaki azotu kullanıp, amino asit üretir.
Y canlısı → Ölü bitki ve hayvan atıklarını parçalar.
Z canlısı → Amonyağı nitrit tuzuna dönüştürür.
Yukarıda beslenme şekilleri verilen canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) X canlısı inorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirir.
B) Y canlısının beslenme tipi heterotroftur.
C) Z canlısı inorganik madde oksidasyonu ile sağladığı enerjiden CO2 özümlemesini gerçekleştirir.
D) Z canlısının sistemsel yapıları iyi gelişmiştir.
E) X, Y ve Z canlıları azot döngüsünde görev alırlar.

8

Yukarıda su ekosisteminde bulunan bir besin piramidi verilmiştir.
Bu besin piramidiyle ilgili,
I. Bitkisel planktonlar üretici basamağını oluşturur
II Her beslenme basamağında ısı şeklinde enerji kaybı gerçekleşir.
III. Balıkçıl kuşun bulunduğu basamağın biyokütlesi en fazladır.
IV. Balıkçıl kuşların azalması küçük balıkları olumlu, bitkisel planktonları olumsuz etkiler.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II    B) III ve IV    C) II, III ve IV
D) I, II ve III    E) I, II, III ve IV

9

Bir ekosisteme ait besin zinciri aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir.


Buna göre,
I. M canlısı inorganik maddeleri inorganik maddelere dönüştürür.
II. N canlısı ototrof canlılara hammadde sağlar.
III. K ve L canlıları tüketicidir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız III   B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III   E) I, II ve III

10

Yukarıdaki besin ağıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur?

A) En az biyokütleye sahip canlı grubu atmacalardır.
B) Fare hem birincil, hem de ikincil tüketicidir.
C) Böcek ve kurbağa sayısının azalması yılan sayısında da azalmaya neden olur
D) Enerji aktarımını ilk başlatan canlı grubu bitkilerdir.
E) Fare sayısının artması yılan sayısının azalmasına, böcek sayısının ise artmasına neden olur.

11

Suya bırakılan zehirli bir maddenin nehir ağzı ekosistemini oluşturan canlı türlerinde birikimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.


Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılamaz?

A) II nolu canlı karbondioksiti organik madde sentezinde kullanır.
B) V nolu canlı birincil tüketici, IV nolu canlı ikincil tüketicidir.
C) IV nolu canlının aktaracağı enerji III nolu canlının aktaracağı enerjiden daha fazladır.
D) I nolu canlının biyokütlesi III nolu canlının biyokütlesinden daha fazladır.
E) Enerjiyi en çok depo eden ve enerji kaybı en az olan canlı II nolu canlıdır.

12

Bir ekosistemde,
I. su,
II. azot,
III. karbondioksit
döngülerinden hangileri canlılar olmadan da gerçekleşebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

üst