Menu

TEST : Online - 10. Sınıf ekosistem ekolojisi testi 5

• 713 defa çözüldü.

Online 10. Sınıf biyoloji ekosistem ekolojisi testi çöz.

1

Ekosistemin canlı ve cansız faktörlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
– fotosentez ve kemosentez yapan canlılar,
– hayvanlar, mantarlar ve bazı tek hücreliler,
– CO2, su, iklim, pH, mineraller,
– organik atıkları kullanan bakteri ve mantarlar
Buna göre verilenlerden hangisinin örneği yukarıda yoktur?

A) Üretici canlılar        B) Saprofit canlılar
C) Abiyotik faktörler   D) Tüketici canlılar
E) Parazit canlılar

2

Bir ekosistemi oluşturan birimler yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.
Buna göre,
I. Bir komünite birden fazla popülasyonu içerir.
II. Bir popülasyondaki tür sayısı komünitedeki tür sayısından fazladır.
III. Cansız çevrede oluşan değişiklikler ekosistemi etkiler.
IV. Ekosistemdeki birey sayısı komünitedeki birey sayısından daima fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve IV
D) I, III ve IV    E) I, II ve IV

3

Atmosferde CO2 miktarının artması,
I. küresel ısınma,
II. tür çeşitliliğinin artması,
III. denizlerdeki su seviyesinin azalması
sonuçlarından hangilerine neden olmaz?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

4

Yukarıdaki şekilde bir göl ekosistemi gösterilmiştir.
Bu göl ekosisteminde ok yönüne doğru ilerledikçe,
I. tür çeşitliliğinin azalması,
II. çözünmüş oksijen miktarının artması,
III. ototrof canlı sayısının artması
değişimlerinden hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

5

Yukarıda beş farklı tür arasında kurulmuş bir besin ağı verilmiştir.
Buna göre besin ağındaki hangi canlıların yok olması madde döngüsünün durmasına neden olur?

A) Yalnız K    B) X ve K    C) Y ve Z
D) X ve E    E) Z ve K

6

Yukarıda karasal bir ekosistemde yer alan besin zinciri verilmiştir.
Buna göre üretici sayısı azaldığında,
I. geyik sayısı azalırken aslan sayısının artması,
II. tavşan sayısı artarken aslan sayısının artması,
III. aslan sayısının azalması
durumlarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

7

Yukarıda verilen karbon döngüsü ile ilgili olarak,
I. Karbon, fotosentez ile bitkilerin yapısına girer ve bitki ile hayvanların solunumları sonucu havaya geri döner.
II. Karbonun atmosfere dönmesinde ve fosil yakıtların oluşmasında ayrıştırıcı canlılar rol oynamaz.
III. Yanma ve solunum olayları hücrelere yaşamsal enerji sağlar.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

8

Bitkilerin yapısında bulunan işaretli azot atomuna bir süre sonra topraktaki nitrat tuzlarında rastlanmıştır.
Bu süreçte,
I. nitrifikasyon,
II. saprofit,
III. denitrifikasyon
bakterilerinden hangileri görev almamıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

9

Aynı habitatta yaşayan iki türle ilgili,
I. nişlerinin çakışması,
II. besin seçimi aralıklarının geniş olması,
III. iklimsel özelliklerin homojenlik göstermesi
durumlarından hangileri iki tür arasındaki rekabeti artırıcı nitelikte değildir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III

10

Doğadaki azot döngüsünde,
– Topraktaki azotlu bileşiklerin atmosferik azota dönüşmesi
→ X bakterisi
– Azotlu bileşiklerin, bitkilerin alabileceği nitrat tuzlarına dönüşmesi → Y bakterisi
– Atmosferik azotun toprağa bağlanması → Z bakterisi
yukarıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan X, Y, Z bakterileri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  X bakterisi Y bakterisi Z bakterisi
A) Nitrifikasyon Denitrifikasyon Rhizobium
B) Rhizobium Nitrifikasyon Denitrifikasyon
C) Denitrifikasyon Nitrifikasyon Rhizobium
D) Denitrifikasyon Rhizobium Nitrifikasyon
E) Rhizobium Denitrifikasyon Nitrifikasyon
11

Bir tarlada farelerin artmasına bağlı olarak biyolojik mücadeleyi deneyen bir çiftçi, t1 anında tarlasına bu farelerle beslenen yılanları bırakıyor.
Buna göre yılan ve fare sayısında meydana gelecek değişimin aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?

12

Saprofit bakteriler,
I. inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürme,
II. kendine özgü organik madde sentezleme,
III. ölü organizmaları ayrıştırarak toprağı inorganik madde bakımından zenginleştirme
olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

üst