Menu

TEST : Online - 10. Sınıf fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) testi 1

• 267 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) konu testi çöz.

1

I. Çöp
II. Petrol
III. Etanol
IV. Kömür
V. Doğal gaz

Yukarıdaki yakıtlardan kaç tanesi fosil yakıt sınıfına dahildir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

2

Kömür türleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Turba, içinde safsızlığı en fazla olan kömür türüdür.
B) Linyit, daha oluşumunu tamamlamamış bir kömür türüdür.
C) Karbonlaşma (karbonizasyon) süreci kömür türünü belirler.
D) Taş kömürü ısıtıldığında mangal kömürü oluşur.
E) Antrasit, kütlece karbon yüzdesi en fazla olan kömür türüdür.

3

Doğal kömürler olan,
I. Linyit
II. Antrasit
III. Taş kömürü
eşit kütleleri yakıldığında oluşan kül miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I > II > III     B) II > III > I     C) I > III > II
D) II > I > III          E) III > II > I

4

I. Yanıcı olma
II. Tepkimeleri için fazla ısı ve zaman gerekmesi
III. Kovalent yapılı olma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri organik bileşiklerin genel özelliklerindendir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III           E) I, II ve III

5

Petrolün yapısı ile ilgili;
I. Petrolde temel elementler karbon (C) ve oksijen (O) dir.
II. Petrol, organik ve anorganik maddelerden oluşan sıvı bir karışımdır.
III. Petrolün sabit bir yoğunluğu vardır.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I        B) I ve III        C) I ve II
D) II ve III        E) I, II ve III

6

Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda petrol ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, bu kutucuklarda yazılan petrol ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II       B) Yalnız III       C) I ve II
D) I ve III           E) II ve III

7

Ham petrolün cinsi;
I. İçerdiği karbon yüzdesine
II. İçerdiği hidrojen yüzdesine
III. İçerdiği anorganik madde yüzdesine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I       B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

8

Petrol ile ilgili,
I. Isı ve basınç altında kalan organik atıkların uzun süre ayrışması ile oluşur.
II. Farklı oranlarda hidrokarbon içeren bir karışımdır.
III. Fosil bir yakıttır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve III       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III          E) Yalnız I

9

I. Ham petrolün içindeki hidrokarbonlar uçuculuklarına göre ..................... ile ayrılarak kullanıma hazır hale getirilir.
II. ...................., petrolün dizel yakıtı olarak kullanılan fraksiyon ürünüdür.

Yukarıdaki boşluklara getirilmesi gerekli terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  I II
A) Kristallendirme LPG
B) Ekstraksiyon Gaz yağı
C) Ayrımsal damıtma Mazot
D) Ayrımsal damıtma Parafin
E) Dekantasyon Benzin
10

Petrol ile ilgili;
I. Fosil kökenli bir maddedir.
II. Doğal sıvı yakıtlardandır.
III. Yalnızca organik maddeler içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I          B) Yalnız III
C) I ve II           D II ve III           E) I, II ve III

11

I. Petrolde en bol bulunan bileşikler hidrokarbonlardır.
II. Petrol içinde azot (N), kükürt (S) ve oksijen (O) gibi elementler bulunur.
III. Petrolde metal elementleri bulunmaz.
IV. Değişik bölgelerde elde edilen petrollerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklılık gösterir.

Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D) yanlış olanı (Y) ile değerlendirildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi elde edilir?

A) D, D, Y, D           B) Y, D, Y, D
C) D, D, Y, Y           D) D, Y, Y, D
E) Y, D, D, D

12

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların çevreye verdiği zararlardan değildir?

A) İklim değişikliği
B) Hava kirliliği
C) Toprak erozyonu
D) Ozon tabakasının delinmesi
E) Asit yağmurları

13

Kalitesi yüksek olan bir kömür ile ilgili;
I. Yandığında az kül bırakır.
II. Yapısındaki karbonun kütlece yüzdesi oldukça fazladır.
III. İsli alevle yanar.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III       E) II ve III

14

Kömürün doğaya verdiği zararlar ile ilgili;
I. Yakıt olarak kullanıldığında öncelikle atmosferi kirletir.
II. Yakıt olarak kullanıldığında asit yağmurlarının oluşmasına neden olur.
III. Yanması sonucu oluşan CO2 gazı atmosferde sera etkisine neden olur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

15

Kömür ile ilgili;
I. Bitkisel kaynaklıdır.
II. Oluşumu milyonlarca yıl sürer.
III. Yaşça en küçük olanına antrasit denir.
IV. Fosil yakıt sınıfındadır.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III       B) I ve II       C) II, III ve IV
D) I, III ve IV        E) I, II, III ve IV

16

Taş kömürü ile ilgili;
I. Yüksek kalorili bir kömür türüdür.
II. Kütlece karbon yüzdesi antrasit ile linyit arasındadır.
III. Maden kömürü olarakta bilinir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

üst